Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Mirasın Reddi Dilekçesi

Mirasın Reddi Dilekçesi

……. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                                          :

DAVALI                                           :

KONU                                              : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Dedem …… ………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.

Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.

Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : MK, HMK, ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı,  tanık beyanları.

 

NETİCE ve TALEP                     : Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.…/…/…

Davacı

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Bağımsız Bölüme Müdahale İstemi

BODRUM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                    …