Anasayfa / İçtihatlar / Taşınmaza Davalı İdarece El Atılan Bölümlerin Belirlenmesi Gerektiği [İçtihat]

Taşınmaza Davalı İdarece El Atılan Bölümlerin Belirlenmesi Gerektiği [İçtihat]

Özet: Mahkemece işin esasına girilerek, davacı şirketin maden işletme ruhsatlarına konu taşınmaza davalı idarece el atılan bölümler belirlenip, bu alanların tapu kayıtları getirtilerek, davalı idarenin bu alanlara ne şekilde el attığı, davacı tarafın bu el atma nedeniyle ne şekilde zarara uğradığı tespit edildikten sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirir.

T.C.
YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
E: 2014/28463 K: 2014/29158 K.T.: 09.12.2014

ÖZET: Mahkemece işin esasına girilerek, davacı şirketin maden işletme ruhsatlarına konu taşınmada davalı idarece el atılan bölümler belirlenip, bu alanların tapu kayıtları getirtilerek, davalı idarenin bu alanlara ne şekilde el attığı, davacı tarafın bu el atma nedeniyle ne şekilde zarara uğradığı tespit edildikten sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi, doğru görülmemiştir.
(4562 S. K. m. 5)

Dava: Taraflar arasındaki davacı şirketin maden işletme ruhsatlarına konu alana davalı idarece kamulaştırmasız el atılması nedeniyle uğranılan zararın tazmini davasının reddine dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’’ca incelenmesi davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, duruşma için belirlenen 02.12.2014 günü temyiz eden davacı vekili aleyhine temyiz olunan davalı vekilinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Dava, davacı şirketin maden işletme ruhsatlarına konu alana davalı idarece kamulaştırmasız el atılması nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın husumetten reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 5. maddesinde, Organize Sanayi Bölgelerinin, müteşebbis heyetin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yapabilen veya yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliği olduğu, arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğünün Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine ait olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle husumetin davalı Organize Sanayi Bölgesi’ne yöneltilmesi doğrudur.

Mahkemece işin esasına girilerek, davacı şirketin maden işletme ruhsatlarına konu taşınmaza davalı idarece el atılan bölümler belirlenip, bu alanların tapu kayıtları getirtilerek, davalı idarenin bu alanlara ne şekilde el attığı, davacı tarafın bu el atma nedeniyle ne şekilde zarara uğradığı tespit edildikten sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.’’nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, temyiz eden davacı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.100,00 TL vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 09.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermeme Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk [HGK Kararı]

Özet: Davanın konusuz kalması halinde mahkemenin yargılamaya devam ederek dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu …