Archives For vize soruları

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
2005-2006 ÖĞRETİM YILI
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
İ.Ö. VİZE SINAVI SORULARI
1 9 . 0 1 . 2 0 0 6

AÇIKLAMALAR:
1. K A N U N K U L L A N I L A M A Z .
2. SINAV SÜRESİ 55 DAKİKADIR.
3. TEST SORULARINDA HER YANLIŞ CEVAP 3 PUANIN KAYBINA YOL AÇACAKTIR.
4. TEST SORULARININ CEVAPLARI AŞAĞIDA İŞARETLENECEKTİR.

1. Şikâyet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Kasım 2005 Hakimlik Sınav Sorusu)

a) Şikâyet bölünebilir
b) Şikâyet edenin fiil hakkındaki nitelendirmesi önemlidir
c) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme diğerlerini de kapsar
d) Birden fazla kişi suçtan zarar görmüşse, hepsinin şikâyet etmesi gerekir
e) Suçtan zarar gören suç faili olarak belirli bir kimseyi göstermek zorundadır

2. Failin hareketi ve neticeyi bilip istemesi durumunda …….. söz konusu olur. Neticeyi öngörmesine rağmen istemeyen fail ise .……. hareket ediyor demektir. Failin neticeyi öngörmesi ve kabullenmesi durumunda ………. vardır. Yukarıdaki boşluklara uygun kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kast/bilinçli taksir/olası kast
b) Kast/bilinçsiz taksir/bilinçli taksir
c) Taksir/olası kast/bilinçli taksir
d) Taksir/bilinçli taksir/olası kast
e) Olası kast/taksir/bilinçli taksir

3. A, B’yi boğarak öldürmek amacıyla havuza atıyor. Ancak, B boğularak değil de, kafası havuzun duvarına çarptığı için ölüyor. B’nin ölümü, aşağıda verilerden hangisine girer? (1998 hakimlik sınavı sorusu)

a) Nedensellik bağında yanılgı
b) Fiili yanılgı
c) Şahısta sapma
d) Önceden bilinmeyen, sonradan eklenen sebeple ölüme sebebiyet
e) Hukuki yanılgı

4, “Özellik” kuralı neyi ifade eder? (2000 yılı hakimlik sınavı sorusu)

nt-size: 10pt; font-family: ‘Arial’,’sans-serif'”>a) Aynı suçtan dolayı iki defa yargılama yapılamamasını ifade eder
: ‘Arial’,’sans-serif'”>b) Sanığın hangi suçtan dolayı iade edilmişse o suçtan dolayı yargılanmasını ifade eder
c) Suçluluğu ispat edilmeden hiç kimsenin suçlu sayılamayacağını ifade eder
d) Yabancı ülke kanunu ile Türk Ceza Kanu-nu’ndan hangisi failin lehine ise o kanunun uygulanmasını ifade eder
e) Sanığın ancak iddianamede gösterilen suçtan dolayı yargılanabilmesini anlatır

5. Hasta Yakınları Yönetmeliği md. 24: “Karar verme yeteneği bulunan reşit bir hastanın bilinci açık ise, ölümcül hasta olsun olmasın, tedaviyi reddetme hakkı vardır”. Bu hüküm karşısında ağır hasta ve iyileşemeyecek durumda olan hastası H’nin talebi üzerine, H’ye yaşamını uzatacak müdahaleleri yapmayan Doktor D, H’nin ölümü halinde cezalandırılabilir mi? Aşağıdaki seçenekler-den doğru olanı işaretleyiniz.
a) D, garantördür, ihmali hareketi dolayısıyla kasten öldürmeden dolayı cezalandırılır. Yönetmelik hükmü garantörler hakkında geçerli değildir. TCK 62 (takdiri haf. Sebep) gereğince cezası indirilir.
b) Mağdurun rızası bir hukuka uygunluk sebebi olduğundan cezalandırılmaz
c) Olayda pasif ötenazi vardır, pasif ötenazi de suçtur. D, cezalandırılır
d) Olayda aktif ötenazi vardır, aktif ötenazi suç değildir. D, cezalandırılmaz.
e) Olayda pasif ötenazi vardır, ancak söz konusu yönetmelik bir hukuka uygunluk sebebi getirmiştir. D, cezalandırılmaz.

6. A, aracını kullandığı sırada dikkatsizliği sonucu yaya Y’ye çarparak, yaralanmasına sebep olur. Ancak Y’yi hastaneye götürdüğü takdirde sorumlu tutulacağını düşünerek fiilinin açığa çıkmasını önlemek için Y’yi olay yerinde bırakır. Y, kan kaybından ölür. A’nın sorumluluğu nasıl belirlenecektir?
a) Taksirle yaralama ve yaralıya yardım etmemekten
b) Taksirle yaralama ve eklenen sebeplerle kasten öldürmeden
c) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan, olası kastla öldürme
d) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan olası kastla eklenen sebeplerle öldürmeden
e) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan kasten öldürme ve yaralıya yardım etmemekten

