Archives For vize soruları

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU VİZE İMTİHANI

31.01.2007

ADI SOYADI :
NUMARASI : Salın No: Sıra No:
TALİMAT : Süre 30 dakikadır. Mevzuat kullanmak yasaktır. Toplam 20 soru olup her bir soru 5 puan değerindedir. Cevaplar cevaplama tablosu üzerinde (X) konulmak suretiyle yapılacaktır. Başarılar dilerim.

Doç. Dr. Süleyman YALMAN

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi zümre sistemine hakim olan esaslardan biri değildir?
a) Zümreler arasında sıra olması
b) Zümre içinde sıra olması
c) Kök içinde halefiyet esasının olması
e) Zümre içinde eşitlik esasının olması
d) Zümreler arası halefiyetin olması

S. 2. Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılara intikal eder?
a) İntifa ve sükna hakları
b) Miras bırakanın şahsi edim borcu
c) Trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödeme yükümlülüğü
d) Nafaka alacağı
e) Manevi tazminat istemi

S. 3. Sağ kalan eşin varlığı aşağıdakilerden hangisinin yasal mirasçı olmasını engeller?
a) Amca oğlu
b) Teyze
c) Büyük ana
d) Evlatlık
e) Amca

S. 4. Miras bırakanın ana baba bir kardeşi (C) ile, ana bir baba ayrı kardeşi (D) vardır. Miras bırakanın babası (B) daha önce ölmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ana birasın yarısına hak kazanır
b) (C) mirasın yarısına hak kazanır
c) (B)’nin payı (C)’ye geçer
d) (D)’nin payı ¼’tür e
) (D)’nin yasal miras hakkı yoktur

S. 5. Muris (M) öldüğünde geride eşi (E), anneannesi (AA) ve teyzesi (T) ile, babasının babası (BB) ve halasının oğlu (Y) hayattadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Eş (E)’nin miras payı ¾, (AA), (T), (BB) ve (Y)’nin her birinin miras payı ise 1/16’dır
b) Zümre başlarından biri sağ olduğu için (T) ve (Y)’nin miras hakkı yoktur
c) (T) için kök içinde halefiyet prensibi işlemez
d) (Y) için kök içinde halefiyet prensibi işlemez
e) Sadece sağ kalan zümre başları ve eş mirası yarı yarıya paylaşırlar

t;span style=”font-size: 10pt; font-family: Arial”>S. 6. Her nasılsa iki defa evlenmiş kadın ya da erkeğin evlenmenin butlanına kara verilmeden önce ölmesi ve sağ kalan eşin iyi niyetli olması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Herbir eş, birlikte mirasçı oldukları zümreye göre sahip oldukları miras payını aralarında eşit olarak paylaşırlar
b) Her bir eş, birlikte mirasçı oldukları zümreye göre sahip oldukları miras payını ayrı ayrı alırlar
c) Sonraki eşin mirasçı sıfatını haiz olabilmesi için kanuni mirasçıların tamamının rızası aranır
d) Sonraki eş asla mirasçı sıfatını kazanamaz
e) Hepsi

S. 7. (M)’nin, eşi (E) ile evliliği devam ederken, kendisinin evli olduğunu bilen komşusu (K) ile ikinci defa evlenmiş ve bu evlilikten (O) dünyaya gelmiştir. (O)’nun (M)’ye mirasçı olabilmesi için aşağ ıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (K) kötüniyetli olduğu için (O), (M)’ye mirasçı olamaz
b) (M)’nin önceki eşi (E), sonraki evliliğin mutlak butlanına karar verdiri ve evlilik bu nedenle sona ererse, (O) mirasçı olamaz
c) Evliliğin butlanı davasında (K) iyiniyetli olduğunu ispatlayabilirse, (O), (M)’ye mirasçı olabilir
d) (K)’nın veya (M)’nin kötüniyeti (O)’nun mirasçılığına engel değildir, bu nedenle (O), (M)’ye mirasçı olabilir
e) Hiçbiri

S. 8. Açılmış olan boşanma davası devam ederken davacı eşin ölmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Davacı ve davalının mirasçıları davaya devam edebilirler
b) Davalı eşin kusurlu olması halinde, davalı, miras bırakana mirasçı olamaz
c) Kusurlu olan davalı eş lehine yapılan ölüme bağlı tasarruflar da geçersizdir
d) Mahkeme boşanmaya değil, ayrılığa karar vermişse, sağ kalan eş kanuni miras hakkına sahiptir
e) Miras bırakanın vasiyetname ile eşi lehine yaptığı kazandırmalar boşanmanın gerçekleşmesi halinde kendiliğinden hükümsüz hale gelir

S. 9. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı tasarrufların kanun gereği kendiliğinden sona erdiği hallerden birisi değildir?
a) Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kimsenin mirasbırakandan önce ölmesi
b) Eşlerin boşanması
c) Sözlü vasiyette, vasiyetçinin olağan vasiyetname türlerinden irine başvurma imkânını elde etmesi
d) Metres lehine vasiyette bulunulması
e) Bozucu ya da geciktirici şartın gerçekleşmesi

S. 10. Muris (M), vasiyetnamesinde üç oğlundan tek (O)’yu kendine mirasçı atamış ve borçlarından ise sadece eşi (E)’nin sorumlu olduğunu söylemiştir. Buna göre, (M)’nin alacaklıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sadece (E)’ye başvurabilirler
b) Sadece (O)’ya başvurabilirler
c) Hem (E)’ye hem de (O)’ya başvurabilirler, her ikisi de müteselsil sorumludur
d) Tüm mirasçılara başvurabilirler, hepsi müteselsil sorumludur
e) Hepsi

