Etiketvize soruları

Selçuk Hukuk Medeni Hukuk I. Vize Soruları (2003/04)

S. Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
2003/2004 MEDENİ HUKUK 1 VİZE İMTİHAN SORULARI

Talimat: Süre 60 dakikadır. Kanun kullanmak serbesttir. Adınızı, soyadınızı ve sıra numaranızı yazmayı unutmayınız. Soruları sıra numarasına göre cevaplandırınız. İlk yarım saatlik süre içersinde sınav salonundan çıkmak yasaktır. Cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır.

OLAY
(B)arış, (K)emal’den kiraladığı televizyonu (C)emil’e satar. (C)emil de bu televizyonu öğrenci (F)atih’e satar ve teslim eder. Durumu öğrenen (K)emal, (F)atih’ten televizyonu geri istemeye hazırlanmaktadır. Ancak (F)atih okulu bitirmiş ve hiçbir adres bırakmaksızın yurt dışına lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere gitmiştir. Ancak 6 yıl sonra eğitimini tamamlayarak Türkiye’ ye döner.
(F)atih yurt dışından döndüğünde anne-babasını kaybettiğini öğrenir. 17 yaşındaki küçük kardeşi (H)asan’la birlikte yaşamaya başlar. (H)asan, anne babasından kendisine miras kalan değerli bir arsayı satar ve tescilden önce parasını alır. Bu paranın bir kısmıyla bir bilgisayar satın alır.
(H)asan daha sonra sevdiği (F)ahriye ile de nişanlanır.
SORULAR
S/1) Cemil bu televizyonun mülkiyetini kazanabilir mi? Kazanırsa nasıl? Kazanamazsa neden açıklayınız? (15 Puan)
S/2) Salih televizyonun mülkiyetini kazanabilir mi? Açıklayınız? (15 Puan)
S/3) Televizyon kiralanmayıp da aldatılarak sarhoş edilen Kemal’in bunu Cemil’e bağışlaması halinde, yukarıdaki soruların cevapları değişir mi açıklayınız? (15 Puan)
S/4) Hasan’ın yaptığı arsa satışı geçerli midir? Geçerli ise nasıl, geçerli değilse neden açıklayınız? (l5 Puan)
S/5) Vasisinin izin veya icazet vermemesi nişanın geçerliliğini etkiler mi? (15 Puan)

Aşağıdaki kavramları yalnızca tanımlayınız?
a)butlan b)kanun boşluğu c)ölüm karinesi d)ayırt etme gücü e)erginlik

Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN

Selçuk Hukuk Devletler Özel Vize Soruları (2002/03)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DEVLETLER ÖZEL HUKUKU 2. ARA İMTİHANI

21.04.2003

Adı ve Soyadı :
Numarası :
Sınav Talimatı : Süre 45 dakikadır. Mevzuat kullanmak yasaktır. Çoktan seçmeli sorular, cevap tablosuna çarpı (X) koymak sureti ile cevaplandırılacaktır. Tükenmez veya dolma kalem kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmeyecektir. Bu nedenle bütün soruları cevaplamanız lehinize olacaktır. BAŞARILAR.

1- Aşağıdakilerden hangisi, yabancı sermayenin yatırım yapacağı ülkede aradığı şartlardan DEĞİLDİR?
a) Uluslararası standartta bir vergi sisteminin olması
b) Rekabetçi bir ortamın olması
c) Ucuz ve kalifiye işgücünün olması
d) Çoğulcu, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet yapısı
e) Yeterli alt yapı hizmetlerinin olması

2- Türkiye’de yatırım yapacak bir yabancının yabancı sermayeyi teşvik mevzuatından yararlanabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi ARANMAZ?
a) Yabancı yatırımcı şirket olarak yatarım yapacaksa, sermaye şirketi şeklinde yatırım yapmalıdır.
b) Yabancı teşebbüsün tekel ve özel imtiyaz taşımaması gereklidir
c) Yabancı sermayenin, Türk özel sektörünün fiilen faaliyette bulunduğu bir alana yatırım yapması gerekir. Bu şekilde o alanda tek başına faaliyette bulunmaması gerekir.
d) Yabancı sermayenin, yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlarca getirilmesi gereklidir.
e) Yabancı sermayenin miktarı kişi başına 50.000 USD olmalıdır. Bu miktar nakdi ya da gayrinakdi olabilir.

3- Aşağıdaki işlerden hangisini yabancılar ancak izinle yapabilirler?
a) Türk karasularında kaptanlık
b) Diş hekimliği
c) Avukatlık
d) Mühendislik
e) Hasta bakıcılığı

4- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yabancılara ilk defa verilecek süreli çalışma izni 1 yıldır
b) Bağımsız çalışma izni verilebilmesi için en az 5 yıl ikamet şartı aranmaktadır
script> c) Çalışma izni vermeye yetkili makam, İçişleri Bakanlığıdır (emniyet makamları)
d) İlk defa verilecek çalışma izni, coğrafi alanla sınırlanabilir