7. “Olay tarihinde kamyon şoförü olan sanığın, yasa dışı silahlı bir örgütün eylemini önlemek amacıyla hareket eden köy muhtarının emri üzerine, geçici köy korucularını aracına bindirip götürmekteyken silah seslerinin gelmesi üzerine tehlikeye düştüklerini düşünen kamyon kasasın-daki geçici köy korucularının korunmak amacıyla kamyondan yere atlamaya çalıştıkları, bu arada ölenin ayağının takılması sonucu kafası üzerine düşerek öldüğünün anlaşılmasına göre taksirle öldürmeden dolayı mahkûmiyet tesisi yasaya aykırıdır” ( 2. CD. 20.12.1994, 12873 )Bu mahkeme kararına konu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
a) Mağdurun hareketi, normal olmakla beraber faile de yüklenebilecek hiçbir kusur yoktur ve bu nedenle kaza tesadüf söz konusudur.
b) Mağdurun hareketi, normal olmamakla beraber, kusurlu veya hukuka aykırı olmadığından, failin hareketi nedenseldir ve netice kendisine yüklenir.
c) Mağdurun hareketi, normal bir harekettir, yani akla uygun, normal bir insanın aynı durumda yapacağı bir harekettir, bu nedenle nedensellik bağı failin hareketiyle netice arasındadır ve netice kendisine yüklenir.
d) Mağdurun hareketi normal olmakla beraber fail de kusurlu olduğundan eylemi ile netice arsında nedensellik bağı vardır ve netice kendisine yüklenir.
e) Mağdurun hareketi kusursuzdur. Ancak failin de kusuru yoktur. Bu nedenle fail taksirle öldürmeden dolayı sorumlu tutulmalıdır.

8. Tamamen kurallara uygun seyreden bir araç sürücüsü aniden önüne çıkan bir kimseye çarpıp da ona yardım etmezse, sorumluluğu yeni TCK çerçevesinde aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
a) Fail TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür. Taksirle yaralama ve kasten öldürmeden dolayı sorumlu olur.
b) Fail, TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür, kasten öldürmeden dolayı sorumlu olur.
c) Fail, TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür, taksirle öldürmeden dolayı sorumlu olur.
d) Fail, garantör değildir, TCK 98‘den sorumlu olur.
e) Fail, garantör değildir, taksirle öldürmeden sorumlu olur.

9. ihmali suçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
b) Beklenebilirlik, ihmali suçların yazılı olmayan unsurlarındandır.
c) İhmali suçlar, taksirle de işlenebilir.
d) Hareket olanağı ihmali değil, icrai suçların unsurlarındandır.
e) İhmali suçlarda, “fail, hareket etmiş olsa idi, neticenin önlenmesi ihtimali kesine yakın bir derecede ise” netice ile ihmal arasında nedensellik vardır demektir.

OLAY : Yazar Orhan Pamuk ile ilgili olarak Türklüğe hakaret ettiği iddiası ile dava açılmıştır. Sanığın fiili işlediği tarihte yürürlükte olan ve eylemine uyan önceki TCK 159 ile ilgili olarak TCK 160’ta kovuşturma usülü düzenlenmişti ve burada “159uncu maddenin birinci fıkrasında beyan olunan hususlar hakkında takibat yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.”denilmekteydi. Yazarın eylemine uyan yeni TCK 301. maddede ise kovuşturmanın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıca bir hüküm sevk edilmemiştir.SORU 10: Bu durumda O.P hakkında dava açılabilmesi bakımından hangi hükmün uygulanacağını gerekçeli olarak aşağıdaki boşlukta açıklayınız.

CEVAP:

………………………………..
………………………………..
………………………………..

S. Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
2003/2004 MEDENİ HUKUK 1 VİZE İMTİHAN SORULARI

Talimat: Süre 60 dakikadır. Kanun kullanmak serbesttir. Adınızı, soyadınızı ve sıra numaranızı yazmayı unutmayınız. Soruları sıra numarasına göre cevaplandırınız. İlk yarım saatlik süre içersinde sınav salonundan çıkmak yasaktır. Cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır.

OLAY
(B)arış, (K)emal’den kiraladığı televizyonu (C)emil’e satar. (C)emil de bu televizyonu öğrenci (F)atih’e satar ve teslim eder. Durumu öğrenen (K)emal, (F)atih’ten televizyonu geri istemeye hazırlanmaktadır. Ancak (F)atih okulu bitirmiş ve hiçbir adres bırakmaksızın yurt dışına lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere gitmiştir. Ancak 6 yıl sonra eğitimini tamamlayarak Türkiye’ ye döner.
(F)atih yurt dışından döndüğünde anne-babasını kaybettiğini öğrenir. 17 yaşındaki küçük kardeşi (H)asan’la birlikte yaşamaya başlar. (H)asan, anne babasından kendisine miras kalan değerli bir arsayı satar ve tescilden önce parasını alır. Bu paranın bir kısmıyla bir bilgisayar satın alır.
(H)asan daha sonra sevdiği (F)ahriye ile de nişanlanır.
SORULAR
S/1) Cemil bu televizyonun mülkiyetini kazanabilir mi? Kazanırsa nasıl? Kazanamazsa neden açıklayınız? (15 Puan)
S/2) Salih televizyonun mülkiyetini kazanabilir mi? Açıklayınız? (15 Puan)
S/3) Televizyon kiralanmayıp da aldatılarak sarhoş edilen Kemal’in bunu Cemil’e bağışlaması halinde, yukarıdaki soruların cevapları değişir mi açıklayınız? (15 Puan)
S/4) Hasan’ın yaptığı arsa satışı geçerli midir? Geçerli ise nasıl, geçerli değilse neden açıklayınız? (l5 Puan)
S/5) Vasisinin izin veya icazet vermemesi nişanın geçerliliğini etkiler mi? (15 Puan)