S. 11. Ayırt etme gücüne sahip bir kimsenin kısıtlanmış olması halinde vasiyetname yapma ehliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetname yapma ehliyeti tamdır
b) Yasal temsilcisinin izniyle yapabilir
c) Düzenlemiş olduğu vasiyetname iptal hükmüne tâbidir
d) Düzenlemiş olduğu vasiyetname butlan hükmüne tâbidir
e) Hiçbiri

S. 12. El yazılı vasiyetnamede, üçüncü şahıslar tarafından yapılan ilavelerin veya değişikliklerin hukuki sonuçları bakımından aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I- Üçüncü şahıs, ilaveyi veya değişikliği vasiyetçinin rızası dışında yapmışsa bunların vasiyetnameye hiçbir etkisi yoktur. İlave veya değişiklik, hiç yapılmamışçasına vasiyetname hüküm ifade eder
II- Üçüncü şahıs ilaveyi veya değişikliği vasiyetçinin rızası ile vasiyetname tamamlandıktan sonra yapmışsa, vasiyetname şekil şartına uyulmadığı için iptal ettirilebilir
III- Üçüncü şahıs, ilaveyi veya değişikliği vasiyetçinin rızası ile vasiyetname tamamlanmadan yap0mışsa, vasiyetname şekil şartına uyulmadığı için iptal ettirilir
a) Yalnız I b) I ve II c) I ve III d) II ve III e) Hepsi

S. 13. Aşağıdakilerden hangisi resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine tanık olarak katılabilir?
a) Fiil ehliyeti bulunmayanlar
b) Bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar
c) Evlatlığın karısı
d) İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflasa tâbi olanlar
e) Vasiyetçinin kızının kocası

S. 14. Ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı şekil eksikliği nedeniyle iptal ettirilir
b) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar, şekil eksikliği nedeniyle iptal edilir
c) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı hata nedeniyle iptal edilir
d) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar, hata nedeniyle iptal edilir
e) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı, tasarrufta bulunan kimsenin böyle bir tasarruf ehliyetine sahip olmaması nedeniyle iptal edilir

S. 15. Mirasbırakan (M), yeğeni Mehmet lehine vasiyet yapmış ancak mirasbırakanın bir tane yeğeni vardır ve adı da Ahmet’tir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Beyan hatası nedeniyle iptal hükmüne tâbidir
b) Saik hatası nedeniyle iptal hükmüne tâbidir
c) Saik hatasıdır, ancak saik hatası esaslı hata olarak kabul edilmediği için tasarruf iptal edilmez
d) Mirasbırakanın son arzuları kesin olarak tespit edilebilmek kaydıyla hata düzeltilir, yani ölüme bağlı tasarrufun iptali yoluna gidilemez
e) Vasiyetname şahısta hata nedeniyle iptal edilebilir

S. 16. Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a) Vasiyeti yerine getirme görevlisi atanacak kişinin atama işleminin yapıldığı anda fiil ehliyetine sahip olması gerekir b) Vasiyeti yerine getirme görevlisi, görevinin icrası bakımından asliye hukuk hakiminin denetimine tâbidir c) Vasiyeti yerine getirme görevlisi, görevini yerine getirirken ilgililere karşı bir vekil gibi sorumludur d) Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama işlemi kural olarak sadece miras sözleşmesi ile yapılabilir e) Vasiyeti yerine getirme görevlisi, tereke mallarının devri ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak kurma konusunda da tek başına yetkilidir

S. 17. Mirasbırakan (M), yapmış olduğu vasiyetnamede artmirasçılık yolu ile (A) ve (B)’yi sırasıyla mirasçı atamış, fakat (B)’ye de mirası (C)’ye devretme borcu yüklemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Artmirasçı atamada, artmirasçı tayini açısından herhangi bir sınırlama yoktur, dolayısıyla böyle bir tasarruf geçerlidir
b) Artmirasçı atamada, artmirasçı tayini sadece bir dereceli olabilir, dolayısıyla böyle bir tasarruf butlan hükmüne tâbidir
c) Tasarruf hata hükümlerine göre iptal hükmüne tâbidir
d) Tasarrufun içeriği hukuka aykırı olduğu için iptal hükmüne tâbidir
e) Mirasbırakanın böyle bir tasarruf ehliyeti bulunmadığı için iptal hükmüne tâbidir

S. 18. Mirasbırakan (M), yapmış olduğu vasiyetname ile (A)’yı kendisine mirasçı olarak atamıştır. (A)’nın herhangi bir nedenle mirasçı olamaması durumunda (B)’nin mirasçı olmasını istemiş, ancak bunların hangisi mirasçı olursa olsun bunun ölümünden sonra mirasçım (C) olacaktır demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), (B) ve (C) için yedek mirasçı atama söz konusudur
b) (A), (M) ve (C) için artmirasçı atama söz konusudur
c) (A) ile (B)’nin mirasçılığı, yedek mirasçı atama, (C)’nin mirasçılığı ise artmirasçı atamadır
d) (A) ile (B)’nin mirasçılığı artmirasçı atama, (C)’nin mirasçılığı ise yedek mirasçı atamadır
e) (A), (B) ve (C) için olumlu miras sözleşmesi söz konusudur