5- MÖH kuralları; (doğru olanı seçiniz)
a) Uyuşmazlığı maddi olarak çözer
b) Kamu hukukuna ait uyuşmazlıklara da uygulanır
c) Bütün devletlerde yeknesak olarak geçerlidir
d) Fonksiyonel anlamda milletlerarası topluma ait kurallardır
e) Pozitif anlamda milletlerarası hukuka tâbidir

6- MÖHUK m.19- Velayet, nesebi düzenleyen hukuka tâbidir. Kuralı; (doğru olanı seçiniz)
a) Çok taraflı ve bağımsız bir bağlama kuralı
b) Bağımlı ve kapalı bir bağlama kuralı
c) Tek taraflı bir bağlama kuralı
d) Çok taraflı ve bağımlı bir bağlama kuralı
e) Tek taraflı ve açık bir bağlama kuralıdır

7- I. İtalyan statücüleri bölgesel anlamda kanunlar ihtilâfı problemleriyle uğraşmışlardır. Hollanda statücüleri ise, milletlerarası anlamda kanunlar ihtilâfı problemleriyle uğraşmışlardır.
II. İtalyan statücüleri, hukuk kaynağı olarak yalnızca Justinyen Kodunun esas almışlardır. Hollanda statücüleri ise Justinyen Kodunu esas almamışlar, milletlerarası toplumu gözlemleyerek ilkeler ve kurallar oluşturmuşlardır.
III. Hem İtalyan hem de Hollandalı statücüler, evrensel bir yaklaşımlar kanunlar ihtilâfı problemlerini çözmeye çalışmışlardır.
a) I b) II c) III d) I-III e) I-II

8- Hollanda statücüleri, kanunlar ihtilâfı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ileri SÜRMEMİŞLERDİR?
a) Kanunlar ülkeseldir
b) Yabancı kanun Comitas Gentium gereği uygulanır
c) Kanunları ayni, şahsi ve karma statü olarak üe ayırmışlardır
d) Hukuki ilişkiden hareket ederek uygulanacak kanunun tespit edileceğini savunmuşlardır

9- Statü kuram ile ihtilâfçı metod (Savigny) arasındaki en temel fark, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Statücüler, kanunların niteliğinden hareket ederek, uygulanacak hukuku tespit etmeye çalışmışlardır. Savigny ise, hukuki olay ve ilişkilerden hareketle uygulanacak hukuku tespit etmiştir
b) Savigny, evrensel düşünmüştür. Statücüler ise, evrensel düşünmemiştir
c) Savigny, yabancı kanunla milli kanunun aynı değerde olamayacağını savunmuştur. Statücülere göre, yabancı kanun ve milli kanun eş değerdedir.

10- MÖH’ta menfaatler içtihadını savunan Kegel’e göre, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
a) MÖH adaleti, maddi hukuk adaletinden önce gelir ve bunun tek istisnası, kamu düzenidir
b) MÖH adaleti, MÖH’ta kabul edilen menfaatleri dengeleyen en uygun hukukun olaya uygulanmasıyla gerçekleşir. Uygulanacak hukukun içeriği MÖH adaletini ilgilendirmez.
c) MÖH adaleti, somut maddi uyuşmazlığa, içerik olarak hakimin hukukundaki adalet anlayışına uygun ve en adil biçimde çözen hukukun uygulanması ile gerçekleşir.
d) Menfaatler içtihadı, ihtilâfçı metodu reddetmez, ancak uygulanacak hukuku tespit ederken hukuki ilişkinin önceden tespit edilmiş ağırlık noktalarından (makarrı) ziyade, menfaatlerden hareket edilmesini savunur

11- Gerçek bir kararın verilmesindeki menfaatin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi ŞART DEĞİLDİR?
a) Uygulanacak hukuk, yürürlükte olan bir hukuk olmalıdır
b) Uygulanacak hukukun ait olduğu devlet, hakimin mensup olduğu devlet tarafından tanınmalıdır (Örneğin, Türk hakimi, Kıbrıs Rum Hukukunu, Türkiye bu ülkeyi tanımadığı için uygulamaz)
c) Uygulanacak hukuk sonrasında verilen kararın icra kabiliyeti olmalıdır. Bu nedenle, uygulanacak hukuk tespit edilirken bu husus dikkate alınmalıdır
d) Uygulanacak hukuk, bütünlük arz etmelidir. Mümkün olduğunca, bir hukuki olay ve ilişkiye tek bir hukuk uygulanmalıdır

12- “İngiliz vatandaşı Bay (İ), evlilik dışı çocuğunun kendisi aleyhine açacağını öğrendiği babalık davasında, kendisine İngiliz Hukukunun uygulanmasını önlemek için ikametgâhını Danimarka’ya naklediyor.” Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olay için doğrudur?
a) (İ)’nin davranışı tipik bir kanuna karşı hiledir ve Türk MÖH’da herhangi bir müeyyiyedeye bağlanmadığı için hileli sonuç geçerlidir
b) (İ), kanuna karşı hileyi İngiliz Hukuku yerine, Türk Kanununa karşı yapmış olsa idi, hileli sonuç hiçbir şekilde tanınmaz idi.
c) Türk Hukukunda kanuna karşı hile açık olarak düzenlenmediğinden, (İ)’nin elde etmiş olduğu hileli sonuç, açıkça kamu düzenimize aykırılık teşkil etmiyorsa tanınacak, aksi halde tanınmayacaktır
d) (İ)’nin davranışı kanuna karşı hile değil, statü değişikliği nedeniyle uygulanacak hukukun değişmesidir

