Tag - vize soruları

Selçuk Hukuk Devletler Özel Vize Soruları (2002/03)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DEVLETLER ÖZEL HUKUKU 2. ARA İMTİHANI

21.04.2003

Adı ve Soyadı :
Numarası :
Sınav Talimatı : Süre 45 dakikadır. Mevzuat kullanmak yasaktır. Çoktan seçmeli sorular, cevap tablosuna çarpı (X) koymak sureti ile cevaplandırılacaktır. Tükenmez veya dolma kalem kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmeyecektir. Bu nedenle bütün soruları cevaplamanız lehinize olacaktır. BAŞARILAR.

1- Aşağıdakilerden hangisi, yabancı sermayenin yatırım yapacağı ülkede aradığı şartlardan DEĞİLDİR?
a) Uluslararası standartta bir vergi sisteminin olması
b) Rekabetçi bir ortamın olması
c) Ucuz ve kalifiye işgücünün olması
d) Çoğulcu, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet yapısı
e) Yeterli alt yapı hizmetlerinin olması

2- Türkiye’de yatırım yapacak bir yabancının yabancı sermayeyi teşvik mevzuatından yararlanabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi ARANMAZ?
a) Yabancı yatırımcı şirket olarak yatarım yapacaksa, sermaye şirketi şeklinde yatırım yapmalıdır.
b) Yabancı teşebbüsün tekel ve özel imtiyaz taşımaması gereklidir
c) Yabancı sermayenin, Türk özel sektörünün fiilen faaliyette bulunduğu bir alana yatırım yapması gerekir. Bu şekilde o alanda tek başına faaliyette bulunmaması gerekir.
d) Yabancı sermayenin, yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlarca getirilmesi gereklidir.
e) Yabancı sermayenin miktarı kişi başına 50.000 USD olmalıdır. Bu miktar nakdi ya da gayrinakdi olabilir.

3- Aşağıdaki işlerden hangisini yabancılar ancak izinle yapabilirler?
a) Türk karasularında kaptanlık
b) Diş hekimliği
c) Avukatlık
d) Mühendislik
e) Hasta bakıcılığı

4- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yabancılara ilk defa verilecek süreli çalışma izni 1 yıldır
b) Bağımsız çalışma izni verilebilmesi için en az 5 yıl ikamet şartı aranmaktadır
script> c) Çalışma izni vermeye yetkili makam, İçişleri Bakanlığıdır (emniyet makamları)
d) İlk defa verilecek çalışma izni, coğrafi alanla sınırlanabilir

5- MÖH kuralları; (doğru olanı seçiniz)
a) Uyuşmazlığı maddi olarak çözer
b) Kamu hukukuna ait uyuşmazlıklara da uygulanır
c) Bütün devletlerde yeknesak olarak geçerlidir
d) Fonksiyonel anlamda milletlerarası topluma ait kurallardır
e) Pozitif anlamda milletlerarası hukuka tâbidir

6- MÖHUK m.19- Velayet, nesebi düzenleyen hukuka tâbidir. Kuralı; (doğru olanı seçiniz)
a) Çok taraflı ve bağımsız bir bağlama kuralı
b) Bağımlı ve kapalı bir bağlama kuralı
c) Tek taraflı bir bağlama kuralı
d) Çok taraflı ve bağımlı bir bağlama kuralı
e) Tek taraflı ve açık bir bağlama kuralıdır

7- I. İtalyan statücüleri bölgesel anlamda kanunlar ihtilâfı problemleriyle uğraşmışlardır. Hollanda statücüleri ise, milletlerarası anlamda kanunlar ihtilâfı problemleriyle uğraşmışlardır.
II. İtalyan statücüleri, hukuk kaynağı olarak yalnızca Justinyen Kodunun esas almışlardır. Hollanda statücüleri ise Justinyen Kodunu esas almamışlar, milletlerarası toplumu gözlemleyerek ilkeler ve kurallar oluşturmuşlardır.
III. Hem İtalyan hem de Hollandalı statücüler, evrensel bir yaklaşımlar kanunlar ihtilâfı problemlerini çözmeye çalışmışlardır.
a) I b) II c) III d) I-III e) I-II

8- Hollanda statücüleri, kanunlar ihtilâfı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ileri SÜRMEMİŞLERDİR?
a) Kanunlar ülkeseldir
b) Yabancı kanun Comitas Gentium gereği uygulanır
c) Kanunları ayni, şahsi ve karma statü olarak üe ayırmışlardır
d) Hukuki ilişkiden hareket ederek uygulanacak kanunun tespit edileceğini savunmuşlardır

9- Statü kuram ile ihtilâfçı metod (Savigny) arasındaki en temel fark, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Statücüler, kanunların niteliğinden hareket ederek, uygulanacak hukuku tespit etmeye çalışmışlardır. Savigny ise, hukuki olay ve ilişkilerden hareketle uygulanacak hukuku tespit etmiştir
b) Savigny, evrensel düşünmüştür. Statücüler ise, evrensel düşünmemiştir
c) Savigny, yabancı kanunla milli kanunun aynı değerde olamayacağını savunmuştur. Statücülere göre, yabancı kanun ve milli kanun eş değerdedir.

10- MÖH’ta menfaatler içtihadını savunan Kegel’e göre, aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
a) MÖH adaleti, maddi hukuk adaletinden önce gelir ve bunun tek istisnası, kamu düzenidir
b) MÖH adaleti, MÖH’ta kabul edilen menfaatleri dengeleyen en uygun hukukun olaya uygulanmasıyla gerçekleşir. Uygulanacak hukukun içeriği MÖH adaletini ilgilendirmez.
c) MÖH adaleti, somut maddi uyuşmazlığa, içerik olarak hakimin hukukundaki adalet anlayışına uygun ve en adil biçimde çözen hukukun uygulanması ile gerçekleşir.
d) Menfaatler içtihadı, ihtilâfçı metodu reddetmez, ancak uygulanacak hukuku tespit ederken hukuki ilişkinin önceden tespit edilmiş ağırlık noktalarından (makarrı) ziyade, menfaatlerden hareket edilmesini savunur

11- Gerçek bir kararın verilmesindeki menfaatin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi ŞART DEĞİLDİR?
a) Uygulanacak hukuk, yürürlükte olan bir hukuk olmalıdır
b) Uygulanacak hukukun ait olduğu devlet, hakimin mensup olduğu devlet tarafından tanınmalıdır (Örneğin, Türk hakimi, Kıbrıs Rum Hukukunu, Türkiye bu ülkeyi tanımadığı için uygulamaz)
c) Uygulanacak hukuk sonrasında verilen kararın icra kabiliyeti olmalıdır. Bu nedenle, uygulanacak hukuk tespit edilirken bu husus dikkate alınmalıdır
d) Uygulanacak hukuk, bütünlük arz etmelidir. Mümkün olduğunca, bir hukuki olay ve ilişkiye tek bir hukuk uygulanmalıdır

12- “İngiliz vatandaşı Bay (İ), evlilik dışı çocuğunun kendisi aleyhine açacağını öğrendiği babalık davasında, kendisine İngiliz Hukukunun uygulanmasını önlemek için ikametgâhını Danimarka’ya naklediyor.” Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olay için doğrudur?
a) (İ)’nin davranışı tipik bir kanuna karşı hiledir ve Türk MÖH’da herhangi bir müeyyiyedeye bağlanmadığı için hileli sonuç geçerlidir
b) (İ), kanuna karşı hileyi İngiliz Hukuku yerine, Türk Kanununa karşı yapmış olsa idi, hileli sonuç hiçbir şekilde tanınmaz idi.
c) Türk Hukukunda kanuna karşı hile açık olarak düzenlenmediğinden, (İ)’nin elde etmiş olduğu hileli sonuç, açıkça kamu düzenimize aykırılık teşkil etmiyorsa tanınacak, aksi halde tanınmayacaktır
d) (İ)’nin davranışı kanuna karşı hile değil, statü değişikliği nedeniyle uygulanacak hukukun değişmesidir