S. 19. Miras bırakanın kendisinin ölümünden sonra, “eşinin başka biriyle evlenmemesi” şartıyla terekenin yarısını ona bırakmasına ilişkin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruf hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Şart ahlâka ve adaba aykırı olduğu için, hem şart hem de ölüme bağlı tasarruf geçersizdir
b) Ahlâka ve adaba aykırı olan bu şart geçersizdir, ancak ölüme bağlı tasarruf geçerliliğini korur
c) Şart kanuna aykırı olduğu için, hem şart hem de ölüme bağlı tasarruf geçersizdir
d) Kanuna aykırı olan bu şart geçersizdir, ancak ölüme bağlı tasarruf geçerliliğini korur
e) Hiçbiri

S. 20. İptal davası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İptal davası açabilmek için kanuni mirasçıların saklı pay sahibi olmaları şarttır
b) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin vasiyetnamenin iptali davasında davalı sıfatı yoktur
c) Hakim iptal sebeplerini re’sen nazara alabilir
d) İptal davasında, iyiniyetli davalılar için öngörülmüş olan on yıllık süre vasiyetnamelerde miras bırakanın ölümüyle birlikte işlemeye başlar
e) İptal davasında hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
2005-2006 ÖĞRETİM YILI
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
İ.Ö. VİZE SINAVI SORULARI
1 9 . 0 1 . 2 0 0 6

AÇIKLAMALAR:
1. K A N U N K U L L A N I L A M A Z .
2. SINAV SÜRESİ 55 DAKİKADIR.
3. TEST SORULARINDA HER YANLIŞ CEVAP 3 PUANIN KAYBINA YOL AÇACAKTIR.
4. TEST SORULARININ CEVAPLARI AŞAĞIDA İŞARETLENECEKTİR.

1. Şikâyet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Kasım 2005 Hakimlik Sınav Sorusu)

a) Şikâyet bölünebilir
b) Şikâyet edenin fiil hakkındaki nitelendirmesi önemlidir
c) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme diğerlerini de kapsar
d) Birden fazla kişi suçtan zarar görmüşse, hepsinin şikâyet etmesi gerekir
e) Suçtan zarar gören suç faili olarak belirli bir kimseyi göstermek zorundadır

2. Failin hareketi ve neticeyi bilip istemesi durumunda …….. söz konusu olur. Neticeyi öngörmesine rağmen istemeyen fail ise .……. hareket ediyor demektir. Failin neticeyi öngörmesi ve kabullenmesi durumunda ………. vardır. Yukarıdaki boşluklara uygun kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kast/bilinçli taksir/olası kast
b) Kast/bilinçsiz taksir/bilinçli taksir
c) Taksir/olası kast/bilinçli taksir
d) Taksir/bilinçli taksir/olası kast
e) Olası kast/taksir/bilinçli taksir

3. A, B’yi boğarak öldürmek amacıyla havuza atıyor. Ancak, B boğularak değil de, kafası havuzun duvarına çarptığı için ölüyor. B’nin ölümü, aşağıda verilerden hangisine girer? (1998 hakimlik sınavı sorusu)

a) Nedensellik bağında yanılgı
b) Fiili yanılgı
c) Şahısta sapma
d) Önceden bilinmeyen, sonradan eklenen sebeple ölüme sebebiyet
e) Hukuki yanılgı

4, “Özellik” kuralı neyi ifade eder? (2000 yılı hakimlik sınavı sorusu)

nt-size: 10pt; font-family: ‘Arial’,’sans-serif’”>a) Aynı suçtan dolayı iki defa yargılama yapılamamasını ifade eder
: ‘Arial’,’sans-serif’”>b) Sanığın hangi suçtan dolayı iade edilmişse o suçtan dolayı yargılanmasını ifade eder
c) Suçluluğu ispat edilmeden hiç kimsenin suçlu sayılamayacağını ifade eder
d) Yabancı ülke kanunu ile Türk Ceza Kanu-nu’ndan hangisi failin lehine ise o kanunun uygulanmasını ifade eder
e) Sanığın ancak iddianamede gösterilen suçtan dolayı yargılanabilmesini anlatır

5. Hasta Yakınları Yönetmeliği md. 24: “Karar verme yeteneği bulunan reşit bir hastanın bilinci açık ise, ölümcül hasta olsun olmasın, tedaviyi reddetme hakkı vardır”. Bu hüküm karşısında ağır hasta ve iyileşemeyecek durumda olan hastası H’nin talebi üzerine, H’ye yaşamını uzatacak müdahaleleri yapmayan Doktor D, H’nin ölümü halinde cezalandırılabilir mi? Aşağıdaki seçenekler-den doğru olanı işaretleyiniz.
a) D, garantördür, ihmali hareketi dolayısıyla kasten öldürmeden dolayı cezalandırılır. Yönetmelik hükmü garantörler hakkında geçerli değildir. TCK 62 (takdiri haf. Sebep) gereğince cezası indirilir.
b) Mağdurun rızası bir hukuka uygunluk sebebi olduğundan cezalandırılmaz
c) Olayda pasif ötenazi vardır, pasif ötenazi de suçtur. D, cezalandırılır
d) Olayda aktif ötenazi vardır, aktif ötenazi suç değildir. D, cezalandırılmaz.
e) Olayda pasif ötenazi vardır, ancak söz konusu yönetmelik bir hukuka uygunluk sebebi getirmiştir. D, cezalandırılmaz.