13- Mısırlı babadan Alman anneden evlilik dışında doğan çocuk ile; ana ile çocuk arasındaki şahsi ve mali ilişkilere Alman Hukuku, baba ile çocuk arasındaki şahsi ve mali ilişkilere Mısır Hukuku uygulanır (MÖHUK m.17). Alman Hukukuna göre, evlilik dışı çocuğun bakımı anaya, Mısır Hukukuna göre de babaya aittir.Yukarıdaki olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Vasıflandırma b) Ön mesele c) Normlar çelişkisi d) Bağlama noktasının yorumu e) Kamu düzeni

14- Yukarıdaki olayda çocuğun bakım ve gözetimi (velayet) hangi hukuka göre tespit edilmelidir?
a) Babanın milli hukuku olan Mısır Hukuku
b) Ananın milli hukuku olan Alman Hukuku
c) Velayet kamu düzenini ilgilendirdiği için Türk Hukuku
d) Türk Hukuku ile aynı ya da benzer hükümler taşıyan ana ya da babanın hukuku
e) İki hukuk birlikte uygulanır

15- İngiltere’ye öğrenci olarak giden 17 yaşındaki bir Türk kızı, İngiliz vatandaşı bir erkekle İngiltere’de ana-babasının iznini almadan evleniyor. İngiliz Hukukunda izin, şekle ait bir konudur ve 17 yaşındaki bir kimsenin izin almasına gerek yoktur.Yukarıdaki olay, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Kanuna karşı hile
b) Vasıflandırma
c) Önmesele
d) Bağlama noktasının yorumu
e) Atıf

16- Aşağıdakilerden hangisi statü değişikliğinden (conflit mobile) doğan problemle ilgili değildir?
a) Kişinin milli kanunu ile kazandığı rüşt olma hali, vatandaşlığın sona ermesi ile değişmez
b) Tamamlanmış hukuki işlemler, meydana geldiği andaki hukuka (önceki hukuka) tâbidir
c) Evlilik devam ederken eşlerin vatandaşlığı değişmişse, evliliğin genel hükümlerine, tarafların yeni kazandıkları müşterek milli hukukları uygulanır
d) Birden fazla vatandaşlığa sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk Hukuku uygulanacaktıre) Devamlılık gösteren hukuki işlemlerde statü değişmişse, yeni statü ilişkiyi idare edecektir

17- Atıfla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Atıf, milletlerarası karar ahenginin sağlanmasına hizmet eder
b) Zamanaşımı ve şekle uygulanacak hukukun tespitinde atıf nazara alınmaz
c) Türk Hukukunda atıf, ikinci dereceye kadar kabul edilmiştir
d) Atıf, Türk MÖH kurallarının gösterdiği hukukun maddi hukuk kurallarının uygulanması demektire) Atfın kabul edilmesinin bir nedeni de, iade atfın sağladığı kolaylıktır

18- Aşağıdaki şartlardan hangisinin varlığı halinde, MÖH’ta ön mesele kesin olarak ortaya çıkmaz?
a) Esas meselenin yabancı hukuka tâbi olması
b) Lex fori ile uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının farklı hukukları yetkili görmesi
c) Ön meseleye uygulanması muhtemele hukukların muhtevalarının farklı olması
d) Esas meselenin lex fori’ye tâbi olması

19- Ön mesele hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ön meselenin, lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, iç karar ahengini sağlar
b) Ön meselenin, lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, dış karar ahengini sağlar
c) Ön meselenin, lex fori’nin kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, dış karar ahengini sağlar
d) Türk Hukukunda ön meselenin çözümü ağırlıklı olarak lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre yapılmaktadır

20- Yabancı hukukun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türk hukuk sisteminde yabancı hukuk bir vakıa olarak uygulanır. Bunun nedeni de, hakimin ancak kendi ülkesinde yürürlükte olan hukuku uygulayabilmesidir
b) Hakimin hukuku bildiği faraziyesi, yabancı hukuk için de geçerlidir
c) Uyuşmazlığın tarafları, anlaşarak MÖHUK’ta tespit edilen hukuktan farklı bir hukukun uygulanmasını sağlayabilirler
d) Hakim, vakıa niteliğindeki bağlama noktalarının tespitini re’sen gözetir

21- Yargıtay, bir kararında “açıkça Türk Hukukunda, tedbir nafakası kamu düzenindendir; bu sebeple yetkili yabancı hukuk yerine Türk Medeni Kanunu uygulanmalıdır” hükmünü vermiştir. Buna göre Yargıtay’ın bu kararda kamu düzeni uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yargıtay, kamu düzeninin menfi etkisinden istifade etmiştir
b) Yargıtay, kamu düzeninin önce menfi, sona müspet etkisinden yararlanmıştır
c) Yargıtay, kamu düzenini genel bir bağlama kuralı olarak uygulamıştır
d) Yargıtay, tedbir nafakasını usule ait bir konu olarak değerlendirmiştir
e) Yargıtay, kamu düzeninin istisnai karakterini bu kararla kabul ettiğini göstermiştir

22- Kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kamu düzeninin olumlu etkisi nedeniyle, Türk Hukukundaki bazı kurallar, kanunlar ihtilâfı kurallarına müracaat etmeksizin uygulanır
b) Kamu düzeni ile doğrudan uygulanan kurallar, nitelik olarak aynı işleve sahiptirler
c) İç hukuktaki emredici ve kamu düzenine ait her kural MÖH bakımından da kamu düzeninden ve doğrudan uygulanan kural olarak kabul edilir
d) MÖH kamu düzeni, yabancı hukukun uygulanmasını istisnaen engellerken, doğrudan uygulanan kurallar, ülkede meydana gelen tüm olaylara -yabancılık unsuru içersin ya da içermesin- uygulanır.

23- Aşağıdakilerden hangisi LRA’nın zorunlu olarak uygulandığı bir hal değildir?
a) Evlenmenin şekli
b) Resmi senet
c) Aleniyeti sağlayan siciller
d) Evlat edinmenin şekli

24- Tüzel kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine statüdeki idare merkezi hukuku uygulanmaz?
a) Tüzel kişiliğin ehliyetinin başlangıcına
b) Tüzel kişiliğin sona ermesine
c) Tüzel kişilerin gayrimenkuller üzerinde ayni hak doğuran işlemlerine
d) Tüzel kişiliğin ismi, ünvanı ve ticaret ünvanınae) Tüzel kişiliğin sahip olabileceği haklara

25- Aşağıdaki hukuki olay ve ilişkilerden hangisine Türk MÖH ‘da genel kural olarak milli kanun uygulanmaz?
a) Kayyımlık b) Vesayet kararı c) Gaiplik d) Hacir kararı e) Hak ehliyeti

26- Kadının evlendiği kocasının soyadını taşıyıp taşımayacağı hangi hukuka tâbidir?
a) İsmi kazanacak olan kadının milli hukukuna
b) İsmin kazanılması kamu düzenini ilgilendirdiğinden (nüfusa kayıt işlemi olduğu için) lex fori’ye
c) Kocanın milli hukukuna
d) Evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka
e) Her iki tarafın milli hukuku birlikte uygulanır

27- İngiltere’de ikamet eden Belçika vatandaşı bay (B), İstanbul’da ölmüştür. (B)’nin Almanya’da bir gayrimenkul terekesi ile Belçika ve Türkiye’de menkul terekesi vardır. NOT: Belçika MÖH’da mirasa uygulanacak hukukun tespitinde ayrım sistemi benimsenmiş ve menkul tereke de ölenin ikametgâh hukukuna tâbidir. Buna göre, (B)’nin gayrimenkul-menkul terekesine hangi hukuk uygulanacaktır?
a) Her ikisine de lex fori olarak Türk Hukuku
b) Gayrimenkul terekeye Alman Hukuku, menkul terekeye ise Belçika Hukuku
c) Her ikisine de Belçika Hukuku
d) Gayrimenkul terekeye Alman Hukuku, menkul terekeye ise İngiliz Hukuku
e) Her ikisine de İngiliz Hukuku

28- Aşağıdaki evliliklerden hangisi Türkiye’de de geçerli bir evliliğin hüküm ve sonuçlarını DOĞURMAZ?
a) İki Türk vatandaşının Suudi Arabistan’da oranın hukukuna uygun olarak dini şekilde evlenmeleri
b) Milli hukukları, temyiz kudretinden yoksun olmayı evlenme ehliyetsizliği olarak kabul etmeyen iki kişinin yapmış olduğu evlilik
c) Tarafların milli hukuklarına uygun olarak kendi ülkelerinde yapmış oldukları ikinci evlilikleri
d) İki yabancının kendi hukuklarına uygun olarak bir temsilci aracılığıyla Türkiye’de evlenmeleri

29- Aşağıdakilerden hangisi evlenme ehliyetin düzenleyen hukukun uygulama alanı içinde DEĞİLDİR?
a) Bulaşıcı hastalık
b) Evlenme yaşı
c) Ana babanın izni
d) Evlenme engellerinden hısımlık
e) Akıl hastalığı

30- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türkiye’de kurulan derneklerin yurtdışında faaliyette bulunmaları izne tâbi tutulmadığı halde, yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri izne tâbi tutulmuştur
b) Yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’de faaliyette bulunabilmesi için uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülmesi ve karşılıklı olmak koşulu, ön şart olarak kabul edilmiştir.
c) Dernekler Kanununa göre, Türkiye’de kurulmuş olan derneğe, yabancının üye olabilmesi için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması aranmaktadır. Kurucu üyelik için bu şart aranmaz
d) Yabancı dernekler hiçbir şekilde Türkiye’de şube açamazlar

Selçuk Hukuk Ceza Muhakemesi Hukuku Vize Soruları (2006/07)

S.Ü.H.F.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU VİZE SINAVI
29.01.2007

TALİMATLAR: Sınav süresi 75 dakikadır. Sınavın ilk 20 dakikasında dışarı çıkılmasına izin verilmeyecektir. Mevzuat kullanılmayacaktır. Cevaplar okunaklı bir yazıyla ve mutlaka gerekçeli olacaktır. Gerekçesiz cevaplar doğru bile olsa değerlendirilmez. Yanlış gerekçeyle ulaşılan doğru cevaplara puan verilmeyecektir. Tek çarşaf kağıt kullanılacaktır.