Aşağıdaki kavramları yalnızca tanımlayınız?
a)butlan b)kanun boşluğu c)ölüm karinesi d)ayırt etme gücü e)erginlik

Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DEVLETLER ÖZEL HUKUKU 2. ARA İMTİHANI

21.04.2003

Adı ve Soyadı :
Numarası :
Sınav Talimatı : Süre 45 dakikadır. Mevzuat kullanmak yasaktır. Çoktan seçmeli sorular, cevap tablosuna çarpı (X) koymak sureti ile cevaplandırılacaktır. Tükenmez veya dolma kalem kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmeyecektir. Bu nedenle bütün soruları cevaplamanız lehinize olacaktır. BAŞARILAR.

1- Aşağıdakilerden hangisi, yabancı sermayenin yatırım yapacağı ülkede aradığı şartlardan DEĞİLDİR?
a) Uluslararası standartta bir vergi sisteminin olması
b) Rekabetçi bir ortamın olması
c) Ucuz ve kalifiye işgücünün olması
d) Çoğulcu, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet yapısı
e) Yeterli alt yapı hizmetlerinin olması

2- Türkiye’de yatırım yapacak bir yabancının yabancı sermayeyi teşvik mevzuatından yararlanabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi ARANMAZ?
a) Yabancı yatırımcı şirket olarak yatarım yapacaksa, sermaye şirketi şeklinde yatırım yapmalıdır.
b) Yabancı teşebbüsün tekel ve özel imtiyaz taşımaması gereklidir
c) Yabancı sermayenin, Türk özel sektörünün fiilen faaliyette bulunduğu bir alana yatırım yapması gerekir. Bu şekilde o alanda tek başına faaliyette bulunmaması gerekir.
d) Yabancı sermayenin, yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlarca getirilmesi gereklidir.
e) Yabancı sermayenin miktarı kişi başına 50.000 USD olmalıdır. Bu miktar nakdi ya da gayrinakdi olabilir.

3- Aşağıdaki işlerden hangisini yabancılar ancak izinle yapabilirler?
a) Türk karasularında kaptanlık
b) Diş hekimliği
c) Avukatlık
d) Mühendislik
e) Hasta bakıcılığı

4- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yabancılara ilk defa verilecek süreli çalışma izni 1 yıldır
b) Bağımsız çalışma izni verilebilmesi için en az 5 yıl ikamet şartı aranmaktadır
script> c) Çalışma izni vermeye yetkili makam, İçişleri Bakanlığıdır (emniyet makamları)
d) İlk defa verilecek çalışma izni, coğrafi alanla sınırlanabilir

5- MÖH kuralları; (doğru olanı seçiniz)
a) Uyuşmazlığı maddi olarak çözer
b) Kamu hukukuna ait uyuşmazlıklara da uygulanır
c) Bütün devletlerde yeknesak olarak geçerlidir
d) Fonksiyonel anlamda milletlerarası topluma ait kurallardır
e) Pozitif anlamda milletlerarası hukuka tâbidir

6- MÖHUK m.19- Velayet, nesebi düzenleyen hukuka tâbidir. Kuralı; (doğru olanı seçiniz)
a) Çok taraflı ve bağımsız bir bağlama kuralı
b) Bağımlı ve kapalı bir bağlama kuralı
c) Tek taraflı bir bağlama kuralı
d) Çok taraflı ve bağımlı bir bağlama kuralı
e) Tek taraflı ve açık bir bağlama kuralıdır

7- I. İtalyan statücüleri bölgesel anlamda kanunlar ihtilâfı problemleriyle uğraşmışlardır. Hollanda statücüleri ise, milletlerarası anlamda kanunlar ihtilâfı problemleriyle uğraşmışlardır.
II. İtalyan statücüleri, hukuk kaynağı olarak yalnızca Justinyen Kodunun esas almışlardır. Hollanda statücüleri ise Justinyen Kodunu esas almamışlar, milletlerarası toplumu gözlemleyerek ilkeler ve kurallar oluşturmuşlardır.
III. Hem İtalyan hem de Hollandalı statücüler, evrensel bir yaklaşımlar kanunlar ihtilâfı problemlerini çözmeye çalışmışlardır.
a) I b) II c) III d) I-III e) I-II

8- Hollanda statücüleri, kanunlar ihtilâfı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ileri SÜRMEMİŞLERDİR?
a) Kanunlar ülkeseldir
b) Yabancı kanun Comitas Gentium gereği uygulanır
c) Kanunları ayni, şahsi ve karma statü olarak üe ayırmışlardır
d) Hukuki ilişkiden hareket ederek uygulanacak kanunun tespit edileceğini savunmuşlardır

9- Statü kuram ile ihtilâfçı metod (Savigny) arasındaki en temel fark, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Statücüler, kanunların niteliğinden hareket ederek, uygulanacak hukuku tespit etmeye çalışmışlardır. Savigny ise, hukuki olay ve ilişkilerden hareketle uygulanacak hukuku tespit etmiştir
b) Savigny, evrensel düşünmüştür. Statücüler ise, evrensel düşünmemiştir
c) Savigny, yabancı kanunla milli kanunun aynı değerde olamayacağını savunmuştur. Statücülere göre, yabancı kanun ve milli kanun eş değerdedir.