6. A, aracını kullandığı sırada dikkatsizliği sonucu yaya Y’ye çarparak, yaralanmasına sebep olur. Ancak Y’yi hastaneye götürdüğü takdirde sorumlu tutulacağını düşünerek fiilinin açığa çıkmasını önlemek için Y’yi olay yerinde bırakır. Y, kan kaybından ölür. A’nın sorumluluğu nasıl belirlenecektir?
a) Taksirle yaralama ve yaralıya yardım etmemekten
b) Taksirle yaralama ve eklenen sebeplerle kasten öldürmeden
c) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan, olası kastla öldürme
d) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan olası kastla eklenen sebeplerle öldürmeden
e) Taksirle yaralama ve öngelen tehlikeli eylemi dolayısıyla garantör olduğundan kasten öldürme ve yaralıya yardım etmemekten

7. “Olay tarihinde kamyon şoförü olan sanığın, yasa dışı silahlı bir örgütün eylemini önlemek amacıyla hareket eden köy muhtarının emri üzerine, geçici köy korucularını aracına bindirip götürmekteyken silah seslerinin gelmesi üzerine tehlikeye düştüklerini düşünen kamyon kasasın-daki geçici köy korucularının korunmak amacıyla kamyondan yere atlamaya çalıştıkları, bu arada ölenin ayağının takılması sonucu kafası üzerine düşerek öldüğünün anlaşılmasına göre taksirle öldürmeden dolayı mahkûmiyet tesisi yasaya aykırıdır” ( 2. CD. 20.12.1994, 12873 )Bu mahkeme kararına konu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
a) Mağdurun hareketi, normal olmakla beraber faile de yüklenebilecek hiçbir kusur yoktur ve bu nedenle kaza tesadüf söz konusudur.
b) Mağdurun hareketi, normal olmamakla beraber, kusurlu veya hukuka aykırı olmadığından, failin hareketi nedenseldir ve netice kendisine yüklenir.
c) Mağdurun hareketi, normal bir harekettir, yani akla uygun, normal bir insanın aynı durumda yapacağı bir harekettir, bu nedenle nedensellik bağı failin hareketiyle netice arasındadır ve netice kendisine yüklenir.
d) Mağdurun hareketi normal olmakla beraber fail de kusurlu olduğundan eylemi ile netice arsında nedensellik bağı vardır ve netice kendisine yüklenir.
e) Mağdurun hareketi kusursuzdur. Ancak failin de kusuru yoktur. Bu nedenle fail taksirle öldürmeden dolayı sorumlu tutulmalıdır.

8. Tamamen kurallara uygun seyreden bir araç sürücüsü aniden önüne çıkan bir kimseye çarpıp da ona yardım etmezse, sorumluluğu yeni TCK çerçevesinde aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
a) Fail TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür. Taksirle yaralama ve kasten öldürmeden dolayı sorumlu olur.
b) Fail, TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür, kasten öldürmeden dolayı sorumlu olur.
c) Fail, TCK 83 gereğince öngelen tehlikeli eylem dolayısıyla garantördür, taksirle öldürmeden dolayı sorumlu olur.
d) Fail, garantör değildir, TCK 98‘den sorumlu olur.
e) Fail, garantör değildir, taksirle öldürmeden sorumlu olur.

9. ihmali suçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
b) Beklenebilirlik, ihmali suçların yazılı olmayan unsurlarındandır.
c) İhmali suçlar, taksirle de işlenebilir.
d) Hareket olanağı ihmali değil, icrai suçların unsurlarındandır.
e) İhmali suçlarda, “fail, hareket etmiş olsa idi, neticenin önlenmesi ihtimali kesine yakın bir derecede ise” netice ile ihmal arasında nedensellik vardır demektir.

OLAY : Yazar Orhan Pamuk ile ilgili olarak Türklüğe hakaret ettiği iddiası ile dava açılmıştır. Sanığın fiili işlediği tarihte yürürlükte olan ve eylemine uyan önceki TCK 159 ile ilgili olarak TCK 160’ta kovuşturma usülü düzenlenmişti ve burada “159uncu maddenin birinci fıkrasında beyan olunan hususlar hakkında takibat yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.”denilmekteydi. Yazarın eylemine uyan yeni TCK 301. maddede ise kovuşturmanın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıca bir hüküm sevk edilmemiştir.SORU 10: Bu durumda O.P hakkında dava açılabilmesi bakımından hangi hükmün uygulanacağını gerekçeli olarak aşağıdaki boşlukta açıklayınız.

CEVAP:

………………………………..
………………………………..
………………………………..

S. Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
2003/2004 MEDENİ HUKUK 1 VİZE İMTİHAN SORULARI

Talimat: Süre 60 dakikadır. Kanun kullanmak serbesttir. Adınızı, soyadınızı ve sıra numaranızı yazmayı unutmayınız. Soruları sıra numarasına göre cevaplandırınız. İlk yarım saatlik süre içersinde sınav salonundan çıkmak yasaktır. Cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır.

OLAY
(B)arış, (K)emal’den kiraladığı televizyonu (C)emil’e satar. (C)emil de bu televizyonu öğrenci (F)atih’e satar ve teslim eder. Durumu öğrenen (K)emal, (F)atih’ten televizyonu geri istemeye hazırlanmaktadır. Ancak (F)atih okulu bitirmiş ve hiçbir adres bırakmaksızın yurt dışına lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere gitmiştir. Ancak 6 yıl sonra eğitimini tamamlayarak Türkiye’ ye döner.
(F)atih yurt dışından döndüğünde anne-babasını kaybettiğini öğrenir. 17 yaşındaki küçük kardeşi (H)asan’la birlikte yaşamaya başlar. (H)asan, anne babasından kendisine miras kalan değerli bir arsayı satar ve tescilden önce parasını alır. Bu paranın bir kısmıyla bir bilgisayar satın alır.
(H)asan daha sonra sevdiği (F)ahriye ile de nişanlanır.
SORULAR
S/1) Cemil bu televizyonun mülkiyetini kazanabilir mi? Kazanırsa nasıl? Kazanamazsa neden açıklayınız? (15 Puan)
S/2) Salih televizyonun mülkiyetini kazanabilir mi? Açıklayınız? (15 Puan)
S/3) Televizyon kiralanmayıp da aldatılarak sarhoş edilen Kemal’in bunu Cemil’e bağışlaması halinde, yukarıdaki soruların cevapları değişir mi açıklayınız? (15 Puan)
S/4) Hasan’ın yaptığı arsa satışı geçerli midir? Geçerli ise nasıl, geçerli değilse neden açıklayınız? (l5 Puan)
S/5) Vasisinin izin veya icazet vermemesi nişanın geçerliliğini etkiler mi? (15 Puan)

