Anasayfa / Yüksek Yargı / Danıştay’da İnsan Hakları Komisyonu Kuruluyor

Danıştay’da İnsan Hakları Komisyonu Kuruluyor

Anayasa’nın 90. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 41. maddeleri kapsamında “AİHM kararlarının idari yargı alanında içselleştirilmesi ve farkındalığının arttırılabilmesi amacıyla” Danıştay bünyesinde faaliyet göstermek üzere İnsan Hakları Komisyonu kuruluyor. Danıştay’ın internet sitesinde yer alan 10.12.2013 tarihli duyuruya göre, AİHS’nin idari yargı alanında etkinliğinin ve farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak çalışması planlanan ve Danıştay Başkanı’nın başkanlığında çalışacak bir İnsan Hakları Komisyonu kurulması öngörülüyor. Bu kapsamda bir yönerge de hazırlandı. Yönergeye göre komisyon, Danıştay Başkanı tarafından belirlenecek ve bir yıl boyunca görev yapacak altı Danıştay üyesinden oluşacak. Ancak üyeler, yargısal faaliyetlerine devam edecekler. Komisyonun sekreterlik hizmetlerini Genel Sekreterlik Bürosu ifa edecek. İnsan Hakları Komisyonu’nun yönerge ile öngörülen görev ve faaliyet alanları ise şöyle sıralanıyor:

1. İHK’ca Danıştay’da görev yapan Danıştay meslek mensupları, tetkik hâkimleri ve savcıların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AHİS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) içtihatları hakkında farkındalıklarının artırılması yönünde çalışmalar yapılması,

2. “HUDOC” (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları veri tabanı) sisteminde yayımlanan insan haklarına ilişkin kararların taranıp, tasniflendirilerek ilgili dairelerle paylaşılması,

3. AİHM ile Danıştay Başkanlığı arasında, bilgi aktarımının sağlanması amacıyla gerekli yazışma ve görüşmelerin yapılması,

4. Danıştay Başkanlığı Dava Daireleri’nin görev konuları dikkate alınarak, ilgili daire tetkik hâkimlerine ve savcılarına insan hakları ile ilgili konularda karar analizleri yaptırılması,

5. AİHS ile AİHM içtihatlarının Danıştay meslek mensuplarına, hâkimlerine ve savcılarına aktarılarak farkındalık oluşturulması için üniversitelerle, akademisyenlerle ortak çalışmalar yapılması, toplantılar düzenlenmesi,

6. Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili kitap, dergi, makale gibi yayın faaliyetlerinde bulunulması,

7. AİHM’nin yanı sıra, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Akademisi, Adalet Bakanlığı gibi kurumlarla faaliyet konularıyla sınırlı olarak diyalog ve karşılıklı işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunulması,

8. İnsan hakları ile ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak çalışmalara katılımın sağlanması ve ortak çalışmalar yürütülmesi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Son Torba Yasamız: 6572

Kanun yapma tekniğimizin değişme ihtimali bir süre daha pek ufukta görünmüyor. All-in-one biçimde kabul edilen …