10- MÖH’ta menfaatler içtihadını savunan Kegel’e göre, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
a) MÖH adaleti, maddi hukuk adaletinden önce gelir ve bunun tek istisnası, kamu düzenidir
b) MÖH adaleti, MÖH’ta kabul edilen menfaatleri dengeleyen en uygun hukukun olaya uygulanmasıyla gerçekleşir. Uygulanacak hukukun içeriği MÖH adaletini ilgilendirmez.
c) MÖH adaleti, somut maddi uyuşmazlığa, içerik olarak hakimin hukukundaki adalet anlayışına uygun ve en adil biçimde çözen hukukun uygulanması ile gerçekleşir.
d) Menfaatler içtihadı, ihtilâfçı metodu reddetmez, ancak uygulanacak hukuku tespit ederken hukuki ilişkinin önceden tespit edilmiş ağırlık noktalarından (makarrı) ziyade, menfaatlerden hareket edilmesini savunur

11- Gerçek bir kararın verilmesindeki menfaatin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi ŞART DEĞİLDİR?
a) Uygulanacak hukuk, yürürlükte olan bir hukuk olmalıdır
b) Uygulanacak hukukun ait olduğu devlet, hakimin mensup olduğu devlet tarafından tanınmalıdır (Örneğin, Türk hakimi, Kıbrıs Rum Hukukunu, Türkiye bu ülkeyi tanımadığı için uygulamaz)
c) Uygulanacak hukuk sonrasında verilen kararın icra kabiliyeti olmalıdır. Bu nedenle, uygulanacak hukuk tespit edilirken bu husus dikkate alınmalıdır
d) Uygulanacak hukuk, bütünlük arz etmelidir. Mümkün olduğunca, bir hukuki olay ve ilişkiye tek bir hukuk uygulanmalıdır

12- “İngiliz vatandaşı Bay (İ), evlilik dışı çocuğunun kendisi aleyhine açacağını öğrendiği babalık davasında, kendisine İngiliz Hukukunun uygulanmasını önlemek için ikametgâhını Danimarka’ya naklediyor.” Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olay için doğrudur?
a) (İ)’nin davranışı tipik bir kanuna karşı hiledir ve Türk MÖH’da herhangi bir müeyyiyedeye bağlanmadığı için hileli sonuç geçerlidir
b) (İ), kanuna karşı hileyi İngiliz Hukuku yerine, Türk Kanununa karşı yapmış olsa idi, hileli sonuç hiçbir şekilde tanınmaz idi.
c) Türk Hukukunda kanuna karşı hile açık olarak düzenlenmediğinden, (İ)’nin elde etmiş olduğu hileli sonuç, açıkça kamu düzenimize aykırılık teşkil etmiyorsa tanınacak, aksi halde tanınmayacaktır
d) (İ)’nin davranışı kanuna karşı hile değil, statü değişikliği nedeniyle uygulanacak hukukun değişmesidir

13- Mısırlı babadan Alman anneden evlilik dışında doğan çocuk ile; ana ile çocuk arasındaki şahsi ve mali ilişkilere Alman Hukuku, baba ile çocuk arasındaki şahsi ve mali ilişkilere Mısır Hukuku uygulanır (MÖHUK m.17). Alman Hukukuna göre, evlilik dışı çocuğun bakımı anaya, Mısır Hukukuna göre de babaya aittir.Yukarıdaki olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Vasıflandırma b) Ön mesele c) Normlar çelişkisi d) Bağlama noktasının yorumu e) Kamu düzeni

14- Yukarıdaki olayda çocuğun bakım ve gözetimi (velayet) hangi hukuka göre tespit edilmelidir?
a) Babanın milli hukuku olan Mısır Hukuku
b) Ananın milli hukuku olan Alman Hukuku
c) Velayet kamu düzenini ilgilendirdiği için Türk Hukuku
d) Türk Hukuku ile aynı ya da benzer hükümler taşıyan ana ya da babanın hukuku
e) İki hukuk birlikte uygulanır

15- İngiltere’ye öğrenci olarak giden 17 yaşındaki bir Türk kızı, İngiliz vatandaşı bir erkekle İngiltere’de ana-babasının iznini almadan evleniyor. İngiliz Hukukunda izin, şekle ait bir konudur ve 17 yaşındaki bir kimsenin izin almasına gerek yoktur.Yukarıdaki olay, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Kanuna karşı hile
b) Vasıflandırma
c) Önmesele
d) Bağlama noktasının yorumu
e) Atıf

16- Aşağıdakilerden hangisi statü değişikliğinden (conflit mobile) doğan problemle ilgili değildir?
a) Kişinin milli kanunu ile kazandığı rüşt olma hali, vatandaşlığın sona ermesi ile değişmez
b) Tamamlanmış hukuki işlemler, meydana geldiği andaki hukuka (önceki hukuka) tâbidir
c) Evlilik devam ederken eşlerin vatandaşlığı değişmişse, evliliğin genel hükümlerine, tarafların yeni kazandıkları müşterek milli hukukları uygulanır
d) Birden fazla vatandaşlığa sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk Hukuku uygulanacaktıre) Devamlılık gösteren hukuki işlemlerde statü değişmişse, yeni statü ilişkiyi idare edecektir