Aşağıdaki kavramları yalnızca tanımlayınız?
a)butlan b)kanun boşluğu c)ölüm karinesi d)ayırt etme gücü e)erginlik

Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DEVLETLER ÖZEL HUKUKU 2. ARA İMTİHANI

21.04.2003

Adı ve Soyadı :
Numarası :
Sınav Talimatı : Süre 45 dakikadır. Mevzuat kullanmak yasaktır. Çoktan seçmeli sorular, cevap tablosuna çarpı (X) koymak sureti ile cevaplandırılacaktır. Tükenmez veya dolma kalem kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmeyecektir. Bu nedenle bütün soruları cevaplamanız lehinize olacaktır. BAŞARILAR.

1- Aşağıdakilerden hangisi, yabancı sermayenin yatırım yapacağı ülkede aradığı şartlardan DEĞİLDİR?
a) Uluslararası standartta bir vergi sisteminin olması
b) Rekabetçi bir ortamın olması
c) Ucuz ve kalifiye işgücünün olması
d) Çoğulcu, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet yapısı
e) Yeterli alt yapı hizmetlerinin olması

2- Türkiye’de yatırım yapacak bir yabancının yabancı sermayeyi teşvik mevzuatından yararlanabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi ARANMAZ?
a) Yabancı yatırımcı şirket olarak yatarım yapacaksa, sermaye şirketi şeklinde yatırım yapmalıdır.
b) Yabancı teşebbüsün tekel ve özel imtiyaz taşımaması gereklidir
c) Yabancı sermayenin, Türk özel sektörünün fiilen faaliyette bulunduğu bir alana yatırım yapması gerekir. Bu şekilde o alanda tek başına faaliyette bulunmaması gerekir.
d) Yabancı sermayenin, yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlarca getirilmesi gereklidir.
e) Yabancı sermayenin miktarı kişi başına 50.000 USD olmalıdır. Bu miktar nakdi ya da gayrinakdi olabilir.

3- Aşağıdaki işlerden hangisini yabancılar ancak izinle yapabilirler?
a) Türk karasularında kaptanlık
b) Diş hekimliği
c) Avukatlık
d) Mühendislik
e) Hasta bakıcılığı

4- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yabancılara ilk defa verilecek süreli çalışma izni 1 yıldır
b) Bağımsız çalışma izni verilebilmesi için en az 5 yıl ikamet şartı aranmaktadır
script> c) Çalışma izni vermeye yetkili makam, İçişleri Bakanlığıdır (emniyet makamları)
d) İlk defa verilecek çalışma izni, coğrafi alanla sınırlanabilir

5- MÖH kuralları; (doğru olanı seçiniz)
a) Uyuşmazlığı maddi olarak çözer
b) Kamu hukukuna ait uyuşmazlıklara da uygulanır
c) Bütün devletlerde yeknesak olarak geçerlidir
d) Fonksiyonel anlamda milletlerarası topluma ait kurallardır
e) Pozitif anlamda milletlerarası hukuka tâbidir

6- MÖHUK m.19- Velayet, nesebi düzenleyen hukuka tâbidir. Kuralı; (doğru olanı seçiniz)
a) Çok taraflı ve bağımsız bir bağlama kuralı
b) Bağımlı ve kapalı bir bağlama kuralı
c) Tek taraflı bir bağlama kuralı
d) Çok taraflı ve bağımlı bir bağlama kuralı
e) Tek taraflı ve açık bir bağlama kuralıdır

7- I. İtalyan statücüleri bölgesel anlamda kanunlar ihtilâfı problemleriyle uğraşmışlardır. Hollanda statücüleri ise, milletlerarası anlamda kanunlar ihtilâfı problemleriyle uğraşmışlardır.
II. İtalyan statücüleri, hukuk kaynağı olarak yalnızca Justinyen Kodunun esas almışlardır. Hollanda statücüleri ise Justinyen Kodunu esas almamışlar, milletlerarası toplumu gözlemleyerek ilkeler ve kurallar oluşturmuşlardır.
III. Hem İtalyan hem de Hollandalı statücüler, evrensel bir yaklaşımlar kanunlar ihtilâfı problemlerini çözmeye çalışmışlardır.
a) I b) II c) III d) I-III e) I-II

8- Hollanda statücüleri, kanunlar ihtilâfı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ileri SÜRMEMİŞLERDİR?
a) Kanunlar ülkeseldir
b) Yabancı kanun Comitas Gentium gereği uygulanır
c) Kanunları ayni, şahsi ve karma statü olarak üe ayırmışlardır
d) Hukuki ilişkiden hareket ederek uygulanacak kanunun tespit edileceğini savunmuşlardır

9- Statü kuram ile ihtilâfçı metod (Savigny) arasındaki en temel fark, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Statücüler, kanunların niteliğinden hareket ederek, uygulanacak hukuku tespit etmeye çalışmışlardır. Savigny ise, hukuki olay ve ilişkilerden hareketle uygulanacak hukuku tespit etmiştir
b) Savigny, evrensel düşünmüştür. Statücüler ise, evrensel düşünmemiştir
c) Savigny, yabancı kanunla milli kanunun aynı değerde olamayacağını savunmuştur. Statücülere göre, yabancı kanun ve milli kanun eş değerdedir.

