Archives For dilekçe örnekleri

……. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                                          :

DAVALI                                           :

KONU                                              : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Dedem …… ………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.

Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.

Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : MK, HMK, ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı,  tanık beyanları.

 

NETİCE ve TALEP                     : Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.…/…/…

Davacı

        

BAKIRKÖY SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Dosya No : …/….. E.


ŞİKAYETTEN VAZGEÇEN : ………… ………………….


SANIK : ……… ………………..

 

KONU : Şikayetten vazgeçme beyanımın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR ve TALEP

Sanık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğum …/…/….. tarihli şikayetimden vazgeçiyorum. Dolayısıyla Sayın Mahkeme’de görülmekte olan davanın tüm sonuçlarından feragat ediyorum.

Talebimizin kabulü ile davanın düşürülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..

Feragat Eden
………… …………..

        

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

Dosya No : …/….. Haz.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇEN : ………… ………………….

ŞÜPHELİ : ……… ………………..

KONU : Şikayetten vazgeçme beyanımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR ve TALEP

Şüpheli hakkında Sayın Başsavcılığa yapmış olduğum …/…/….. tarihli şikayetimden vazgeçiyorum. Dolayısıyla Sayın Başsavcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın doğabilecek tüm sonuçlarından feragat ediyorum.

Talebimin kabulü ile soruşturmanın düşürülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..

 

Şikayetten Vazgeçen 
………… …………….

        

KONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR                : 1. ……………………..

                                                 2. ……………….

                                                 3. …………………

ADRES                              : ………………………

DAVALI                          : …………………..

ADRES                              : …………………………


KONU
                             : Davalıya ait bağımsız bölümün, diğer kat maliklerine devredilmesi talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davalı ile yukarıda adres kısmında belirtildiği gibi, …….. Sitesi’nde kat maliki sıfatıyla ikamet etmekteyiz. Davalı dair her bir kat malikinin arsa payı 1/20’dir.

Davalı, bir süredir kendisine ait bulunan 12 numaralı bağımsız bölümü randevu olarak işletmektedir. Davalının bu tutumunu ısrarlı biçimde sürdürmesi, diğer kat malikleri olarak bizleri tedirgin etmektedir. Bu durumu sonlandırmak için davalıya yapılan sözlü ve noter kanalıyla gönderilen yazılı ihtarlar da sonuçsuz kalmıştır.

Tüm bu nedenlerle de, davalıya ait bağımsız bölümün, diğer kat malikleri olan bizlere devredilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER KMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER Tapu kaydı, ihtarname, site yönetim planı, kat malikleri kurulu karar defterleri, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık.

NETİCE ve TALEP

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı:

1) Davalıya ait 12 numaralı bağımsız bölümün, dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla ve arsa payları oranında davacı kat maliklerine devredilmeisine,

2) Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/../…..

Davacı     
…………………

        

BODRUM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                              ……………………..

ADRES                                  ………………………

DAVALI                               …………………..

ADRES                                   …………………………

KONU                                     : Tamirat amacıyla davalının bağımsız bölümüne giriş izni verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR

Davalı ile yukarıda adres kısmında belirtildiği gibi, …….. Sitesi’nde kat maliki sıfatıyla ikamet etmekteyiz.

Davalıya ait bulunan üst katımdaki bağımsız bölümün banyosundan, daireme su sızmaktadır. Durumu araştırmak üzere başvurduğum sıhhi tesisatçıdan, sorunun üst kattan kaynaklandığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Sızıntının kaynağının tespiti ve tamiri için davalıya ait bağımsız bölüme girilerek, tamirat yapılması gerekmektedir.

Davalı ile bu konuda yaptığım şifahi görüşmelerden sonuç alınamamıştır. Bu nedenle Sayın Mahkeme’ye başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     KMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                            Tapu kaydı, site yönetim planı, kat malikleri kurulu karar defterleri, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık.

NETİCE ve TALEP

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı:

1) Atık su borularının incelenmesi, kontrolü ve gerekiyorsa tamiri için davalıya ait bağımsız bölüme girilmesine izin verilmesine,

2) Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/../…..

Davacı

…………………

        

…… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI             ……………………..

ADRES                  : ………………………

DAVALI               : …………………..

ADRES                   : …………………………

KONU                    : Davalının, bağımsız bölümünde bulunan balkonunu kapatması nedeniyle müdahalenin önlenmesi ve balkonun eski hale getirilmesi istemli dava dilekçemin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

Davalı ile yukarıda adres kısmında belirtildiği gibi, …….. Sitesi’nde kat maliki sıfatıyla ikamet etmekteyiz.

Davalı, bir hafta kadar önce, üçüncü katta bulunan dairesinin balkonunu PVC doğrama sistemi ile kapatmak üzere çalışmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak inşaat başlamış durumdadır.

Site yönetim planında balkonların kapatılmasına izin veren bir hüküm bulunmadığı gibi, kat malikleri kurulu tarafından bu yönde alınmış bir karar da bulunmamaktadır.

Davalıyı bu konuda müteaddit defalar sözlü olarak uyarmama rağmen, balkonun kapatılması eylemine devam etmektedir. Bu nedenle Sayın Mahkeme’ye başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER
: KMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER Tapu kaydı, site yönetim planı, kat malikleri kurulu karar defterleri, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, sair deliller.


NETİCE ve TALEP

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı:

1) Davalının müdahalesinin önlenmesine,

2) Dava konusu balkonun eski hale getirilmesine,

3) Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/../…..

 

Davacı
…………………