13- Mısırlı babadan Alman anneden evlilik dışında doğan çocuk ile; ana ile çocuk arasındaki şahsi ve mali ilişkilere Alman Hukuku, baba ile çocuk arasındaki şahsi ve mali ilişkilere Mısır Hukuku uygulanır (MÖHUK m.17). Alman Hukukuna göre, evlilik dışı çocuğun bakımı anaya, Mısır Hukukuna göre de babaya aittir.Yukarıdaki olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Vasıflandırma b) Ön mesele c) Normlar çelişkisi d) Bağlama noktasının yorumu e) Kamu düzeni

14- Yukarıdaki olayda çocuğun bakım ve gözetimi (velayet) hangi hukuka göre tespit edilmelidir?
a) Babanın milli hukuku olan Mısır Hukuku
b) Ananın milli hukuku olan Alman Hukuku
c) Velayet kamu düzenini ilgilendirdiği için Türk Hukuku
d) Türk Hukuku ile aynı ya da benzer hükümler taşıyan ana ya da babanın hukuku
e) İki hukuk birlikte uygulanır

15- İngiltere’ye öğrenci olarak giden 17 yaşındaki bir Türk kızı, İngiliz vatandaşı bir erkekle İngiltere’de ana-babasının iznini almadan evleniyor. İngiliz Hukukunda izin, şekle ait bir konudur ve 17 yaşındaki bir kimsenin izin almasına gerek yoktur.Yukarıdaki olay, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Kanuna karşı hile
b) Vasıflandırma
c) Önmesele
d) Bağlama noktasının yorumu
e) Atıf

16- Aşağıdakilerden hangisi statü değişikliğinden (conflit mobile) doğan problemle ilgili değildir?
a) Kişinin milli kanunu ile kazandığı rüşt olma hali, vatandaşlığın sona ermesi ile değişmez
b) Tamamlanmış hukuki işlemler, meydana geldiği andaki hukuka (önceki hukuka) tâbidir
c) Evlilik devam ederken eşlerin vatandaşlığı değişmişse, evliliğin genel hükümlerine, tarafların yeni kazandıkları müşterek milli hukukları uygulanır
d) Birden fazla vatandaşlığa sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk Hukuku uygulanacaktıre) Devamlılık gösteren hukuki işlemlerde statü değişmişse, yeni statü ilişkiyi idare edecektir

17- Atıfla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Atıf, milletlerarası karar ahenginin sağlanmasına hizmet eder
b) Zamanaşımı ve şekle uygulanacak hukukun tespitinde atıf nazara alınmaz
c) Türk Hukukunda atıf, ikinci dereceye kadar kabul edilmiştir
d) Atıf, Türk MÖH kurallarının gösterdiği hukukun maddi hukuk kurallarının uygulanması demektire) Atfın kabul edilmesinin bir nedeni de, iade atfın sağladığı kolaylıktır

18- Aşağıdaki şartlardan hangisinin varlığı halinde, MÖH’ta ön mesele kesin olarak ortaya çıkmaz?
a) Esas meselenin yabancı hukuka tâbi olması
b) Lex fori ile uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının farklı hukukları yetkili görmesi
c) Ön meseleye uygulanması muhtemele hukukların muhtevalarının farklı olması
d) Esas meselenin lex fori’ye tâbi olması

19- Ön mesele hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ön meselenin, lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, iç karar ahengini sağlar
b) Ön meselenin, lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, dış karar ahengini sağlar
c) Ön meselenin, lex fori’nin kanunlar ihtilâfı kurallarına göre çözümü, dış karar ahengini sağlar
d) Türk Hukukunda ön meselenin çözümü ağırlıklı olarak lex causae’nın kanunlar ihtilâfı kurallarına göre yapılmaktadır

20- Yabancı hukukun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türk hukuk sisteminde yabancı hukuk bir vakıa olarak uygulanır. Bunun nedeni de, hakimin ancak kendi ülkesinde yürürlükte olan hukuku uygulayabilmesidir
b) Hakimin hukuku bildiği faraziyesi, yabancı hukuk için de geçerlidir
c) Uyuşmazlığın tarafları, anlaşarak MÖHUK’ta tespit edilen hukuktan farklı bir hukukun uygulanmasını sağlayabilirler
d) Hakim, vakıa niteliğindeki bağlama noktalarının tespitini re’sen gözetir

21- Yargıtay, bir kararında “açıkça Türk Hukukunda, tedbir nafakası kamu düzenindendir; bu sebeple yetkili yabancı hukuk yerine Türk Medeni Kanunu uygulanmalıdır” hükmünü vermiştir. Buna göre Yargıtay’ın bu kararda kamu düzeni uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yargıtay, kamu düzeninin menfi etkisinden istifade etmiştir
b) Yargıtay, kamu düzeninin önce menfi, sona müspet etkisinden yararlanmıştır
c) Yargıtay, kamu düzenini genel bir bağlama kuralı olarak uygulamıştır
d) Yargıtay, tedbir nafakasını usule ait bir konu olarak değerlendirmiştir
e) Yargıtay, kamu düzeninin istisnai karakterini bu kararla kabul ettiğini göstermiştir

22- Kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kamu düzeninin olumlu etkisi nedeniyle, Türk Hukukundaki bazı kurallar, kanunlar ihtilâfı kurallarına müracaat etmeksizin uygulanır
b) Kamu düzeni ile doğrudan uygulanan kurallar, nitelik olarak aynı işleve sahiptirler
c) İç hukuktaki emredici ve kamu düzenine ait her kural MÖH bakımından da kamu düzeninden ve doğrudan uygulanan kural olarak kabul edilir
d) MÖH kamu düzeni, yabancı hukukun uygulanmasını istisnaen engellerken, doğrudan uygulanan kurallar, ülkede meydana gelen tüm olaylara -yabancılık unsuru içersin ya da içermesin- uygulanır.

23- Aşağıdakilerden hangisi LRA’nın zorunlu olarak uygulandığı bir hal değildir?
a) Evlenmenin şekli
b) Resmi senet
c) Aleniyeti sağlayan siciller
d) Evlat edinmenin şekli

24- Tüzel kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine statüdeki idare merkezi hukuku uygulanmaz?
a) Tüzel kişiliğin ehliyetinin başlangıcına
b) Tüzel kişiliğin sona ermesine
c) Tüzel kişilerin gayrimenkuller üzerinde ayni hak doğuran işlemlerine
d) Tüzel kişiliğin ismi, ünvanı ve ticaret ünvanınae) Tüzel kişiliğin sahip olabileceği haklara

25- Aşağıdaki hukuki olay ve ilişkilerden hangisine Türk MÖH ‘da genel kural olarak milli kanun uygulanmaz?
a) Kayyımlık b) Vesayet kararı c) Gaiplik d) Hacir kararı e) Hak ehliyeti

26- Kadının evlendiği kocasının soyadını taşıyıp taşımayacağı hangi hukuka tâbidir?
a) İsmi kazanacak olan kadının milli hukukuna
b) İsmin kazanılması kamu düzenini ilgilendirdiğinden (nüfusa kayıt işlemi olduğu için) lex fori’ye
c) Kocanın milli hukukuna
d) Evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka
e) Her iki tarafın milli hukuku birlikte uygulanır

27- İngiltere’de ikamet eden Belçika vatandaşı bay (B), İstanbul’da ölmüştür. (B)’nin Almanya’da bir gayrimenkul terekesi ile Belçika ve Türkiye’de menkul terekesi vardır. NOT: Belçika MÖH’da mirasa uygulanacak hukukun tespitinde ayrım sistemi benimsenmiş ve menkul tereke de ölenin ikametgâh hukukuna tâbidir. Buna göre, (B)’nin gayrimenkul-menkul terekesine hangi hukuk uygulanacaktır?
a) Her ikisine de lex fori olarak Türk Hukuku
b) Gayrimenkul terekeye Alman Hukuku, menkul terekeye ise Belçika Hukuku
c) Her ikisine de Belçika Hukuku
d) Gayrimenkul terekeye Alman Hukuku, menkul terekeye ise İngiliz Hukuku
e) Her ikisine de İngiliz Hukuku

28- Aşağıdaki evliliklerden hangisi Türkiye’de de geçerli bir evliliğin hüküm ve sonuçlarını DOĞURMAZ?
a) İki Türk vatandaşının Suudi Arabistan’da oranın hukukuna uygun olarak dini şekilde evlenmeleri
b) Milli hukukları, temyiz kudretinden yoksun olmayı evlenme ehliyetsizliği olarak kabul etmeyen iki kişinin yapmış olduğu evlilik
c) Tarafların milli hukuklarına uygun olarak kendi ülkelerinde yapmış oldukları ikinci evlilikleri
d) İki yabancının kendi hukuklarına uygun olarak bir temsilci aracılığıyla Türkiye’de evlenmeleri

29- Aşağıdakilerden hangisi evlenme ehliyetin düzenleyen hukukun uygulama alanı içinde DEĞİLDİR?
a) Bulaşıcı hastalık
b) Evlenme yaşı
c) Ana babanın izni
d) Evlenme engellerinden hısımlık
e) Akıl hastalığı

30- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türkiye’de kurulan derneklerin yurtdışında faaliyette bulunmaları izne tâbi tutulmadığı halde, yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri izne tâbi tutulmuştur
b) Yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’de faaliyette bulunabilmesi için uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülmesi ve karşılıklı olmak koşulu, ön şart olarak kabul edilmiştir.
c) Dernekler Kanununa göre, Türkiye’de kurulmuş olan derneğe, yabancının üye olabilmesi için, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması aranmaktadır. Kurucu üyelik için bu şart aranmaz
d) Yabancı dernekler hiçbir şekilde Türkiye’de şube açamazlar

Selçuk Hukuk Ceza Muhakemesi Hukuku Vize Soruları (2006/07)

S.Ü.H.F.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU VİZE SINAVI
29.01.2007

TALİMATLAR: Sınav süresi 75 dakikadır. Sınavın ilk 20 dakikasında dışarı çıkılmasına izin verilmeyecektir. Mevzuat kullanılmayacaktır. Cevaplar okunaklı bir yazıyla ve mutlaka gerekçeli olacaktır. Gerekçesiz cevaplar doğru bile olsa değerlendirilmez. Yanlış gerekçeyle ulaşılan doğru cevaplara puan verilmeyecektir. Tek çarşaf kağıt kullanılacaktır.

SORULAR

OLAY
Sarayönü 
civarında yol kenarında bir ceset bulunur. Sarayönü C.Savcısı çoban Ç‘den şüphelenir ve Ç hakkında Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açar. Savcı dava sürerken, yapılan araştırmalar neticesinde, mağdurun A isimli bir  şahsın sürdüğü bir otomobilin çarpması yüzünden öldüğünü tespit eder vehakkında da iddianame verir. Sarayönü’nde ikamet ettiği tespit edilen hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılır. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmada, A‘nın tedbirsizlik ve dikkatsizlikle çarparak ölüme sebebiyet verdiğini ve işin Asliye Ceza Mahkemesinin madde itibariyle yetkisine girdiğine belirterek dosyayı Sarayönü C.Savcılığına iade eder. İşe Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesinde bakılmaya devam edilir. Birkaç duruşma sonrasında A‘nın bu şahsa Akşehir civarında çarparak yaraladığı, hastaneye götürmek üzere arabasına aldığı, fakat yolda Sarayönü civarında ölünce onu yolun kenarına bırakarak savuştuğu ortaya çıkar. Bu gelişme üzerine Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi, yetkisizlik itirazında bulunan savcının talebini kabul eder ve kendisinden yetkili mahkemeyi tespit ederek dosyayı oraya göndermesini ister. İş Akşehir Asliye Ceza Mahkemesine gelir. Dava burada görülürken A‘nın aynı olayda otomobille isimli bir diğer şahsa da çarparak ölümüne sebep olduğu anlaşılır. A‘yı tutuklayan Akşehir Asliye Ceza Mahkemesi, işin ağır cezalık bir mahiyet aldığı gerekçesi ile madde itibarıyla yetkisizlik kararı verir. Bu arada A, Mahkemenin görevsiz olması cihetinden tutuklamaya itiraz eder. İtirazı kabul edilmez.Dosya Akşehir Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğinde, mahkeme heyetindeki üyelerden birinin daha önce yetkisizlik kararı veren Sarayönü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğu savcı tarafından tespit edilir ve savcı bu üyenin reddini talep eder. Talep ağır ceza heyetince kabul görmez.

BİLGİLER

1- Sarayönü, ağır ceza merkezi değildir. Kendisine en yakın ağır ceza merkezi Konya’dır.
2- Akşehir, ağır ceza merkezidir.
3- TCK md 85 : (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SORU I
Yukarıda verilen olayda; taraf, merci ve makamların iddialarını, ortaya koydukları işlem ile alınan kararların (olumlu-olumsuz) sıhhatini, Ceza Muhakemesi Hukuku kuralları çerçevesinde ayrıntılı olarak değerlendiriniz ve nihai olarak bu davada yer ve görev itibarıyla yetkili mahkemeyi tespit ediniz. (80P)

SORU II
Türk Hukuk Sisteminde Ceza Yargısı ve Yargıcın bağımsızlığını korumak amacıyla ne gibi önlemler alınmıştır? Sizce bu önlemler yeterli midir? Aktüel gelişmeleri de göz önüne alarak cevaplandırınız. (20p)

BAŞARILAR DİLERİM…
Yrd.Doç.Dr. M.Onursal CİN

Selçuk Hukuk Icra İflas Hukuku Vize Soruları (2006/07)

15.01.2007

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VİZE SINAVI

SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 90 dakikadır. 2) Cevaplarda soru sırasına uyulacaktır. 3) Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 4) İİK kullanmak serbesttir. 5) Kağıt sınırlaması yoktur 6) Cevaplar mutlaka GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

OLAY : İstanbul’da büyük bir holdingde üst düzey yönetici olarak çalışan Adnan, bu işinden ayrılarak Konya’da Ahmet’e ait olan şirkette çalışmaya başlamıştır. Adnan ile Ahmet aralarında bir sözleşme yaparak, Adnan’ın bu görevini en az 3 yıl süreyle devam ettirmesi karşılığında, maaşına ek olarak 50.000 YTL’nin Adnan’a ödenmesini ve bu sözleşme nedeniyle bir uyuşmazlık çıkması durumunda Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kararlaştırmışlardır.
Adnan, teyze kızı olan Arzu’dan da adi senet karşılığında 50.000 YTL borç almış ve Meram’da bir apartman dairesi satın almıştır.
Adnan, bu şirketteki görevinden 1,5 yıl sonra ayrılmış ve bu duruma çok içerleyen Ahmet verdiği 50.000 YTL’yi geri alabilmek için bir icra takibi yapmayı düşünmektedir.