10- MÖH’ta menfaatler içtihadını savunan Kegel’e göre, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
a) MÖH adaleti, maddi hukuk adaletinden önce gelir ve bunun tek istisnası, kamu düzenidir
b) MÖH adaleti, MÖH’ta kabul edilen menfaatleri dengeleyen en uygun hukukun olaya uygulanmasıyla gerçekleşir. Uygulanacak hukukun içeriği MÖH adaletini ilgilendirmez.
c) MÖH adaleti, somut maddi uyuşmazlığa, içerik olarak hakimin hukukundaki adalet anlayışına uygun ve en adil biçimde çözen hukukun uygulanması ile gerçekleşir.
d) Menfaatler içtihadı, ihtilâfçı metodu reddetmez, ancak uygulanacak hukuku tespit ederken hukuki ilişkinin önceden tespit edilmiş ağırlık noktalarından (makarrı) ziyade, menfaatlerden hareket edilmesini savunur

11- Gerçek bir kararın verilmesindeki menfaatin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi ŞART DEĞİLDİR?
a) Uygulanacak hukuk, yürürlükte olan bir hukuk olmalıdır
b) Uygulanacak hukukun ait olduğu devlet, hakimin mensup olduğu devlet tarafından tanınmalıdır (Örneğin, Türk hakimi, Kıbrıs Rum Hukukunu, Türkiye bu ülkeyi tanımadığı için uygulamaz)
c) Uygulanacak hukuk sonrasında verilen kararın icra kabiliyeti olmalıdır. Bu nedenle, uygulanacak hukuk tespit edilirken bu husus dikkate alınmalıdır
d) Uygulanacak hukuk, bütünlük arz etmelidir. Mümkün olduğunca, bir hukuki olay ve ilişkiye tek bir hukuk uygulanmalıdır

12- “İngiliz vatandaşı Bay (İ), evlilik dışı çocuğunun kendisi aleyhine açacağını öğrendiği babalık davasında, kendisine İngiliz Hukukunun uygulanmasını önlemek için ikametgâhını Danimarka’ya naklediyor.” Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olay için doğrudur?
a) (İ)’nin davranışı tipik bir kanuna karşı hiledir ve Türk MÖH’da herhangi bir müeyyiyedeye bağlanmadığı için hileli sonuç geçerlidir
b) (İ), kanuna karşı hileyi İngiliz Hukuku yerine, Türk Kanununa karşı yapmış olsa idi, hileli sonuç hiçbir şekilde tanınmaz idi.
c) Türk Hukukunda kanuna karşı hile açık olarak düzenlenmediğinden, (İ)’nin elde etmiş olduğu hileli sonuç, açıkça kamu düzenimize aykırılık teşkil etmiyorsa tanınacak, aksi halde tanınmayacaktır
d) (İ)’nin davranışı kanuna karşı hile değil, statü değişikliği nedeniyle uygulanacak hukukun değişmesidir

13- Mısırlı babadan Alman anneden evlilik dışında doğan çocuk ile; ana ile çocuk arasındaki şahsi ve mali ilişkilere Alman Hukuku, baba ile çocuk arasındaki şahsi ve mali ilişkilere Mısır Hukuku uygulanır (MÖHUK m.17). Alman Hukukuna göre, evlilik dışı çocuğun bakımı anaya, Mısır Hukukuna göre de babaya aittir.Yukarıdaki olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Vasıflandırma b) Ön mesele c) Normlar çelişkisi d) Bağlama noktasının yorumu e) Kamu düzeni

14- Yukarıdaki olayda çocuğun bakım ve gözetimi (velayet) hangi hukuka göre tespit edilmelidir?
a) Babanın milli hukuku olan Mısır Hukuku
b) Ananın milli hukuku olan Alman Hukuku
c) Velayet kamu düzenini ilgilendirdiği için Türk Hukuku
d) Türk Hukuku ile aynı ya da benzer hükümler taşıyan ana ya da babanın hukuku
e) İki hukuk birlikte uygulanır

15- İngiltere’ye öğrenci olarak giden 17 yaşındaki bir Türk kızı, İngiliz vatandaşı bir erkekle İngiltere’de ana-babasının iznini almadan evleniyor. İngiliz Hukukunda izin, şekle ait bir konudur ve 17 yaşındaki bir kimsenin izin almasına gerek yoktur.Yukarıdaki olay, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Kanuna karşı hile
b) Vasıflandırma
c) Önmesele
d) Bağlama noktasının yorumu
e) Atıf

16- Aşağıdakilerden hangisi statü değişikliğinden (conflit mobile) doğan problemle ilgili değildir?
a) Kişinin milli kanunu ile kazandığı rüşt olma hali, vatandaşlığın sona ermesi ile değişmez
b) Tamamlanmış hukuki işlemler, meydana geldiği andaki hukuka (önceki hukuka) tâbidir
c) Evlilik devam ederken eşlerin vatandaşlığı değişmişse, evliliğin genel hükümlerine, tarafların yeni kazandıkları müşterek milli hukukları uygulanır
d) Birden fazla vatandaşlığa sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk Hukuku uygulanacaktıre) Devamlılık gösteren hukuki işlemlerde statü değişmişse, yeni statü ilişkiyi idare edecektir