17- Atıfla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Atıf, milletlerarası karar ahenginin sağlanmasına hizmet eder
b) Zamanaşımı ve şekle uygulanacak hukukun tespitinde atıf nazara alınmaz
c) Türk Hukukunda atıf, ikinci dereceye kadar kabul edilmiştir
d) Atıf, Türk MÖH kurallarının gösterdiği hukukun maddi hukuk kurallarının uygulanması demektire) Atfın kabul edilmesinin bir nedeni de, iade atfın sağladığı kolaylıktır

18- Aşağıdaki şartlardan hangisinin varlığı halinde, MÖH’ta ön mesele kesin olarak ortaya çıkmaz?
a) Esas meselenin yabancı hukuka tâbi olması
b) Lex fori ile uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının farklı hukukları yetkili görmesi
c) Ön meseleye uygulanması muhtemele hukukların muhtevalarının farklı olması
d) Esas meselenin lex fori’ye tâbi olması

19- Ön mesele hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ön meselenin, lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, iç karar ahengini sağlar
b) Ön meselenin, lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, dış karar ahengini sağlar
c) Ön meselenin, lex fori’nin kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, dış karar ahengini sağlar
d) Türk Hukukunda ön meselenin çözümü ağırlıklı olarak lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre yapılmaktadır

20- Yabancı hukukun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türk hukuk sisteminde yabancı hukuk bir vakıa olarak uygulanır. Bunun nedeni de, hakimin ancak kendi ülkesinde yürürlükte olan hukuku uygulayabilmesidir
b) Hakimin hukuku bildiği faraziyesi, yabancı hukuk için de geçerlidir
c) Uyuşmazlığın tarafları, anlaşarak MÖHUK’ta tespit edilen hukuktan farklı bir hukukun uygulanmasını sağlayabilirler
d) Hakim, vakıa niteliğindeki bağlama noktalarının tespitini re’sen gözetir

21- Yargıtay, bir kararında “açıkça Türk Hukukunda, tedbir nafakası kamu düzenindendir; bu sebeple yetkili yabancı hukuk yerine Türk Medeni Kanunu uygulanmalıdır” hükmünü vermiştir. Buna göre Yargıtay’ın bu kararda kamu düzeni uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yargıtay, kamu düzeninin menfi etkisinden istifade etmiştir
b) Yargıtay, kamu düzeninin önce menfi, sona müspet etkisinden yararlanmıştır
c) Yargıtay, kamu düzenini genel bir bağlama kuralı olarak uygulamıştır
d) Yargıtay, tedbir nafakasını usule ait bir konu olarak değerlendirmiştir
e) Yargıtay, kamu düzeninin istisnai karakterini bu kararla kabul ettiğini göstermiştir

22- Kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kamu düzeninin olumlu etkisi nedeniyle, Türk Hukukundaki bazı kurallar, kanunlar ihtilâfı kurallarına müracaat etmeksizin uygulanır
b) Kamu düzeni ile doğrudan uygulanan kurallar, nitelik olarak aynı işleve sahiptirler
c) İç hukuktaki emredici ve kamu düzenine ait her kural MÖH bakımından da kamu düzeninden ve doğrudan uygulanan kural olarak kabul edilir
d) MÖH kamu düzeni, yabancı hukukun uygulanmasını istisnaen engellerken, doğrudan uygulanan kurallar, ülkede meydana gelen tüm olaylara -yabancılık unsuru içersin ya da içermesin- uygulanır.

23- Aşağıdakilerden hangisi LRA’nın zorunlu olarak uygulandığı bir hal değildir?
a) Evlenmenin şekli
b) Resmi senet
c) Aleniyeti sağlayan siciller
d) Evlat edinmenin şekli

24- Tüzel kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine statüdeki idare merkezi hukuku uygulanmaz?
a) Tüzel kişiliğin ehliyetinin başlangıcına
b) Tüzel kişiliğin sona ermesine
c) Tüzel kişilerin gayrimenkuller üzerinde ayni hak doğuran işlemlerine
d) Tüzel kişiliğin ismi, ünvanı ve ticaret ünvanınae) Tüzel kişiliğin sahip olabileceği haklara

25- Aşağıdaki hukuki olay ve ilişkilerden hangisine Türk MÖH ‘da genel kural olarak milli kanun uygulanmaz?
a) Kayyımlık b) Vesayet kararı c) Gaiplik d) Hacir kararı e) Hak ehliyeti

26- Kadının evlendiği kocasının soyadını taşıyıp taşımayacağı hangi hukuka tâbidir?
a) İsmi kazanacak olan kadının milli hukukuna
b) İsmin kazanılması kamu düzenini ilgilendirdiğinden (nüfusa kayıt işlemi olduğu için) lex fori’ye
c) Kocanın milli hukukuna
d) Evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka
e) Her iki tarafın milli hukuku birlikte uygulanır