S O R U L A R

1) Ahmet, bu paranın tahsili için hangi hukuki yola başvurabilir? Bu başvurduğu yolda görevli ve yetkili merci (veya merciler) neresidir? (10p.)
2) Adnan, bu takibe;
a. İtiraz ediyorum (5p.)
b. Borcum bu kadar değildir (5p.)
c. 10.000 YTL olan alacağımla takas ediyorum (5p.)
hususlarını belirterek karşı koyarsa, bu beyanlarını nereye, nasıl ve hangi süre içerisinde yapacaktır? Bu beyanları hukuki sonuçlarıyla beraber açıklayınız.
3) Adnan bu takibe “borcum yoktur” şeklinde karşı koyduğu takdirde, Ahmet takibe devam edebilmek için ne şekilde hareket etmelidir? (5p.)
4) Ahmet’in bu itirazı hükümden düşürdüğünü varsayalım. Bu durumda Adnan’ın başvurabileceği bir hukuki yol var mıdır? Çeşitli ihtimallere göre cevaplayınız. (10p.)
5) Adnan, itirazının kaldırılmasını ardından borcunu bürosunda, Ahmet’e ödemiş ancak buna rağmen Ahmet haciz istemiştir. Bu durumda Adnan’a ne önerirsiniz? (5p.)
6) Adnan’a karşı yapılan bu takibi öğrenen Arzu, Adnan’a verdiği parayı alamayacağından korkarak, elindeki senedin vadesi gelmemiş olmasına rağmen Adnan’a karşı icra takibi başlatmıştır. Bu durumda takip talebini alan içra müdürünün nasıl hareket etmesi gerekir? (10p.)
7) Arzu’nun yaptığı bu takipte Adnan’a ödeme emrinin gönderildiğini varsayalım. Adnan bu ödeme emrine karşı, ödeme emrinde belirtilen adi senet altındaki imzayı kabul etmiş ancak meblağ kısmında tahribat yapıldığını iddia etmiştir. Adnan’ın bu itirazının takibe bir etkisi olur mu? Neden? Olur ise Arzu bu itirazı hükümden düşürmek için hangi hukuki yola (veya yollara) başvurabilir? (10p.)
8) Arzu’nun itirazın kesin kaldırılması yoluna gittiğini varsayalım. Adnan, icra mahkemesindeki inceleme esnasında borcun henüz muaccel olmadığı itirazında bulunabilir mi? Neden? (5p.)
9) Arzu’nun yaptığı bu takipte ödeme emrinin kesinleştiğini düşünelim. Arzu, Adnan’ın kendisinden aldığı parayla satın aldığı ve halen oturmakta olduğu evini haczettirmek istemiş ancak Adnan meskeniyet iddiasında bulunmuştur. Bu halde icra müdürünün ne şekilde hareke etmesi gerektiğini ve meskeniyet iddiasını değerlendiriniz. (10p.)
10) Arzu, Adnan’ın İstanbul’daki bir banka şubesinde 20.000 YTL parasının olduğunu öğrenmiştir. Bu para ne şekilde haczedilebilir? Açıklayınız. (5p.)
11) Arzu’nun talebi üzerine Adnan’ın evine haciz için gidilmiş ve evinde bulunan değerli bir altın kolye haczedilmek istenmiştir. Ancak Adnan, bu kolyenin, eşi Aydan’a ait olduğunu söylemiştir. Bu durumda icra müdürünün nasıl hareket etmesi gerektiğini ve bu işleme karşı kimin ne şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtiniz. (10p.)
12) Arzu, Adnan’a ait Konya’daki bir arsayı haczettirmiştir. Satış için gerekli hazırlıklar yapılmış, belirtilen günde ilk artırma yapılmış ve artırma Ayhan’ın üzerinde kalmıştır. Ancak Ayhan kendisine verilen süre içerisinde satış bedelini ödememiştir. Bu durumda icra müdürünün ne şekilde hareket etmesi gerekir? (5p.)

Başarılar dilerim
Doç. Dr. Ömer ULUKAPI

Selçuk Hukuk Icra İflas Hukuku Vize Soruları (2000/01)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI I. VİZE SINAVI

SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 60 dakikadır. 2) Cevaplarda soru sırasına uyulacaktır. 3) Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 4) İİK kullanmak serbesttir. 5) Kağıt sınırlaması yoktur 6) Cevaplar mutlaka GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

SORU I) S.Ü. Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Samsunlu (B), 2. sınıf öğrencisi olan Muğlalı (A)’nın eski ders kitaplarını, harçlıklarından biriktirdiği paralarla satın almak istemiş, yaptıkları yazılı sözleşme ile de satış bedeli 100.000.000 TL’nin bir ay sonra ödenmesi, kitapların ise hemen teslim edilmesini kararlaştırmışlardır. Bu sözleşmeye (B)’nin samimi arkadaşı olan (K) 50.000.000 TL için kefil olarak imza atmıştır. Satım konusu kitapların teslimine rağmen vadesinde alacağını tahsil edemeyen (A), açtığı tespit davasını kazanmıştır.

1) Elindeki ilâmla icra dairesine başvuran (A) hangi takip yolunu seçmelidir? Neden? (10 p.)
2) (A) bu takibini kimlere karşı, hangi yer (veya yerler) icra dairelerinde başlatabilir? Açıklayınız. (10 p.)
3) İcra müdürünün genel haciz yoluyla takibe ilişkin ödeme emri göndermesi üzerine (B), yedi gün içinde “(A)’ya borcum yoktur” şeklindeki itirazını icra dairesine yapmıştır. (A)’nın bu itirazı cebri icra prosedürü içinde giderebilmesi mümkün müdür? Neden? Nasıl? (10 p.)
4) Takip talebinde bulunduğu sırada (A)’nın henüz 17 yaşında bulunmasının takip ehliyetine bir etkisi var mıdır? Yoksa neden? Varsa (B) hangi yola başvurabilir? (10 p.)
5) Bu takip kesinleştikten sonra (B), ödeme emrinin kendisinin ailesini ziyaret için Samsun’a gittiği sırada ev arkadaşı (D)’ye tebliğ edildiğini, bu nedenle ödeme emrinden habersiz olduğunu belirtecek olursa, başvurabileceği bir yol var mıdır? Neden? Nasıl? (10 p.)
6) Ödeme emri kesinleştikten sonra (A)’nın alacağını (C)’ye temlik etmesinin takibe bir etkisi olur mu? Olmazsa neden? Olursa (B) hangi yola başvurmalıdır? (10 p.)
7) Ödeme emri kesinleştikten sonra (A)’nın (B)’yi icra dairesi dışında adi yazılı bir belge ile bira etmesi karşısında (B), takibin devamına engel olabilir mi? Neden? Nasıl? Başvurduğu yolda, (A) imzasını inkâr ederse icra tetkik mercii hakimi nasıl bir karar vermelidir? (10 p.)
8) Takip konusu borcu takip talebinden önce ödediği halde, vaki itirazı üzerine takip durduğu sırada tekrar (icra dairesine) ödeyen (B), daha sonra mahkemede bu borcu iki defa ödediği için ikinci ödemenin kendisine iadesi zımnında bir dava açabilir mi? Neden? Nasıl? (10 p.)

SORU II) “… Davacı vekili, -yapılan ilamsız takibe davalının itiraz ettiğini- ileri sürerek, -itirazın iptaline, takibini devamına, %40 icra inkâr tazminatına ve alacağın takip tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte tahsilini- talep etmiş, mahkemece davanın kabulü ile 5.745.602 TL’nin, -takip tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline, inkâr tazminatı isteminin reddine- karar verilmiştir. İİK’nın 67. maddesine dayalı -itirazın iptali- davası ile genel hükümlere dayalı -alacağın tahsili- davaları, sonucu itibariyle farklı davalardır. -İtirazın iptali davalarında- davanın kabulüne karar verildiği takdirde, koşulları varsa, davacı yararına icra inkâr tazminatına hükmedildiği halde, genel hükümlere dayalı -alacağın tahsili davasında- inkâr tazminatına hükmedilemez. Öte yandan, verilecek kararın infaz şekli de farklı olduğundan, bu iki istemin bir arada dava edilmesi mümkün değildir. Mahkemece, HUMK’un 179/3 ve 75/2. maddeleri hükümleri gereğince davacıya, davasının itirazın iptali mi, yoksa genel hükümlere göre açılmış alacağın tahsili davası mı olduğunun sorulup belirlendikten sonra, yukarıdaki ilkeler göz önünde tutularak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (19. HD., 15.11.1994, 1257/10950)

Yukarıdaki Yargıtay kararını karar metnini tekrarlamaktan kaçınarak İcra ve İflas Hukuku bilgilerinizin ışığı altında değerlendiriniz. (20 p.)