17- Atıfla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Atıf, milletlerarası karar ahenginin sağlanmasına hizmet eder
b) Zamanaşımı ve şekle uygulanacak hukukun tespitinde atıf nazara alınmaz
c) Türk Hukukunda atıf, ikinci dereceye kadar kabul edilmiştir
d) Atıf, Türk MÖH kurallarının gösterdiği hukukun maddi hukuk kurallarının uygulanması demektire) Atfın kabul edilmesinin bir nedeni de, iade atfın sağladığı kolaylıktır

18- Aşağıdaki şartlardan hangisinin varlığı halinde, MÖH’ta ön mesele kesin olarak ortaya çıkmaz?
a) Esas meselenin yabancı hukuka tâbi olması
b) Lex fori ile uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının farklı hukukları yetkili görmesi
c) Ön meseleye uygulanması muhtemele hukukların muhtevalarının farklı olması
d) Esas meselenin lex fori’ye tâbi olması

19- Ön mesele hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ön meselenin, lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, iç karar ahengini sağlar
b) Ön meselenin, lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, dış karar ahengini sağlar
c) Ön meselenin, lex fori’nin kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, dış karar ahengini sağlar
d) Türk Hukukunda ön meselenin çözümü ağırlıklı olarak lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre yapılmaktadır

20- Yabancı hukukun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türk hukuk sisteminde yabancı hukuk bir vakıa olarak uygulanır. Bunun nedeni de, hakimin ancak kendi ülkesinde yürürlükte olan hukuku uygulayabilmesidir
b) Hakimin hukuku bildiği faraziyesi, yabancı hukuk için de geçerlidir
c) Uyuşmazlığın tarafları, anlaşarak MÖHUK’ta tespit edilen hukuktan farklı bir hukukun uygulanmasını sağlayabilirler
d) Hakim, vakıa niteliğindeki bağlama noktalarının tespitini re’sen gözetir

21- Yargıtay, bir kararında “açıkça Türk Hukukunda, tedbir nafakası kamu düzenindendir; bu sebeple yetkili yabancı hukuk yerine Türk Medeni Kanunu uygulanmalıdır” hükmünü vermiştir. Buna göre Yargıtay’ın bu kararda kamu düzeni uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yargıtay, kamu düzeninin menfi etkisinden istifade etmiştir
b) Yargıtay, kamu düzeninin önce menfi, sona müspet etkisinden yararlanmıştır
c) Yargıtay, kamu düzenini genel bir bağlama kuralı olarak uygulamıştır
d) Yargıtay, tedbir nafakasını usule ait bir konu olarak değerlendirmiştir
e) Yargıtay, kamu düzeninin istisnai karakterini bu kararla kabul ettiğini göstermiştir

22- Kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kamu düzeninin olumlu etkisi nedeniyle, Türk Hukukundaki bazı kurallar, kanunlar ihtilâfı kurallarına müracaat etmeksizin uygulanır
b) Kamu düzeni ile doğrudan uygulanan kurallar, nitelik olarak aynı işleve sahiptirler
c) İç hukuktaki emredici ve kamu düzenine ait her kural MÖH bakımından da kamu düzeninden ve doğrudan uygulanan kural olarak kabul edilir
d) MÖH kamu düzeni, yabancı hukukun uygulanmasını istisnaen engellerken, doğrudan uygulanan kurallar, ülkede meydana gelen tüm olaylara -yabancılık unsuru içersin ya da içermesin- uygulanır.

23- Aşağıdakilerden hangisi LRA’nın zorunlu olarak uygulandığı bir hal değildir?
a) Evlenmenin şekli
b) Resmi senet
c) Aleniyeti sağlayan siciller
d) Evlat edinmenin şekli

24- Tüzel kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine statüdeki idare merkezi hukuku uygulanmaz?
a) Tüzel kişiliğin ehliyetinin başlangıcına
b) Tüzel kişiliğin sona ermesine
c) Tüzel kişilerin gayrimenkuller üzerinde ayni hak doğuran işlemlerine
d) Tüzel kişiliğin ismi, ünvanı ve ticaret ünvanınae) Tüzel kişiliğin sahip olabileceği haklara

25- Aşağıdaki hukuki olay ve ilişkilerden hangisine Türk MÖH ‘da genel kural olarak milli kanun uygulanmaz?
a) Kayyımlık b) Vesayet kararı c) Gaiplik d) Hacir kararı e) Hak ehliyeti

26- Kadının evlendiği kocasının soyadını taşıyıp taşımayacağı hangi hukuka tâbidir?
a) İsmi kazanacak olan kadının milli hukukuna
b) İsmin kazanılması kamu düzenini ilgilendirdiğinden (nüfusa kayıt işlemi olduğu için) lex fori’ye
c) Kocanın milli hukukuna
d) Evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka
e) Her iki tarafın milli hukuku birlikte uygulanır

27- İngiltere’de ikamet eden Belçika vatandaşı bay (B), İstanbul’da ölmüştür. (B)’nin Almanya’da bir gayrimenkul terekesi ile Belçika ve Türkiye’de menkul terekesi vardır. NOT: Belçika MÖH’da mirasa uygulanacak hukukun tespitinde ayrım sistemi benimsenmiş ve menkul tereke de ölenin ikametgâh hukukuna tâbidir. Buna göre, (B)’nin gayrimenkul-menkul terekesine hangi hukuk uygulanacaktır?
a) Her ikisine de lex fori olarak Türk Hukuku
b) Gayrimenkul terekeye Alman Hukuku, menkul terekeye ise Belçika Hukuku
c) Her ikisine de Belçika Hukuku
d) Gayrimenkul terekeye Alman Hukuku, menkul terekeye ise İngiliz Hukuku
e) Her ikisine de İngiliz Hukuku