27- İngiltere’de ikamet eden Belçika vatandaşı bay (B), İstanbul’da ölmüştür. (B)’nin Almanya’da bir gayrimenkul terekesi ile Belçika ve Türkiye’de menkul terekesi vardır. NOT: Belçika MÖH’da mirasa uygulanacak hukukun tespitinde ayrım sistemi benimsenmiş ve menkul tereke de ölenin ikametgâh hukukuna tâbidir. Buna göre, (B)’nin gayrimenkul-menkul terekesine hangi hukuk uygulanacaktır?
a) Her ikisine de lex fori olarak Türk Hukuku
b) Gayrimenkul terekeye Alman Hukuku, menkul terekeye ise Belçika Hukuku
c) Her ikisine de Belçika Hukuku
d) Gayrimenkul terekeye Alman Hukuku, menkul terekeye ise İngiliz Hukuku
e) Her ikisine de İngiliz Hukuku

28- Aşağıdaki evliliklerden hangisi Türkiye’de de geçerli bir evliliğin hüküm ve sonuçlarını DOĞURMAZ?
a) İki Türk vatandaşının Suudi Arabistan’da oranın hukukuna uygun olarak dini şekilde evlenmeleri
b) Milli hukukları, temyiz kudretinden yoksun olmayı evlenme ehliyetsizliği olarak kabul etmeyen iki kişinin yapmış olduğu evlilik
c) Tarafların milli hukuklarına uygun olarak kendi ülkelerinde yapmış oldukları ikinci evlilikleri
d) İki yabancının kendi hukuklarına uygun olarak bir temsilci aracılığıyla Türkiye’de evlenmeleri

29- Aşağıdakilerden hangisi evlenme ehliyetin düzenleyen hukukun uygulama alanı içinde DEĞİLDİR?
a) Bulaşıcı hastalık
b) Evlenme yaşı
c) Ana babanın izni
d) Evlenme engellerinden hısımlık
e) Akıl hastalığı

30- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türkiye’de kurulan derneklerin yurtdışında faaliyette bulunmaları izne tâbi tutulmadığı halde, yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri izne tâbi tutulmuştur
b) Yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’de faaliyette bulunabilmesi için uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülmesi ve karşılıklı olmak koşulu, ön şart olarak kabul edilmiştir.
c) Dernekler Kanununa göre, Türkiye’de kurulmuş olan derneğe, yabancının üye olabilmesi için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması aranmaktadır. Kurucu üyelik için bu şart aranmaz
d) Yabancı dernekler hiçbir şekilde Türkiye’de şube açamazlar

S.Ü.H.F.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU VİZE SINAVI
29.01.2007

TALİMATLAR: Sınav süresi 75 dakikadır. Sınavın ilk 20 dakikasında dışarı çıkılmasına izin verilmeyecektir. Mevzuat kullanılmayacaktır. Cevaplar okunaklı bir yazıyla ve mutlaka gerekçeli olacaktır. Gerekçesiz cevaplar doğru bile olsa değerlendirilmez. Yanlış gerekçeyle ulaşılan doğru cevaplara puan verilmeyecektir. Tek çarşaf kağıt kullanılacaktır.

SORULAR

OLAY
Sarayönü 
civarında yol kenarında bir ceset bulunur. Sarayönü C.Savcısı çoban Ç‘den şüphelenir ve Ç hakkında Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açar. Savcı dava sürerken, yapılan araştırmalar neticesinde, mağdurun A isimli bir  şahsın sürdüğü bir otomobilin çarpması yüzünden öldüğünü tespit eder vehakkında da iddianame verir. Sarayönü’nde ikamet ettiği tespit edilen hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılır. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmada, A‘nın tedbirsizlik ve dikkatsizlikle çarparak ölüme sebebiyet verdiğini ve işin Asliye Ceza Mahkemesinin madde itibariyle yetkisine girdiğine belirterek dosyayı Sarayönü C.Savcılığına iade eder. İşe Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinde bakılmaya devam edilir. Birkaç duruşma sonrasında A‘nın bu şahsa Akşehir civarında çarparak yaraladığı, hastaneye götürmek üzere arabasına aldığı, fakat yolda Sarayönü civarında ölünce onu yolun kenarına bırakarak savuştuğu ortaya çıkar. Bu gelişme üzerine Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi, yetkisizlik itirazında bulunan savcının talebini kabul eder ve kendisinden yetkili mahkemeyi tespit ederek dosyayı oraya göndermesini ister. İş Akşehir Asliye Ceza Mahkemesine gelir. Dava burada görülürken A‘nın aynı olayda otomobille isimli bir diğer şahsa da çarparak ölümüne sebep olduğu anlaşılır. A‘yı tutuklayan Akşehir Asliye Ceza Mahkemesi, işin ağır cezalık bir mahiyet aldığı gerekçesi ile madde itibarıyla yetkisizlik kararı verir. Bu arada A, Mahkemenin görevsiz olması cihetinden tutuklamaya itiraz eder. İtirazı kabul edilmez.Dosya Akşehir Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğinde, mahkeme heyetindeki üyelerden birinin daha önce yetkisizlik kararı veren Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğu savcı tarafından tespit edilir ve savcı bu üyenin reddini talep eder. Talep ağır ceza heyetince kabul görmez.