Başarılar dilerim
Doç. Dr. Ömer ULUKAPI

 

Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Vize Soruları (2006/07)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI GENEL KAMU HUKUKU
NORMAL ve İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAVI    

24.01.2007

TALİMAT: Süre 45 dk. Tükenmez kalem kullanılacaktır. Yazının ve ifadenin düzgün olmasına dikkat edilecektir. Başka kağıt verilmeyecektir. Her soru 20 puan değerindedir. İlk 20 dk. içinde sınav salonundan çıkılmayacaktır.

SORULAR

1- ‘İnsanlar, devlet için değil; devlet, insanlar için vardır’ ifadesi; devletin konumu, devlet-birey ilişkisi ve temel haklar anlayışı bakımından hangi özellikleri ihtiva etmektedir? Açıklayınız.

2- ‘Devlet iktidarının meşruluğunu’ tanımlayınız. Meşruluğun, değişken ve nisbi bir kavram oluşu ile ne anlatılmak istenmektedir? Açıklayınız.

3- Toplum sözleşmesi düşünürlerinden J.J. Rousseau ve J. Locke arasında, mülkiyet kavramına bakış açısından ne gibi farklılıklar bulunmaktadır? Bu farklılıklar, her iki düşünürde nasıl bir siyasal iktidar tanımına yol açmaktadır? Açıklayınız.

4- T. Hobbes’un siyasal teorisinde devletin kurulmasındaki temel gerekçe nedir? Açıklayınız. Düşünüre göre, dini ve dünyevi iktidar arasında nasıl bir ilişki olmalıdır? Neden? Açıklayınız.

5- Montesquieu’nun vurguladığı; ‘yasaların da tâbi oldukları yasalar vardır’ sözü neyi ifade etmektedir? Açıklayınız.

Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Sunay

Selçuk Hukuk Devletler Özel Vize Soruları (2006/07)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DEVLETLER ÖZEL HUKUK ARA SINAVI
22 OCAK 2006

Sınav Talimatı: Süre 80 dakikadır. Mevzuat kullanılabilir. Tükenmez kalem kullanılacaktır. Cevapların okunaklı ve ifadelerin düzgün olması değerlendirmede dikkate alınacaktır. Gerekçesiz ve gereksiz cevaplar değerlendirmeye tâbi tutulmayacaktır. Mevzuat hükmünün yazılmasına gerek yoktur; kanun numarası yazılması yeterlidir. Kararı, tekrar yazmadan değerlendiriniz. Kâğıt sınırlaması bulunmamaktadır. BAŞARILAR DİLERİM. Dr. Musa AYGÜL

OLAY

Almanya’da ikamet eden ve çifte tâbiiyetli olan Türk vatandaşı bay T ile Türk asıllı Alman vatandaşı bay A, İngiltere’de X Anonim Şirketini kurarlar. Şirketin amacı, Türkiye ve Almanya arasında ticaret yapmaktır. Şirket kurucuları, şirketi, Almanya’dan idare etmektedirler. Ayrıca A ve T, Türkiye’deki işleri için Türkiye’de bir başka şirket kurmayı planlamaktadırlar.
A, “Turist” damgalı vize ile, T ise pasaportsuz olarak Türkiye’ye gelir. T emniyet makamlarına pasaportunu yolda kaybettiğini ileri sürer. Emniyet makamları hiçbir işlem yapmadan A ve T’nin yurda girişine müsaade ederler.
Bu arada aynı kişiler merkezi İstanbul olan Galata Limited Şirketini kurarlar. Şirketin sermayesini Almanya’dan getirmişlerdir. Şirket müdürü olarak da A görevlendirilmiştir. Galata Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul’daki bir barajın suyunun arıtılması için Yap-İşlet-Devret usulüne göre bir sözleşme imzalamış ve sözleşmeye tahkim kaydı konmuştur. Bu arada A ve T her iki şirketi de İstanbul’dan idare etmeye başlamışlardır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi, A hakkında sınır dışı işlemine başvurmuştur.

SORULAR

I-
1. 
X ve Galata şirketinin tâbiiyetini tespit ediniz (10 p). X şirketinin idaresinin Türkiye’de gerçekleştirilmeye başlamasının hukuki sonuçlarını yazınız. (5).
2. Emniyet makamlarının, hiçbir işlem yapmadan A ve T’nin yurda giriş izni vermeleri doğru mudur? Emniyet makamları başka türlü davranabilir miydi? (10)
3. Galata LTD. Şti. yabancı sermaye mevzuatından istifade edebilir mi? Bunun için yapması gereken işlemler nelerdir? Mevzuat şirkete ne gibi avantajlar sağlamaktadır? (10)
4. A hakkındaki sınır dışı işlemini yapmaya yetkili makamı, işlemin yasal dayanağını ve olay bakımından isabetli olup olmadığını yazınız. A, çıkma izni alarak Türk vatandaşlığından ayrılmış olsa idi cevabınız değişir miydi? (15 p)
5. İstanbul Belediyesi ile X Şirketi arasında yapılan sözleşmeye tahkim kaydı konabilir mi? İç hukuk ve milletlerarası sözleşmeler açısından değerlendiriniz. (10 p)

II- Danıştay’ın 1998 E. ve 2000/2705 K. sayılı kararından:
“Davacının Türk vatandaşlığına alınması yolundaki başvurunun Rus uyruğundan çıkma şartına bağlanmasına ilişkin 7.6.1996 gün ve 34915 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda, Rus uyruklu olan davacının 1993 tarihinde Türk vatandaşı ile evlendiğini, kanunda öngörülen şartları taşıdığını, ancak bu halde de vatandaşlığa alınma konusunda Bakanlar Kurulu’nun takdir hakkı bulunduğunu, takdir hakkı kullanılırken devletlerarası ilişkiler, devletin genel güvenliği ve ulusal politikaların gözetileceği, bu konuda uygulanacak kriterleri düzenleyen Vatandaşlıkla İlgili Kanunların Uygulanmasına İlişkin Yönerge uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesinin kararının davacı tarafından usul ve hukuka aykırı olduğu öne sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına oy birliği ile karar verildi.”

Yukarıdaki Danıştay kararını;
1. Davacının hangi yoldan Türk vatandaşlığını kazanmak için müracaatta bulunduğunu ve buna ilişkin kanuni düzenlemenin vatandaşlık hukuku içindeki yeri? (15 p)
2. İdarenin takdir hakkını kullanmasını hukuka uygunluk açısından değerlendiriniz. (15 p)

III- Aşağıdaki kavramları bir ya da iki cümle ile kısaca açıklayınız.
a) Iskat (5 p)
b) Asgari Had Esası (Adaletin Milletlerarası Standardı Prensibi) (5 p)

Selçuk Hukuk Ticaret II Vize Soruları (2006/07)

Konya, 19.01.2007
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
TİCARET HUKUKU II
VİZE İMTİHANI

Talimat: Süre 90 dakikadır. Mevzuat kullanılmayacaktır. Lütfen ifadelerinizin gramer kurallarına uygun ve hukuki, yazınızın okunaklı olmasına özen gösteriniz. Gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecek, gereksiz yazılan ayrıntılar aleyhinize değerlendirilecektir. Başka kağıt kullanılmayacaktır.

