Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Kıymet Takdirine İtiraz

Kıymet Takdirine İtiraz

İSTANBUL İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                           :

DAVALI                           :

KONUSU                           : Kıymet takdirine itiraz.

AÇIKLAMALAR

Davalı, kendisine olan borcumdan dolayı İstanbul İcra Müdürlüğü’nün 2010/……. Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı icra takibinde, İstanbul Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı bulunan taşınmazımı haczettirmiştir. Taşınmazın satışına geçilen icra takibinde, bu taşınmaz için 60.000 TL değer biçilmiştir. Düzenlenen kıymet takdir raporu tarafımıza …/…/….. tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz.

Taşınmazım için biçilen değerin, o mevkideki emsal taşınmazların değeriyle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu ortadadır. O bölgedeki emsal olarak alınabilecek taşınmazlar çok daha yüksek değerlere satılabilmektedir. Hacizli bulunan taşınmazımın yalnızca arsa değeri dahi 20.000 TL’nin üzerindedir. Bugün için taşınmaz, rahatlıkla 100.000 TL üzerinde değer ifade etmektedir.

Dava ve takibe konu olan taşınmaza biçilen söz konusu değer oldukça düşük olduğunun göz önüne alınması ve tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet takdirinin yapılması aşikardır.

HUKUKİ NEDENLER    : 2004 S. K.  82/3  ve ilgili mevzuat.

DELİLLER       : Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri, tanık beyanları, tapu kayıtları, sair yasal deliller.

NETİCE ve TALEP

Yukarıda açıklana nedenlerle taşınmaza ilişkin olarak kıymet takdirinin yeniden ve bilirkişi marifetiyle yapılmasını, yargılama harç ve giderlerinin davalı tarafa yüklenmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…./….

Davacı

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.