BİLGİLER

1- Sarayönü, ağır ceza merkezi değildir. Kendisine en yakın ağır ceza merkezi Konya’dır.
2- Akşehir, ağır ceza merkezidir.
3- TCK md 85 : (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SORU I
Yukarıda verilen olayda; taraf, merci ve makamların iddialarını, ortaya koydukları işlem ile alınan kararların (olumlu-olumsuz) sıhhatini, Ceza Muhakemesi Hukuku kuralları çerçevesinde ayrıntılı olarak değerlendiriniz ve nihai olarak bu davada yer ve görev itibarıyla yetkili mahkemeyi tespit ediniz. (80P)

SORU II
Türk Hukuk Sisteminde Ceza Yargısı ve Yargıcın bağımsızlığını korumak amacıyla ne gibi önlemler alınmıştır? Sizce bu önlemler yeterli midir? Aktüel gelişmeleri de göz önüne alarak cevaplandırınız. (20p)

BAŞARILAR DİLERİM…
Yrd.Doç.Dr. M.Onursal CİN

15.01.2007

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VİZE SINAVI

SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 90 dakikadır. 2) Cevaplarda soru sırasına uyulacaktır. 3) Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 4) İİK kullanmak serbesttir. 5) Kağıt sınırlaması yoktur 6) Cevaplar mutlaka GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

OLAY : İstanbul’da büyük bir holdingde üst düzey yönetici olarak çalışan Adnan, bu işinden ayrılarak Konya’da Ahmet’e ait olan şirkette çalışmaya başlamıştır. Adnan ile Ahmet aralarında bir sözleşme yaparak, Adnan’ın bu görevini en az 3 yıl süreyle devam ettirmesi karşılığında, maaşına ek olarak 50.000 YTL’nin Adnan’a ödenmesini ve bu sözleşme nedeniyle bir uyuşmazlık çıkması durumunda Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kararlaştırmışlardır.
Adnan, teyze kızı olan Arzu’dan da adi senet karşılığında 50.000 YTL borç almış ve Meram’da bir apartman dairesi satın almıştır.
Adnan, bu şirketteki görevinden 1,5 yıl sonra ayrılmış ve bu duruma çok içerleyen Ahmet verdiği 50.000 YTL’yi geri alabilmek için bir icra takibi yapmayı düşünmektedir.

S O R U L A R

1) Ahmet, bu paranın tahsili için hangi hukuki yola başvurabilir? Bu başvurduğu yolda görevli ve yetkili merci (veya merciler) neresidir? (10p.)
2) Adnan, bu takibe;
a. İtiraz ediyorum (5p.)
b. Borcum bu kadar değildir (5p.)
c. 10.000 YTL olan alacağımla takas ediyorum (5p.)
hususlarını belirterek karşı koyarsa, bu beyanlarını nereye, nasıl ve hangi süre içerisinde yapacaktır? Bu beyanları hukuki sonuçlarıyla beraber açıklayınız.
3) Adnan bu takibe “borcum yoktur” şeklinde karşı koyduğu takdirde, Ahmet takibe devam edebilmek için ne şekilde hareket etmelidir? (5p.)
4) Ahmet’in bu itirazı hükümden düşürdüğünü varsayalım. Bu durumda Adnan’ın başvurabileceği bir hukuki yol var mıdır? Çeşitli ihtimallere göre cevaplayınız. (10p.)
5) Adnan, itirazının kaldırılmasını ardından borcunu bürosunda, Ahmet’e ödemiş ancak buna rağmen Ahmet haciz istemiştir. Bu durumda Adnan’a ne önerirsiniz? (5p.)
6) Adnan’a karşı yapılan bu takibi öğrenen Arzu, Adnan’a verdiği parayı alamayacağından korkarak, elindeki senedin vadesi gelmemiş olmasına rağmen Adnan’a karşı icra takibi başlatmıştır. Bu durumda takip talebini alan içra müdürünün nasıl hareket etmesi gerekir? (10p.)
7) Arzu’nun yaptığı bu takipte Adnan’a ödeme emrinin gönderildiğini varsayalım. Adnan bu ödeme emrine karşı, ödeme emrinde belirtilen adi senet altındaki imzayı kabul etmiş ancak meblağ kısmında tahribat yapıldığını iddia etmiştir. Adnan’ın bu itirazının takibe bir etkisi olur mu? Neden? Olur ise Arzu bu itirazı hükümden düşürmek için hangi hukuki yola (veya yollara) başvurabilir? (10p.)
8) Arzu’nun itirazın kesin kaldırılması yoluna gittiğini varsayalım. Adnan, icra mahkemesindeki inceleme esnasında borcun henüz muaccel olmadığı itirazında bulunabilir mi? Neden? (5p.)
9) Arzu’nun yaptığı bu takipte ödeme emrinin kesinleştiğini düşünelim. Arzu, Adnan’ın kendisinden aldığı parayla satın aldığı ve halen oturmakta olduğu evini haczettirmek istemiş ancak Adnan meskeniyet iddiasında bulunmuştur. Bu halde icra müdürünün ne şekilde hareke etmesi gerektiğini ve meskeniyet iddiasını değerlendiriniz. (10p.)
10) Arzu, Adnan’ın İstanbul’daki bir banka şubesinde 20.000 YTL parasının olduğunu öğrenmiştir. Bu para ne şekilde haczedilebilir? Açıklayınız. (5p.)
11) Arzu’nun talebi üzerine Adnan’ın evine haciz için gidilmiş ve evinde bulunan değerli bir altın kolye haczedilmek istenmiştir. Ancak Adnan, bu kolyenin, eşi Aydan’a ait olduğunu söylemiştir. Bu durumda icra müdürünün nasıl hareket etmesi gerektiğini ve bu işleme karşı kimin ne şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtiniz. (10p.)
12) Arzu, Adnan’a ait Konya’daki bir arsayı haczettirmiştir. Satış için gerekli hazırlıklar yapılmış, belirtilen günde ilk artırma yapılmış ve artırma Ayhan’ın üzerinde kalmıştır. Ancak Ayhan kendisine verilen süre içerisinde satış bedelini ödememiştir. Bu durumda icra müdürünün ne şekilde hareket etmesi gerekir? (5p.)