I. Kendisine mahkeme kararıyla kuyumculukla iştigale izin verilen mahcur Kazım, 1000 gram külçe altını 30000YTL’ye satın alıyor ve semen borcu için emre muharrer bir senet tanzim ediyor. Senette meblağ olarak 150 Cumhuriyet altını gösterilmiştir. Hamil Hazım vadesinde senedi usulüne uygun bir surette ödeme için ibraz etmiş, ancak Kazım ödemeden imtina etmiştir. Gerekçe olarak da; senet tanzim edildiği tarihte 16 yaşını doldurmamış olduğunu, kendisine izin verilmesine ilişkin mahkeme kararının ilan edilmediğini, senedin tanzimi esnasında sarhoş bulunduğunu, altın kaydını içeren bir senedin geçerli sayılmayacağını ve senette emre muharrer yerine emre mukarrer ibaresinin yer aldığını ileri sürmüştür. Kazım’ın ileri sürdüğü ödememe gerekçeleri varit midir? Ayrı ayrı değerlendiriniz*. (15)

II. Hukuk fakültesi öğrencisi Nebile, küçük kız kardeşi ile gezerken bir eğlence merkezinden 606 numaralı bir çekiliş kartı almıştır. Kartı ters tutan Nebile üzerindeki rakamı 909 olarak okumuştur. Çılgın Dostlar adlı animasyon filmi izledikten sonra çekiliş sonucunu öğrenmek için geri dönen Nebile ve kız kardeşi, 900 ila 999 arasındaki numaralara teselli ikramiyesi çıktığının öğrenince memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı içerisinde kartı tezgahın üzerine bırakarak oradan ayrılmışlardır. Birkaç dakika sonra numarayı bulan 12 yaşındaki Sıracettin, eğlence merkezi yetkilisine giderek kartı ibraz etmiş ve 606 numaraya çıkan büyük ikramiye dev oyuncak ayıyı almak istemiştir. Ancak yetkili, Sıracettin’in kartı satın almayıp tezgahın üzerinde bulduğunu gördüğünü, kaldı ki yaşı da küçük olduğu için kendisine ikramiyeyi veremeyeceğini söylemiştir. Bu esnada şemsiyesini aramak için geri dönen Nebile, tartışmaya dahil olarak büyük ikramiyenin kendilerine verilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Hukuki durum nedir ve ikramiyenin kime verilmesi gerekecektir? Açıklayınız. (20)

III. Keşideci Kudret, Melahat üzerine Lütfü’yü lehdar göstererek bir poliçe keşide ediyor. Bu poliçenin keşide tarihi 1.1.2006, vadesi 1.8.2006’dır. Keşideci senet üzerine “vadeden üç ay önceye kadar ibrazı mecburidir” şeklinde bir kayıt koymuştur. Poliçe % 10 nispetinde faiz şartını da muhtevidir. Nihayet senette “HSBC İstanbul Etiler Şubesinde ödenecektir” ve “bedeli malen alınmıştır” ibareleri mevcuttur.
Bahsi geçen senet tedavüle çıkarılmış ve mütevali cirolarla hamil Hüsamettin’e intikal etmiştir. Hüsamettin senedi 30.4.2006 tarihinde muhataba arz etmiştir. Fakat Melahat, faiz şartının poliçeye yazılamayacağını zira bunun meblağın muayyenliği ilkesine aykırılık taşıdığını, ayrıca ikametgahının Ankara olduğunu ve ödemeyi yalnızca burada yapabileceğini ileri sürerek kabule yanaşmamıştır. Bunun üzerine Hüsamettin durumu aynı gün bir adem-i kabul protestosu ile tevsik ettirmiş ve 01.05.2006 tarihinde Kudret’e müracaat etmiştir. Ancak Kudret henüz senedin vadesinin gelmediğini, kendisine teslim edilen mallar konusunda yanıltıldığını ve senetteki yazıların okunmadığını belirterek ödeme yapmaktan imtina etmiştir. Nihayet kendisine ödeme için müracaat edilen Lütfü ise; poliçenin üzerinde rakamla gösterilen bedelle, yazı ile gösterilen bedelin farklı olduğunu ve bunun bilgisi dışında gerçekleştiğini, ayrıca senette “Lütfü’ye veya hamiline” ifadesinin yer almasının senedi geçersiz kıldığını söyleyerek ödeme yapmamıştır.

1. Poliçenin ön yüzünü olaydaki verileri kullanıp (ad-soyadları göstererek) ve asgari kanuni unsurları yazarak düzenleyiniz. (10)
2. Melahat, Kudret ve Lütfü’nün ödememe gerekçelerini ayrı ayrı değerlendiriniz. (15)

IV. “…davacı tarafından dava dışı Ferhat Yürüdü’ye gerçekte borçlu olmadığı halde imzalanıp boş olarak verilen senedin davalı Derviş Koca tarafından doldurulup tahsile konulduğunu, davalıya böyle bir borcu bulunmadığından bahisle açılan menfi tespit davasına karşı davalı dava dışı Ferhat Yürüdü’ye sattığı araç nedeniyle adı geçen tarafından davacının boş olan senedinin kendisine verildiğini ve sattığı araç bedeli miktarınca kendi adına senedi doldurup tahsile giriştiğini savunmuştur. Gerçekte boş olarak imzalanıp verilmiş olan senedin ancak taraflar arasındaki anlaşmaya uygun olarak doldurulacağının kabulü gerekir. Ferhat tarafından kendi adına senedin doldurulması sözleşme koşulu gereği kabul edilebilir. Oysa, davalı ile davacı arasında hiçbir hukuki ilişki bulunmadığına göre davalının, davacı dışında 3. kişiden boş aldığı senedi kedi adına doldurması [onu] davacıya karşı haklı ve alacaklı kılmaz. Bu nedenlerle davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi isabetsizdir…” (19. HD., 09.06.1994 t., E.4400/K.5938). (20)

V. “Davacı her ne kadar uyuşmazlık konusu bononun evlenmeyi temin için verildiğini ve nikahın yapılmasından sonra bunun geçeriz olacağı yolunda davalı ile anlaşmaya varıldığını ileri sürmüş ise de, bu iddiasını kanıtlayamadığı gibi, bononun karşılığında ziynet eşyası verildiği yolundaki davalı savunmasının aksini de kanıtlayamamıştır. Diğer taraftan bir an için bononun güvence olarak verildiği kabul edilse dahi, davacı davalının evlenmekten vazgeçtiği ve bu nedenle infisahi şartın gerçekleştiği yolundaki iddiasını da kanıtlayacak herhangi bir delil ibraz edememiş olduğundan hükmün açıklanan bu nedenlerle onanması gerekmiştir” (11. HD., 09.05.1983 t., E.2348/K.2435). (20)

* Bono veya emre muharrer senet: 1. Senet metninde (bono) veya (emre muharrer senet) kelimesini…; 2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini… ihtiva eder (TK m. 688).

