Anasayfa / İçtihatlar / Veznenin Kapalı Olması Durumunda Yatırılamayan Harç

Veznenin Kapalı Olması Durumunda Yatırılamayan Harç

ÖZET: Harca tabi davalarda dava harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır ise de somut olayda, harcın yasal süreden sonra yatırılması, borçlular vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen, mesai saati dolmadan harç veznesinin kapanmış olmasından kaynaklanmakta olup, itiraz tarihinin 25.02.2008 olarak kabulü gerekir. Bu durumda itiraz, yasal 5 günlük sürededir.  Mahkemece itirazın esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.


YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
E: 
2008/16010 K: 2008/19135 T: 04.11.2008


Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK’in 168/5. maddesi hükmü gereği borçlunun borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, mehil verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, yetki itirazını sebepleri ile birlikte 5 gün içinde İcra Mahkemesine bildirmesi gerekir.

Alacaklı vekili tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yol ile takibe başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin 19.02.2008 tarihinde borçlulara tebliğ edildiği, adı geçenler vekilinin ise İİK’nın 168/5. maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede 25.02.2008 tarihinde başvurarak borca itirazını bildirdiği, ancak harç veznesinin kapalı olması nedeni ile harcın alınamadığı, harcın 26.02.2008 tarihinde yatırıldığı, İstanbul İcra Tevzi Bürosu Yazı işleri Müdürlüğünce düzenlenen 25.02.2008 tarihli tutanaktan anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, 6.2.1984 tarih ve 7/3 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre harca tabi davalarda, dava, harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır ise de somut olayda, harcın yasal süreden sonra yatırılması, borçlular vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen, mesai saati dolmadan harç veznesinin kapanmış olmasından kaynaklanmakta olup, itiraz tarihinin 25.02.2008 olarak kabulü gerekir. Bu durumda itiraz, İİK’in 168/3.maddesinde yer alan yasal 5 günlük sürededir. O halde Mahkemece itirazın esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, istemin süreden reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 04.11.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.