Anasayfa / İçtihatlar / VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI – VASİYETNAME USULÜNCE AÇILIP İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMEDEN İPTAL DAVASI İÇİN HAK DÜŞÜRÜ SÜRENİN İŞLEMEYE BAŞLAMAYACAĞI

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI – VASİYETNAME USULÜNCE AÇILIP İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMEDEN İPTAL DAVASI İÇİN HAK DÜŞÜRÜ SÜRENİN İŞLEMEYE BAŞLAMAYACAĞI

Özet: Vasiyetname usulünce açılıp ilgililere tebliğ edilmeden vasiyetnamenin iptali için 1 yıllık hak düşürücü süre işlemeye başlamaz.

T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi
E: 2015/14669 K: 2015/20333 K.T.: 15.12.2015

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin annesi K.Y.’nin Edirne 4. Noterliğinin 16.01.1998 tarih, 900 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile birtakım taşınmazlarını davalıya vasiyet ettiğini, K.Y.’nin 1325 doğumlu olup işlem tarihinde akli melekelerine sahip olmadığını, müvekkilinin ve M.G.’nin, anneleri olan K.Y.’ye vasi atandığını, vasiyetnamenin geçersiz olduğunu, davalının kötü niyetli olduğunu belirterek, vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı taraf savunmasında, zamanaşımı definde bulunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın TMY’nin 559. maddesinde öngörülen süre içerisinde açılmaması nedeniyle reddine karar verilmiş, verilen bu hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

TMK’nın 595. maddesi gereğince; mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen sulh hakimine teslimi zorunlu olup, vasiyetname teslimden başlayarak bir ay içinde açılır ve ilgililere okunur. Vasiyetname usulünce açılıp, okunma kararının kesinleşmesinden sonra vasiyetnamenin iptali için 1 yıllık hak düşürücü süre işlemeye başlar.

Vasiyetnamenin iptali davasının incelenebilmesi için öncelikle dava konusu vasiyetnamenin açılıp açılmadığı konusunda araştırma yapılmalıdır.

Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespit edilmesinin amacı, mirasçıları ve lehine kazandırma yapılan kişileri bilgilendirme ve yasal haklarını kullanmayı temine yönelik bir işlemdir.

Vasiyetname usulünce açılıp ilgililere tebliğ edilmeden yukarıda anılan maddede gösterilen 1 yıllık hak düşürücü süre işlemeye başlamaz.

Somut olayda, vasiyetnamenin açılması dosyasında, davacının da aralarında bulunduğu mirasçıların duruşmada hazır edilmeleri için savcılığa müzekkere yazıldığı, mirasçılar adına duruşma davetiyesi tebliğ edilmediği, mirasçılardan sadece birisinin duruşmaya geldiği, diğerlerinin gelmedikleri, mahkemenin gerekçeli kararında “…diğer mirasçılar, ilçe dışında ikamet ettikleri için, hazır bulundurulamadıkları anlaşılmıştır…” şeklinde açıklama yaptığı, mahkemenin vasiyetnamenin açılıp okunmasına karar verdiği, verilen bu kararın davacıya tebliğ edildiği, ancak bu tebligatın da usulsüz bulunması nedeni ile geçersiz olduğu anlaşılmıştır.

O halde mahkemece, vasiyetnamenin açılması usulünce sağlandıktan sonra, yapılacak yargılama neticesinde hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Günümüzün Perde Arkası Sorunu ‘’BİLİRKİŞİLİK’

Bilirkişilik kurumunun kökeni çok eski tarihlere dayanmaktadır. Sosyo-ekonomik,toplumsal ve teknolojik gelişmeler neticesinde bilirkişilik kurumuna verilen …