Anasayfa / İçtihatlar / Sigorta Sözleşmesi Nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvurulamaz

Sigorta Sözleşmesi Nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvurulamaz

 T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
E: 2015/12099 K: 2015/11424 K.T.: 02.11.2015

Y  A R G I T A Y    İ L A M  I

Taraflar arasında görülen davada Kiğı Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.01.2014 tarih ve 2013/162-2014/4 sayılı kararın Yargıtay’ca incelcnmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hasan Alkaç  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; Adaklı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarih ve 2013/514453 Karar sayılı giriş aidatı, yönetim gideri, fon toplam gideri adı altında yapılan 395,25 TL kesintinin tüketiciye iadesine ilişkin hakem heyeti kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davacı vekilinin açtığı davanın haksız olduğunu, dava konusu kesintinin kendisine iade edildiğini, 4077 sayıl yasanın 6. maddesi gereği davacının  kendisinden kesinti alamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına  güre;  taraflar  arasında akdedilen sözleşme maddelerinin karmaşık, uzman olmayan kişinin hemen anlayamayacağı özellikte olduğu ve bu durumun 4077 sayılı yasanın 6/1 ve 6/2 gereği haksız  şart  ve bağlayıcı olmama durumu arzettiği, sözleşme hükümlerinin uygulanmasının dürüstlük kuralı ile de bağdaşmadığı, sözleşme şartlarının önceden hazırlandığı, tüketicinin maddelere etki edemediği, tüketicinin müzakere şartlarını müzakere edemediği, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin baııkaların zorunlu, makul ve belgeli masrafları isteyebileceğinin içtihat edildiği, davacının TMK m. 6 gereği iddiasını ispat için geçerli deliller  sunmadığını, kesintilerin hangi işlemler için yapıldığını belgelendiremediğini, davacının sadece işlemler adı altında makbuzlar gösterdiği gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.

Kararı, Adalet Bakanlığı kanun yararına temyiz etmiştir.

Dava, davacı sigorta şirketinin yaptığı tahsilat nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti’nin vermiş olduğu kararın iptali istemine ilişkin olup, taraflar arasıda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen sigorta ilişkisi mevcut olup, hakem heyeti kararının verildiği tarih itibariyle Tüketici Hakem Heyeti bu ihtilafta karar vermeye yetkili bulunmamaktadır. Mahkemece bu gerekçeyle Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmayıp, HUMK’nun 427/6’ncı maddesi uyarınca  kanun yararına bozma isteğinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yargıtay Başsavcılığı’nın HUMK’un 427/6’ncı maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeplerden dolayı kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gereğinin yapılması için kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 02.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.