Anasayfa / İçtihatlar / Taraflar Arasında İş Kanunu Anlamında Hizmet Akdi Bulunmadığından, Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekir

Taraflar Arasında İş Kanunu Anlamında Hizmet Akdi Bulunmadığından, Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekir

Özet: Taraflar arasındaki ilişki, İş Kanunu’nda tanımlanan hizmet akdi olmayıp, vekalet ilişkisine dayanmakta olduğundan, görevli mahkeme, HMK uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
E: 2011/51430 K: 2012/1014 K.T.: 20.01.2012
Dava ve Karar:

Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi O.F.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesine göre, iş mahkemelerinin görevi “iş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkların çözülmesi”dir.

İşçi sıfatını taşımayan kişinin talepleriyle ilgili davanın iş Mahkemesi yerine genel görevli mahkemelerde görülmesi gerekir.

Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda taraflar arasındaki ilişkinin iş sözleşmesine dayanmadığına ilişkin Mahkemenin tespiti yerindedir.

Ancak, Mahkemelerin gördükleri davanın esasına ilişkin karar vermesi görevli olmaları halinde mümkündür.

Mahkemece taraflar arasında 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan hizmet akdi olmayıp, vekalet ilişkisi bulunduğundan görevli Mahkeme 6100 Sayılı Kanunun 2/1. maddesi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Bu nedenle Mahkemece açılan dava hakkında 5521 Sayılı Kanunun 1 ve 6100 Sayılı Kanunun 1. maddeleri uyarınca görevsizlik kararı verilmesi gerekirken davanın esastan reddine karar verilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK’nın 370/2. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, hüküm fıkrasının tamamen silinerek, yerine;

İş ve duruşma yoğunluğu nedeni ile gerekçesi yazılacak kararda açıklanmak üzere;
Taraflar arasında 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan hizmet akdi olmayıp, vekalet ilişkisi bulunduğundan 5521 Sayılı Kanunun 1. ve 6100 Sayılı Kanunun 1.”  maddeleri uyarınca İş Mahkemesi`nin (GÖREVSİZLİĞİNE),

Taraflardan birinin 6100 Sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde kararı veren Mahkeme`ye başvurarak talepte bulunması halinde dosyanın görevli ve yetkili İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi` ne (GÖNDERİLMESİNE),

Yargılama giderlerinin 6100 Sayılı Kanunun 331. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca görevli ve yetkili Mahkemece değerlendirilmesine, taraflardan birinin iki hafta içerisinde gönderme talebinde bulunmaması halinde, taraflardan birisinin talebi üzerine İzmir 7. İş Mahkemesi tarafından davanın açılmamış sayılmasına karar verilerek, aynı karar ile yargılama giderlerinin 6100 Sayılı Kanunun 331. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca hüküm altına alınmasına,

Dair verilen karar, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, tefhimden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı. 03.10.2011 hükmünün yazılmasına, kararın bu şekli ile (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

663 Sayılı KHK Madde 47: Kişisel Sağlık Verileri

GİRİŞ Kişisel sağlık verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Değiştirilen ve Eklenen Hükümler” başlıklı …

X