SORULAR

OLAY
Sarayönü 
civarında yol kenarında bir ceset bulunur. Sarayönü C.Savcısı çoban Ç‘den şüphelenir ve Ç hakkında Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açar. Savcı dava sürerken, yapılan araştırmalar neticesinde, mağdurun A isimli bir  şahsın sürdüğü bir otomobilin çarpması yüzünden öldüğünü tespit eder vehakkında da iddianame verir. Sarayönü’nde ikamet ettiği tespit edilen hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılır. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmada, A‘nın tedbirsizlik ve dikkatsizlikle çarparak ölüme sebebiyet verdiğini ve işin Asliye Ceza Mahkemesinin madde itibariyle yetkisine girdiğine belirterek dosyayı Sarayönü C.Savcılığına iade eder. İşe Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinde bakılmaya devam edilir. Birkaç duruşma sonrasında A‘nın bu şahsa Akşehir civarında çarparak yaraladığı, hastaneye götürmek üzere arabasına aldığı, fakat yolda Sarayönü civarında ölünce onu yolun kenarına bırakarak savuştuğu ortaya çıkar. Bu gelişme üzerine Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi, yetkisizlik itirazında bulunan savcının talebini kabul eder ve kendisinden yetkili mahkemeyi tespit ederek dosyayı oraya göndermesini ister. İş Akşehir Asliye Ceza Mahkemesine gelir. Dava burada görülürken A‘nın aynı olayda otomobille isimli bir diğer şahsa da çarparak ölümüne sebep olduğu anlaşılır. A‘yı tutuklayan Akşehir Asliye Ceza Mahkemesi, işin ağır cezalık bir mahiyet aldığı gerekçesi ile madde itibarıyla yetkisizlik kararı verir. Bu arada A, Mahkemenin görevsiz olması cihetinden tutuklamaya itiraz eder. İtirazı kabul edilmez.Dosya Akşehir Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğinde, mahkeme heyetindeki üyelerden birinin daha önce yetkisizlik kararı veren Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğu savcı tarafından tespit edilir ve savcı bu üyenin reddini talep eder. Talep ağır ceza heyetince kabul görmez.

BİLGİLER

1- Sarayönü, ağır ceza merkezi değildir. Kendisine en yakın ağır ceza merkezi Konya’dır.
2- Akşehir, ağır ceza merkezidir.
3- TCK md 85 : (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SORU I
Yukarıda verilen olayda; taraf, merci ve makamların iddialarını, ortaya koydukları işlem ile alınan kararların (olumlu-olumsuz) sıhhatini, Ceza Muhakemesi Hukuku kuralları çerçevesinde ayrıntılı olarak değerlendiriniz ve nihai olarak bu davada yer ve görev itibarıyla yetkili mahkemeyi tespit ediniz. (80P)

SORU II
Türk Hukuk Sisteminde Ceza Yargısı ve Yargıcın bağımsızlığını korumak amacıyla ne gibi önlemler alınmıştır? Sizce bu önlemler yeterli midir? Aktüel gelişmeleri de göz önüne alarak cevaplandırınız. (20p)

BAŞARILAR DİLERİM…
Yrd.Doç.Dr. M.Onursal CİN

Selçuk Hukuk Icra İflas Hukuku Vize Soruları (2006/07)

15.01.2007

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VİZE SINAVI

SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 90 dakikadır. 2) Cevaplarda soru sırasına uyulacaktır. 3) Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 4) İİK kullanmak serbesttir. 5) Kağıt sınırlaması yoktur 6) Cevaplar mutlaka GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

OLAY : İstanbul’da büyük bir holdingde üst düzey yönetici olarak çalışan Adnan, bu işinden ayrılarak Konya’da Ahmet’e ait olan şirkette çalışmaya başlamıştır. Adnan ile Ahmet aralarında bir sözleşme yaparak, Adnan’ın bu görevini en az 3 yıl süreyle devam ettirmesi karşılığında, maaşına ek olarak 50.000 YTL’nin Adnan’a ödenmesini ve bu sözleşme nedeniyle bir uyuşmazlık çıkması durumunda Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kararlaştırmışlardır.
Adnan, teyze kızı olan Arzu’dan da adi senet karşılığında 50.000 YTL borç almış ve Meram’da bir apartman dairesi satın almıştır.
Adnan, bu şirketteki görevinden 1,5 yıl sonra ayrılmış ve bu duruma çok içerleyen Ahmet verdiği 50.000 YTL’yi geri alabilmek için bir icra takibi yapmayı düşünmektedir.

S O R U L A R

1) Ahmet, bu paranın tahsili için hangi hukuki yola başvurabilir? Bu başvurduğu yolda görevli ve yetkili merci (veya merciler) neresidir? (10p.)
2) Adnan, bu takibe;
a. İtiraz ediyorum (5p.)
b. Borcum bu kadar değildir (5p.)
c. 10.000 YTL olan alacağımla takas ediyorum (5p.)
hususlarını belirterek karşı koyarsa, bu beyanlarını nereye, nasıl ve hangi süre içerisinde yapacaktır? Bu beyanları hukuki sonuçlarıyla beraber açıklayınız.
3) Adnan bu takibe “borcum yoktur” şeklinde karşı koyduğu takdirde, Ahmet takibe devam edebilmek için ne şekilde hareket etmelidir? (5p.)
4) Ahmet’in bu itirazı hükümden düşürdüğünü varsayalım. Bu durumda Adnan’ın başvurabileceği bir hukuki yol var mıdır? Çeşitli ihtimallere göre cevaplayınız. (10p.)
5) Adnan, itirazının kaldırılmasını ardından borcunu bürosunda, Ahmet’e ödemiş ancak buna rağmen Ahmet haciz istemiştir. Bu durumda Adnan’a ne önerirsiniz? (5p.)
6) Adnan’a karşı yapılan bu takibi öğrenen Arzu, Adnan’a verdiği parayı alamayacağından korkarak, elindeki senedin vadesi gelmemiş olmasına rağmen Adnan’a karşı icra takibi başlatmıştır. Bu durumda takip talebini alan içra müdürünün nasıl hareket etmesi gerekir? (10p.)
7) Arzu’nun yaptığı bu takipte Adnan’a ödeme emrinin gönderildiğini varsayalım. Adnan bu ödeme emrine karşı, ödeme emrinde belirtilen adi senet altındaki imzayı kabul etmiş ancak meblağ kısmında tahribat yapıldığını iddia etmiştir. Adnan’ın bu itirazının takibe bir etkisi olur mu? Neden? Olur ise Arzu bu itirazı hükümden düşürmek için hangi hukuki yola (veya yollara) başvurabilir? (10p.)
8) Arzu’nun itirazın kesin kaldırılması yoluna gittiğini varsayalım. Adnan, icra mahkemesindeki inceleme esnasında borcun henüz muaccel olmadığı itirazında bulunabilir mi? Neden? (5p.)
9) Arzu’nun yaptığı bu takipte ödeme emrinin kesinleştiğini düşünelim. Arzu, Adnan’ın kendisinden aldığı parayla satın aldığı ve halen oturmakta olduğu evini haczettirmek istemiş ancak Adnan meskeniyet iddiasında bulunmuştur. Bu halde icra müdürünün ne şekilde hareke etmesi gerektiğini ve meskeniyet iddiasını değerlendiriniz. (10p.)
10) Arzu, Adnan’ın İstanbul’daki bir banka şubesinde 20.000 YTL parasının olduğunu öğrenmiştir. Bu para ne şekilde haczedilebilir? Açıklayınız. (5p.)
11) Arzu’nun talebi üzerine Adnan’ın evine haciz için gidilmiş ve evinde bulunan değerli bir altın kolye haczedilmek istenmiştir. Ancak Adnan, bu kolyenin, eşi Aydan’a ait olduğunu söylemiştir. Bu durumda icra müdürünün nasıl hareket etmesi gerektiğini ve bu işleme karşı kimin ne şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtiniz. (10p.)
12) Arzu, Adnan’a ait Konya’daki bir arsayı haczettirmiştir. Satış için gerekli hazırlıklar yapılmış, belirtilen günde ilk artırma yapılmış ve artırma Ayhan’ın üzerinde kalmıştır. Ancak Ayhan kendisine verilen süre içerisinde satış bedelini ödememiştir. Bu durumda icra müdürünün ne şekilde hareket etmesi gerekir? (5p.)

Başarılar dilerim
Doç. Dr. Ömer ULUKAPI

Selçuk Hukuk Icra İflas Hukuku Vize Soruları (2000/01)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI I. VİZE SINAVI

SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 60 dakikadır. 2) Cevaplarda soru sırasına uyulacaktır. 3) Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 4) İİK kullanmak serbesttir. 5) Kağıt sınırlaması yoktur 6) Cevaplar mutlaka GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

SORU I) S.Ü. Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Samsunlu (B), 2. sınıf öğrencisi olan Muğlalı (A)’nın eski ders kitaplarını, harçlıklarından biriktirdiği paralarla satın almak istemiş, yaptıkları yazılı sözleşme ile de satış bedeli 100.000.000 TL’nin bir ay sonra ödenmesi, kitapların ise hemen teslim edilmesini kararlaştırmışlardır. Bu sözleşmeye (B)’nin samimi arkadaşı olan (K) 50.000.000 TL için kefil olarak imza atmıştır. Satım konusu kitapların teslimine rağmen vadesinde alacağını tahsil edemeyen (A), açtığı tespit davasını kazanmıştır.