BAŞARILAR & İYİ ŞANSLAR!
Dr. iur. C. BOYACIOĞLU

Selçuk Hukuk Miras Hukuku Vize Soruları (2005/06)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU VİZE İMTİHANI

ADI SOYADI        :                                                                                              31.01.2006

NUMARASI         :                              Salon No:                                Sıra No:
TALİMAT            : Süre 40 dakikadır. Mevzuat kullanmak yasaktır. Toplam 25 soru olup her bir soru 4 puan değerindedir. Yanlış cevaplar puan götürmez. Cevaplar cevaplama tablosu üzerinde (X) konulmak suretiyle yapılacaktır. Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN

SORULAR

S/1) (M)öldüğünde geride önceki evliliğinden olan oğlu (O) ve kendisinden önce ölen kızı (K)’nın evlatlığı (E) ile, (M)’nin ölümünden önce kendisine karşı evlenmenin butlanı davası açılmış olan hamile ikinci eşi (C) hayattadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (M)’nin kanuni mirasçıları eşi (C) ve (C)’nin sağ ve tam doğmak şartıyla doğacak çocuğu ile oğlu (O) ve evlatlık (E)’dir.
b) Evlatlık (E), (C)’ye karşı açılmış olan evlenmenin butlanı davasını sürdürebilir.
c) Butlan davası neticesinde (C) ister iyiniyetli olsun ister kötü niyetli olsun mirasçı sıfatını haizdir.
d) Evliliğin butlanı davası reddedilirse (C)’ye düşen miras payı 1/4, (O)’ya düşen miras payı 3/8, (E)’ye düşen miras payı 3/8’dir.
e) Evliliğin butlanına karar verilir ve (C)’nin kötüniyetli olduğu anlaşılırsa (C) mirasçılık hakkını kaybeder.

S/2) Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlanan kişinin yaptığı el yazılı vasiyetname için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hiçbir şekilde hüküm ve sonuç doğurmaz.
b) Yasal temsilcisinin onayı ile geçerli hale gelir.
c) Vasiyetnamenin kişinin ayırtım gücüne sahip olduğu anda yapıldığı ispat edilmişse, iptal hükmüne tabi değildir.
d) Kısıtlılar, ayırt etme gücüne sahip olsalar bile, vasiyetname yapmaları mümkün olmadığından geçersizdir.
e) Kanunen, kısıtlıların sadece resmi vasiyetname düzenleyebilmeleri öngörüldüğü için geçersizdir.

S/3) El yazılı vasiyetnamenin tüm şartlarını taşımasına rağmen, taslak olduğu bilinen bir vasiyetname için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yoklukla malüldür.
b) İptal edilinceye kadar geçerlidir.
c) Mutlak butlana tabidir.
d) Geçerli olarak hüküm ve sonuçlarını doğurur.
e) Hiçbiri

S/4) Mirasbırakan (M)’ye, (Ü) tarafından, (Ç)’nin evlilik dışı ilişkilerinden olma çocukları olduğu söylenmiş ve (Ç), bir vasiyetname ile (M) tarafından mirasçı olarak atanmıştır. Hiçbir surette çocuğu olmayacağını 1999 yılında öğrenen (M), 2006 yılında ölmüştür. (M)’nin eşi (E) sağdır. (M)’nin eşi (E) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (E)’nin kanuni süreler içinde vasiyetnamenin iptalini talep etmesine engel bir hukuki sebep yoktur.
b) (E), vasiyetnamenin iptalini talep edemez. Çünkü (M), sağlığında durumu bildiği halde vasiyetnameden rücu etmemiştir.
c) (V), vasiyetnamenin iptalini talep edemez. Çünkü 3. şahsın hilesi vasiyetnamenin iptali sebebi olamaz.
d) (E), vasiyetnamenin iptalini isteyebilir. Ancak bunun için (Ü)’nün hilesinin (Ç) tarafından bilinmesi gerekir.
e) Hiçbiri.

S/5) Muris (M), 31.01.2005 tarihinde öldüğünde geride eşi (E), anneannesi (AA) ve amcası (T) hayattadır. Diğer bütün yakınları kendisinden önce ölmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (E) mirasın tamamını alır.
b) (AA)’nın miras payı yoktur.
c) (T)’nin miras payı yoktur.
d) (E)’nin payı 1/2, (AA)’nın payı 1/4 ve (T)’nin payı 1/4’tür.
e) (E)’nin payı 3/4, (AA)’nın payı1/8 ve (T)’nin payı 1/8’dir.

S/6) Devletin mirasçılığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kanuni mirasçı bulunmamakla birlikte, atanmış mirasçının varlığı devletin mirasçılığına engel olur.
b) Devletin iradi mirasçı olarak atanması halinde, tereke borçlarından, miras yoluyla edindiği değerler (tereke malları) ölçüsünde sorumludur.
c) Devlet, miras sebebiyle istihkak davası açamaz.
d) Devlet, kanuni mirasçı olarak saklı paylı mirasçılar içinde yer alır.
e) Hepsi

S/7) Ölüme bağlı tasarruflar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Vasiyet ve miras sözleşmesi, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardır.
b) Mirasçı atama, vakıf kurma ve mirastan feragat maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardan birkaçıdır.
c) Ölüme bağlı tasarrufların iptal kararı geçmişe yürür.
d) Taraflar anlaşmak suretiyle yeni ölüme bağlı tasarruf türleri meydana getirebilirler.
e) Ölüme bağlı tasarruf şarta bağlı olarak yapılabilir.

S/8) Okuma yazma bilenlerin düzenleyecekleri resmi vasiyetnamede hangi aşamanın bulunmaması resmi vasiyetnamenin geçerliliğini sakatlar?
a) Mirasbırakanın son arzularını resmi memura beyan etmesi.
b) Vasiyetname okunup imza edildikten sonra, mirasbırakanın okunan metnin son arzularını içerdiğini beyan etmesi.
c) Şahitlerin, mirasbırakanı ehil gördüklerini, vasiyetname metnini önlerinde okuduğunu ve okunan metnin onun son arzularını içerdiğine ilişkin beyanları.
d) Mirasbırakanın yetkili memura son arzularını beyandan sonraki safhaların fasılasız olması.
e) Hepsi

S/9) Muris (M), vasiyetnamesinde, her gün iki saat boyunca kendi resmine bakması şartıyla, arabasını arkadaşı (A)’ya bıraktığını belirtmiştir. (M)’nin yapmış olduğu bu vasiyetname için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetname geçerlidir, fakat ona bağlanan koşul iptal hükmüne tabidir.
b) Vasiyetname geçerlidir, fakat ona bağlanan koşul kendiliğinden hükümsüzdür.
c) Vasiyetname geçersizdir, çünkü lehdara zarar vericidir.
d) Vasiyetname geçersizdir, çünkü ona bağlanan koşul ahlak ve adaba aykırı bir nitelik taşımaktadır.
e) Hiçbirisi.

S/10) Mirasbırakanın otomobilini (A)’ya vasiyet etmesi, (A) herhangi bir nedenle mirasçı sıfatını kazanamazsa otomobili (B)’nin almasını, (B)’nin de alacaklı sıfatını kazanamaması halinde (C)’nin almasını beyan etmesi, nasıl bir ölüme bağlı tasarruftur?
a) Mirasçı atama (mirasçı nasbı)
b) Belirli mal bırakma (muayyen mal vasiyeti)
c) Yedek mirasçı atama (alelade ikame)
d) Artmirasçı atama (fevkalade ikame)
e) Miras sözleşmesi

S/11) Mirastan feragat sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mirastan feragat sözleşmesi hem vasiyetname hem de miras sözleşmesi ile yapılabilen bir ölüme bağlı tasarruftur
b) Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı ya da ivazsız olsun, feragat edenin altsoyunu asla etkilemez. Altsoy kök içinde halefiyet ilkesi gereğince feragat edenin yerini alır
c) İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde, feragatten yararlanacak kişilerden biri ya da birkaçı herhangi bir nedenle mirasçı sıfatını kaybetmişse, bu halde feragat hükümden düşer
d) İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde, feragatten yararlanacak olanlar gösterilmemişse, bu halde feragat, en yakın ortak kökün atsoyu lehine yapılmış sayılır
e) Mirastan feragat sözleşmesi, ister ivazlı olsun ister ivazsız, tereke alacaklılarının da durumunu asla etkilemez

S/12) Aşağıdakilerden hangisi vasiyetnamenin yorumlanmasına ilişkin ilkelerden birisi değildir?
a) Güven ilkesi
b) İrade ilkesi
c) Favor testamenti
d) Dış olgulardan yararlanma
e) Kanuni mirasçılığın asıl olması