Başarılar dilerim
Doç. Dr. Ömer ULUKAPI

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI I. VİZE SINAVI

SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 60 dakikadır. 2) Cevaplarda soru sırasına uyulacaktır. 3) Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 4) İİK kullanmak serbesttir. 5) Kağıt sınırlaması yoktur 6) Cevaplar mutlaka GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

SORU I) S.Ü. Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Samsunlu (B), 2. sınıf öğrencisi olan Muğlalı (A)’nın eski ders kitaplarını, harçlıklarından biriktirdiği paralarla satın almak istemiş, yaptıkları yazılı sözleşme ile de satış bedeli 100.000.000 TL’nin bir ay sonra ödenmesi, kitapların ise hemen teslim edilmesini kararlaştırmışlardır. Bu sözleşmeye (B)’nin samimi arkadaşı olan (K) 50.000.000 TL için kefil olarak imza atmıştır. Satım konusu kitapların teslimine rağmen vadesinde alacağını tahsil edemeyen (A), açtığı tespit davasını kazanmıştır.

1) Elindeki ilâmla icra dairesine başvuran (A) hangi takip yolunu seçmelidir? Neden? (10 p.)
2) (A) bu takibini kimlere karşı, hangi yer (veya yerler) icra dairelerinde başlatabilir? Açıklayınız. (10 p.)
3) İcra müdürünün genel haciz yoluyla takibe ilişkin ödeme emri göndermesi üzerine (B), yedi gün içinde “(A)’ya borcum yoktur” şeklindeki itirazını icra dairesine yapmıştır. (A)’nın bu itirazı cebri icra prosedürü içinde giderebilmesi mümkün müdür? Neden? Nasıl? (10 p.)
4) Takip talebinde bulunduğu sırada (A)’nın henüz 17 yaşında bulunmasının takip ehliyetine bir etkisi var mıdır? Yoksa neden? Varsa (B) hangi yola başvurabilir? (10 p.)
5) Bu takip kesinleştikten sonra (B), ödeme emrinin kendisinin ailesini ziyaret için Samsun’a gittiği sırada ev arkadaşı (D)’ye tebliğ edildiğini, bu nedenle ödeme emrinden habersiz olduğunu belirtecek olursa, başvurabileceği bir yol var mıdır? Neden? Nasıl? (10 p.)
6) Ödeme emri kesinleştikten sonra (A)’nın alacağını (C)’ye temlik etmesinin takibe bir etkisi olur mu? Olmazsa neden? Olursa (B) hangi yola başvurmalıdır? (10 p.)
7) Ödeme emri kesinleştikten sonra (A)’nın (B)’yi icra dairesi dışında adi yazılı bir belge ile bira etmesi karşısında (B), takibin devamına engel olabilir mi? Neden? Nasıl? Başvurduğu yolda, (A) imzasını inkâr ederse icra tetkik mercii hakimi nasıl bir karar vermelidir? (10 p.)
8) Takip konusu borcu takip talebinden önce ödediği halde, vaki itirazı üzerine takip durduğu sırada tekrar (icra dairesine) ödeyen (B), daha sonra mahkemede bu borcu iki defa ödediği için ikinci ödemenin kendisine iadesi zımnında bir dava açabilir mi? Neden? Nasıl? (10 p.)

SORU II) “… Davacı vekili, -yapılan ilamsız takibe davalının itiraz ettiğini- ileri sürerek, -itirazın iptaline, takibini devamına, %40 icra inkâr tazminatına ve alacağın takip tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte tahsilini- talep etmiş, mahkemece davanın kabulü ile 5.745.602 TL’nin, -takip tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline, inkâr tazminatı isteminin reddine- karar verilmiştir. İİK’nın 67. maddesine dayalı -itirazın iptali- davası ile genel hükümlere dayalı -alacağın tahsili- davaları, sonucu itibariyle farklı davalardır. -İtirazın iptali davalarında- davanın kabulüne karar verildiği takdirde, koşulları varsa, davacı yararına icra inkâr tazminatına hükmedildiği halde, genel hükümlere dayalı -alacağın tahsili davasında- inkâr tazminatına hükmedilemez. Öte yandan, verilecek kararın infaz şekli de farklı olduğundan, bu iki istemin bir arada dava edilmesi mümkün değildir. Mahkemece, HUMK’un 179/3 ve 75/2. maddeleri hükümleri gereğince davacıya, davasının itirazın iptali mi, yoksa genel hükümlere göre açılmış alacağın tahsili davası mı olduğunun sorulup belirlendikten sonra, yukarıdaki ilkeler göz önünde tutularak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (19. HD., 15.11.1994, 1257/10950)

Yukarıdaki Yargıtay kararını karar metnini tekrarlamaktan kaçınarak İcra ve İflas Hukuku bilgilerinizin ışığı altında değerlendiriniz. (20 p.)

Başarılar dilerim
Doç. Dr. Ömer ULUKAPI