1) Elindeki ilâmla icra dairesine başvuran (A) hangi takip yolunu seçmelidir? Neden? (10 p.)
2) (A) bu takibini kimlere karşı, hangi yer (veya yerler) icra dairelerinde başlatabilir? Açıklayınız. (10 p.)
3) İcra müdürünün genel haciz yoluyla takibe ilişkin ödeme emri göndermesi üzerine (B), yedi gün içinde “(A)’ya borcum yoktur” şeklindeki itirazını icra dairesine yapmıştır. (A)’nın bu itirazı cebri icra prosedürü içinde giderebilmesi mümkün müdür? Neden? Nasıl? (10 p.)
4) Takip talebinde bulunduğu sırada (A)’nın henüz 17 yaşında bulunmasının takip ehliyetine bir etkisi var mıdır? Yoksa neden? Varsa (B) hangi yola başvurabilir? (10 p.)
5) Bu takip kesinleştikten sonra (B), ödeme emrinin kendisinin ailesini ziyaret için Samsun’a gittiği sırada ev arkadaşı (D)’ye tebliğ edildiğini, bu nedenle ödeme emrinden habersiz olduğunu belirtecek olursa, başvurabileceği bir yol var mıdır? Neden? Nasıl? (10 p.)
6) Ödeme emri kesinleştikten sonra (A)’nın alacağını (C)’ye temlik etmesinin takibe bir etkisi olur mu? Olmazsa neden? Olursa (B) hangi yola başvurmalıdır? (10 p.)
7) Ödeme emri kesinleştikten sonra (A)’nın (B)’yi icra dairesi dışında adi yazılı bir belge ile bira etmesi karşısında (B), takibin devamına engel olabilir mi? Neden? Nasıl? Başvurduğu yolda, (A) imzasını inkâr ederse icra tetkik mercii hakimi nasıl bir karar vermelidir? (10 p.)
8) Takip konusu borcu takip talebinden önce ödediği halde, vaki itirazı üzerine takip durduğu sırada tekrar (icra dairesine) ödeyen (B), daha sonra mahkemede bu borcu iki defa ödediği için ikinci ödemenin kendisine iadesi zımnında bir dava açabilir mi? Neden? Nasıl? (10 p.)

SORU II) “… Davacı vekili, -yapılan ilamsız takibe davalının itiraz ettiğini- ileri sürerek, -itirazın iptaline, takibini devamına, %40 icra inkâr tazminatına ve alacağın takip tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte tahsilini- talep etmiş, mahkemece davanın kabulü ile 5.745.602 TL’nin, -takip tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline, inkâr tazminatı isteminin reddine- karar verilmiştir. İİK’nın 67. maddesine dayalı -itirazın iptali- davası ile genel hükümlere dayalı -alacağın tahsili- davaları, sonucu itibariyle farklı davalardır. -İtirazın iptali davalarında- davanın kabulüne karar verildiği takdirde, koşulları varsa, davacı yararına icra inkâr tazminatına hükmedildiği halde, genel hükümlere dayalı -alacağın tahsili davasında- inkâr tazminatına hükmedilemez. Öte yandan, verilecek kararın infaz şekli de farklı olduğundan, bu iki istemin bir arada dava edilmesi mümkün değildir. Mahkemece, HUMK’un 179/3 ve 75/2. maddeleri hükümleri gereğince davacıya, davasının itirazın iptali mi, yoksa genel hükümlere göre açılmış alacağın tahsili davası mı olduğunun sorulup belirlendikten sonra, yukarıdaki ilkeler göz önünde tutularak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (19. HD., 15.11.1994, 1257/10950)

Yukarıdaki Yargıtay kararını karar metnini tekrarlamaktan kaçınarak İcra ve İflas Hukuku bilgilerinizin ışığı altında değerlendiriniz. (20 p.)

Başarılar dilerim
Doç. Dr. Ömer ULUKAPI

 

Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Vize Soruları (2006/07)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI GENEL KAMU HUKUKU
NORMAL ve İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAVI    

24.01.2007

TALİMAT: Süre 45 dk. Tükenmez kalem kullanılacaktır. Yazının ve ifadenin düzgün olmasına dikkat edilecektir. Başka kağıt verilmeyecektir. Her soru 20 puan değerindedir. İlk 20 dk. içinde sınav salonundan çıkılmayacaktır.

SORULAR

1- ‘İnsanlar, devlet için değil; devlet, insanlar için vardır’ ifadesi; devletin konumu, devlet-birey ilişkisi ve temel haklar anlayışı bakımından hangi özellikleri ihtiva etmektedir? Açıklayınız.

2- ‘Devlet iktidarının meşruluğunu’ tanımlayınız. Meşruluğun, değişken ve nisbi bir kavram oluşu ile ne anlatılmak istenmektedir? Açıklayınız.

3- Toplum sözleşmesi düşünürlerinden J.J. Rousseau ve J. Locke arasında, mülkiyet kavramına bakış açısından ne gibi farklılıklar bulunmaktadır? Bu farklılıklar, her iki düşünürde nasıl bir siyasal iktidar tanımına yol açmaktadır? Açıklayınız.

4- T. Hobbes’un siyasal teorisinde devletin kurulmasındaki temel gerekçe nedir? Açıklayınız. Düşünüre göre, dini ve dünyevi iktidar arasında nasıl bir ilişki olmalıdır? Neden? Açıklayınız.

5- Montesquieu’nun vurguladığı; ‘yasaların da tâbi oldukları yasalar vardır’ sözü neyi ifade etmektedir? Açıklayınız.

Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Sunay

Selçuk Hukuk Devletler Özel Vize Soruları (2006/07)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DEVLETLER ÖZEL HUKUK ARA SINAVI
22 OCAK 2006

Sınav Talimatı: Süre 80 dakikadır. Mevzuat kullanılabilir. Tükenmez kalem kullanılacaktır. Cevapların okunaklı ve ifadelerin düzgün olması değerlendirmede dikkate alınacaktır. Gerekçesiz ve gereksiz cevaplar değerlendirmeye tâbi tutulmayacaktır. Mevzuat hükmünün yazılmasına gerek yoktur; kanun numarası yazılması yeterlidir. Kararı, tekrar yazmadan değerlendiriniz. Kâğıt sınırlaması bulunmamaktadır. BAŞARILAR DİLERİM. Dr. Musa AYGÜL

OLAY

Almanya’da ikamet eden ve çifte tâbiiyetli olan Türk vatandaşı bay T ile Türk asıllı Alman vatandaşı bay A, İngiltere’de X Anonim Şirketini kurarlar. Şirketin amacı, Türkiye ve Almanya arasında ticaret yapmaktır. Şirket kurucuları, şirketi, Almanya’dan idare etmektedirler. Ayrıca A ve T, Türkiye’deki işleri için Türkiye’de bir başka şirket kurmayı planlamaktadırlar.
A, “Turist” damgalı vize ile, T ise pasaportsuz olarak Türkiye’ye gelir. T emniyet makamlarına pasaportunu yolda kaybettiğini ileri sürer. Emniyet makamları hiçbir işlem yapmadan A ve T’nin yurda girişine müsaade ederler.
Bu arada aynı kişiler merkezi İstanbul olan Galata Limited Şirketini kurarlar. Şirketin sermayesini Almanya’dan getirmişlerdir. Şirket müdürü olarak da A görevlendirilmiştir. Galata Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul’daki bir barajın suyunun arıtılması için Yap-İşlet-Devret usulüne göre bir sözleşme imzalamış ve sözleşmeye tahkim kaydı konmuştur. Bu arada A ve T her iki şirketi de İstanbul’dan idare etmeye başlamışlardır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi, A hakkında sınır dışı işlemine başvurmuştur.

SORULAR

I-
1. 
X ve Galata şirketinin tâbiiyetini tespit ediniz (10 p). X şirketinin idaresinin Türkiye’de gerçekleştirilmeye başlamasının hukuki sonuçlarını yazınız. (5).
2. Emniyet makamlarının, hiçbir işlem yapmadan A ve T’nin yurda giriş izni vermeleri doğru mudur? Emniyet makamları başka türlü davranabilir miydi? (10)
3. Galata LTD. Şti. yabancı sermaye mevzuatından istifade edebilir mi? Bunun için yapması gereken işlemler nelerdir? Mevzuat şirkete ne gibi avantajlar sağlamaktadır? (10)
4. A hakkındaki sınır dışı işlemini yapmaya yetkili makamı, işlemin yasal dayanağını ve olay bakımından isabetli olup olmadığını yazınız. A, çıkma izni alarak Türk vatandaşlığından ayrılmış olsa idi cevabınız değişir miydi? (15 p)
5. İstanbul Belediyesi ile X Şirketi arasında yapılan sözleşmeye tahkim kaydı konabilir mi? İç hukuk ve milletlerarası sözleşmeler açısından değerlendiriniz. (10 p)

II- Danıştay’ın 1998 E. ve 2000/2705 K. sayılı kararından:
“Davacının Türk vatandaşlığına alınması yolundaki başvurunun Rus uyruğundan çıkma şartına bağlanmasına ilişkin 7.6.1996 gün ve 34915 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda, Rus uyruklu olan davacının 1993 tarihinde Türk vatandaşı ile evlendiğini, kanunda öngörülen şartları taşıdığını, ancak bu halde de vatandaşlığa alınma konusunda Bakanlar Kurulu’nun takdir hakkı bulunduğunu, takdir hakkı kullanılırken devletlerarası ilişkiler, devletin genel güvenliği ve ulusal politikaların gözetileceği, bu konuda uygulanacak kriterleri düzenleyen Vatandaşlıkla İlgili Kanunların Uygulanmasına İlişkin Yönerge uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesinin kararının davacı tarafından usul ve hukuka aykırı olduğu öne sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına oy birliği ile karar verildi.”

Yukarıdaki Danıştay kararını;
1. Davacının hangi yoldan Türk vatandaşlığını kazanmak için müracaatta bulunduğunu ve buna ilişkin kanuni düzenlemenin vatandaşlık hukuku içindeki yeri? (15 p)
2. İdarenin takdir hakkını kullanmasını hukuka uygunluk açısından değerlendiriniz. (15 p)

III- Aşağıdaki kavramları bir ya da iki cümle ile kısaca açıklayınız.
a) Iskat (5 p)
b) Asgari Had Esası (Adaletin Milletlerarası Standardı Prensibi) (5 p)