S/13) Mirasbırakan (M), yeğeni Mehmet lehine vasiyet yapmıştır. Ancak, mirasbırakanın bir tane yeğeni vardır ve adı da Ahmet’tir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetname şahısta hata nedeniyle iptal edilir
b) Vasiyetname saik hatası nedeniyle iptal edilir
c) Vasiyetname düzeltilir, vasiyetnamenin iptali yoluna gidilemez
d) Vasiyetname baştan itibaren hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz
e) Hiçbirisi

S/14) Muvazaalı ölüme bağlı tasarruflar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetnamede muvazaa söz konusu olamaz
b) Muvazaalı ölüme bağlı tasarruflar iptal hükmüne tabidir
c) Muvazaalı öl& ;uuml;me bağlı tasarruflar 1 ve 10 yıllık hak düşürücü süreye tabidir
d) Muvazaalı ölüme bağlı tasarrufla kazanımda bulunan kişi, muvazaayı biliyor ya da bilmesi gerekiyorsa bu halde 20 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.
e) Hepsi

S/15) Aşağıdaki ölüme bağlı tasarruflardan hangisi, mirasçı olma ehliyeti bakımından, miras açıldığında hayatta olma şartının istisnalarından birisi değildir?
a) Ceninin durumu
b) Artmirasçı atamada, artmirasçı tayin edilen kişinin ileride doğması muhtemel bir kişi olması
c) Vasiyetname ile kurulan vakıflar
d) Yedek mirasçı atamada, yedek mirasçı tayin edilen kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması
e) Taliki şart ya da muayyen vadeye bağlı olarak yapılan mirasçı atamanın şart gerçekleştiğinde hayatta olan kişi lehine yapılması

S/16) 01.01.2006 tarihinde ölen muris (M)’nin, annesi, babası ve ana-baba bir kardeşi (K) kendisinden önce ölmüştür. (M)’nin ana bir kardeşi (Ü) ile, (K)’nın eşi (E) ve (K)’nın oğlu (Y) sağdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (Y) ve (Ü), (M)’nin mirasından eşit pay alırlar
b) (E)’nin payı ½; (Ü) ve (Y)’nin payları ¼’tür
c) (Ü)’nün payı 1/4; (Y)’nin payı 3/4’tür
d) (K)’nın yerine (E) ve (Y), (K)’ya halef olarak mirasçı olurlar
e) (Y) tek başına mirasçı olur

S/17) Aşağıdakilerden hangisi sözlü vasiyetnamenin varlığına veya geçerliliğine etki eden sebeplerden birisi değildir?
a) Bir kimsenin günden güne artan bir zafiyete uğraması ve sonunda elini kolunu oynatamayacak derecede bitkin bir duruma düşmesi
b) Tanıkların, mirasbırakanın sözlü vasiyetini kendi kusurlarından kaynaklanan bir nedenle hakime bildirmemeleri
c) Tanıkların, mirasbırakanın sözlü vasiyetini, mirasbırakanın ikametgâhından başka bir yerdeki hakime bildirmeleri
d) Tanıkların, şartların varlığı halinde, bir askerin son arzularını bir yüzbaşıya bildirmeleri
e) Olağanüstü bir halin mevcut olması

S/18) Vasiyetnamenin, kazaen veya mücbir sebep dolayısıyla kaybedilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bundan zarar görenler haksız fiil hükümlerine göre tazminat talep edebilirler
b) Vasiyetname hükümsüzdür
c) Kaybolan vasiyetnamenin içindekileri tespit etme imkânı varsa vasiyetname hüküm ifade eder
d) Vasiyetnameyi kazaen bizzat vasiyetçinin kendisi kaybetmişse, vasiyetname yine hükümsüzdür
e) Hiçbirisi

S/19) Aşağıdakilerden hangisi hem vasiyet hem de miras sözleşmesi ile yapılabilen ölüme bağlı tasarruflardan birisidir?
a) Vakıf kurma
b) Tanıma
c) Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama
d) Yedek mirasçı atama
e) Olumlu miras sözleşmesi

S/20) Herhangi bir nedenle mirasçı olamayan en yakın hısımlardan birinin altsoyu yoksa, onun miras hakkı, aynı zümre içinde yer alan en yakın mirasçıya geçer kuralı, zümre sistemine hakim olan ilkelerden hangisidir?
a) Zümreler arasında sıra
b) Zümre içinde sıra
c) Kök içinde halefiyet
d) Zümreler arası halefiyetin olmaması
e) Eşitlik esası

S/21) Belirli mal bırakma (muayyen mal vasiyeti) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tüzel kişi lehine muayyen mal vasiyeti yapılamaz
b) Vasiyet alacaklısının birden fazla olduğu durumlarda, hisse payları belirlenmemişse vasiyetname hüküm ifade etmez
c) Vasiyet alacaklısı, vasiyet konusu şeyi, mirasbırakanın ölümü ile birlikte kendiliğinden iktisap eder
d) Kural olarak kanuni mirasçılar belirli mal vasiyetinin borçlusudur. Ancak atanmış (mansup) mirasçılar belirli mal vasiyetinin borçlusu
olamaz
e) Belirli mal bırakma, mirasbırakanın tasarruf yetkisini kısıtlamaz. Mirasbırakan başkasına vasiyet ettiği mala ilişkin tasarruf işlemleri yapabilir.

S/22) İptal davası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İptal davası, bozucu yenilik doğuran (inşai) bir davadır
b) Hakim, iptal sebeplerini re’sen göz önüne alamaz
c) İptal kararı geçmişe yürümez
d) Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin karar, sadece davanın tarafları arasında hüküm ifade eder. Yani iptal davası açmamış olan mirasçıdan tasarrufu yerine getirmesi istenebilir
e) Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin karar, davalını elinde bulunan malların iadesini sağlamaz. Malların iadesi için miras sebebiyle istihkak davasını açmak gerekir

S/23) Yükleme (mükellefiyet) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yükleme sadece vasiyetname ile yapılabilen bir ölüme bağlı tasarruftur
b) Yükleme lehdarının hak ehliyetine sahip olması gerekmez
c) Yükleme lehdarı bir alacak hakkı sahibidir ve yükleme yerine getirilmediğinde tazminat isteyebilir
d) Doğrudan doğruya kanuni mirasçılara ödev yükleyen yükleme, bağımlı yüklemedir
e) Bağımsız yükleme, vasiyet alacaklısı için, vasiyet konusu şeyi fiilen ele geçirdiği anda muaccel olur

S/24) Miras sözleşmesinin ortadan kalkması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Miras sözleşmesinin geçerliliği resmi vasiyetname şeklinde yapılmasına bağlı ise de, ortadan kaldırılmasına yönelik anlaşmanın basit yazılı şekilde yapılması yeterlidir
b) Sağlararası edim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, diğer taraf borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir
c) Evliliğin boşanma nedeniyle ortadan kalkması halinde, aksine bir durum söz konusu değilse,miras sözleşmesi kendiliğinden sona erer
d) Miras sözleşmesinde, sözleşmenin hükümlerinde değişiklik yapma veya tümüyle ortadan kaldırma yetkisi, sadece taraflara değil, onların külli haleflerine de tanınmıştır
e) Hiçbirisi

S/25) Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı tasarruf sayılmaz?
a) Evlilik dışı altsoyun tanınması
b) Mirasbırakanın, (A)’ya vasiyet ettiği bir taşınmazı sağlığında (B)’ye bağışlaması
c) Vasiyeti yerine getirme görevlisi tayin etme
d) Mirasbırakanın, vasiyetnamesinde çocuklarının eğitim ve terbiyesi hakkında birtakım emir ve talimatlar vermesi
e) Alt vasiyet