28- Aşağıdaki evliliklerden hangisi Türkiye’de de geçerli bir evliliğin hüküm ve sonuçlarını DOĞURMAZ?
a) İki Türk vatandaşının Suudi Arabistan’da oranın hukukuna uygun olarak dini şekilde evlenmeleri
b) Milli hukukları, temyiz kudretinden yoksun olmayı evlenme ehliyetsizliği olarak kabul etmeyen iki kişinin yapmış olduğu evlilik
c) Tarafların milli hukuklarına uygun olarak kendi ülkelerinde yapmış oldukları ikinci evlilikleri
d) İki yabancının kendi hukuklarına uygun olarak bir temsilci aracılığıyla Türkiye’de evlenmeleri

29- Aşağıdakilerden hangisi evlenme ehliyetin düzenleyen hukukun uygulama alanı içinde DEĞİLDİR?
a) Bulaşıcı hastalık
b) Evlenme yaşı
c) Ana babanın izni
d) Evlenme engellerinden hısımlık
e) Akıl hastalığı

30- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türkiye’de kurulan derneklerin yurtdışında faaliyette bulunmaları izne tâbi tutulmadığı halde, yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri izne tâbi tutulmuştur
b) Yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’de faaliyette bulunabilmesi için uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülmesi ve karşılıklı olmak koşulu, ön şart olarak kabul edilmiştir.
c) Dernekler Kanununa göre, Türkiye’de kurulmuş olan derneğe, yabancının üye olabilmesi için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması aranmaktadır. Kurucu üyelik için bu şart aranmaz
d) Yabancı dernekler hiçbir şekilde Türkiye’de şube açamazlar

S.Ü.H.F.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU VİZE SINAVI
29.01.2007

TALİMATLAR: Sınav süresi 75 dakikadır. Sınavın ilk 20 dakikasında dışarı çıkılmasına izin verilmeyecektir. Mevzuat kullanılmayacaktır. Cevaplar okunaklı bir yazıyla ve mutlaka gerekçeli olacaktır. Gerekçesiz cevaplar doğru bile olsa değerlendirilmez. Yanlış gerekçeyle ulaşılan doğru cevaplara puan verilmeyecektir. Tek çarşaf kağıt kullanılacaktır.

SORULAR

OLAY
Sarayönü 
civarında yol kenarında bir ceset bulunur. Sarayönü C.Savcısı çoban Ç‘den şüphelenir ve Ç hakkında Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açar. Savcı dava sürerken, yapılan araştırmalar neticesinde, mağdurun A isimli bir  şahsın sürdüğü bir otomobilin çarpması yüzünden öldüğünü tespit eder vehakkında da iddianame verir. Sarayönü’nde ikamet ettiği tespit edilen hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılır. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmada, A‘nın tedbirsizlik ve dikkatsizlikle çarparak ölüme sebebiyet verdiğini ve işin Asliye Ceza Mahkemesinin madde itibariyle yetkisine girdiğine belirterek dosyayı Sarayönü C.Savcılığına iade eder. İşe Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinde bakılmaya devam edilir. Birkaç duruşma sonrasında A‘nın bu şahsa Akşehir civarında çarparak yaraladığı, hastaneye götürmek üzere arabasına aldığı, fakat yolda Sarayönü civarında ölünce onu yolun kenarına bırakarak savuştuğu ortaya çıkar. Bu gelişme üzerine Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi, yetkisizlik itirazında bulunan savcının talebini kabul eder ve kendisinden yetkili mahkemeyi tespit ederek dosyayı oraya göndermesini ister. İş Akşehir Asliye Ceza Mahkemesine gelir. Dava burada görülürken A‘nın aynı olayda otomobille isimli bir diğer şahsa da çarparak ölümüne sebep olduğu anlaşılır. A‘yı tutuklayan Akşehir Asliye Ceza Mahkemesi, işin ağır cezalık bir mahiyet aldığı gerekçesi ile madde itibarıyla yetkisizlik kararı verir. Bu arada A, Mahkemenin görevsiz olması cihetinden tutuklamaya itiraz eder. İtirazı kabul edilmez.Dosya Akşehir Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğinde, mahkeme heyetindeki üyelerden birinin daha önce yetkisizlik kararı veren Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğu savcı tarafından tespit edilir ve savcı bu üyenin reddini talep eder. Talep ağır ceza heyetince kabul görmez.

BİLGİLER

1- Sarayönü, ağır ceza merkezi değildir. Kendisine en yakın ağır ceza merkezi Konya’dır.
2- Akşehir, ağır ceza merkezidir.
3- TCK md 85 : (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SORU I
Yukarıda verilen olayda; taraf, merci ve makamların iddialarını, ortaya koydukları işlem ile alınan kararların (olumlu-olumsuz) sıhhatini, Ceza Muhakemesi Hukuku kuralları çerçevesinde ayrıntılı olarak değerlendiriniz ve nihai olarak bu davada yer ve görev itibarıyla yetkili mahkemeyi tespit ediniz. (80P)

SORU II
Türk Hukuk Sisteminde Ceza Yargısı ve Yargıcın bağımsızlığını korumak amacıyla ne gibi önlemler alınmıştır? Sizce bu önlemler yeterli midir? Aktüel gelişmeleri de göz önüne alarak cevaplandırınız. (20p)

BAŞARILAR DİLERİM…
Yrd.Doç.Dr. M.Onursal CİN