Anasayfa / İçtihatlar / Kamulaştırmasız El Atma Davası – Muhatabın Organize Sanayi Bölgesi Olması Gerektiği

Kamulaştırmasız El Atma Davası – Muhatabın Organize Sanayi Bölgesi Olması Gerektiği

Özet: Davalı Belediye Başkanlığı ile dava dışı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı arasındaki protokol uyarınca, davaya konu taşınmazın da içerisinde yer aldığı bölgede, söz konusu protokolün imzalanmasından sonra açılacak bütün kamulaştırmanın iptali, bedel arttırım, kamulaştırmasız el atma vb. davalarında muhatabın Organize Sanayi Bölgesi olacağının kararlaştırıldığı gözetilerek Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın davaya dahil edilip, hakkında hüküm kurulması ve Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirir.

T.C.
YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
E: 2011/7332 K: 2011/11469 K.T.: 27.06.2011

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne dair verilen yukarda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile dava dışı Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan 24.01.2005 tarihli protokol uyarınca, davaya konu taşınmazın da içerisinde yer aldığı bölgede, söz konusu protokolün imzalanmasından sonra açılacak bütün kamulaştırmanın iptali, bedel arttırım, kamulaştırmasız el atma vb. davalarında muhatabın Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi olacağının kararlaştırıldığı gözetilerek Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın davaya dahil edilip, hakkında hüküm kurulması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Sonuç: Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan sebeplerle HUMK.’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27.06.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermeme Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk [HGK Kararı]

Özet: Davanın konusuz kalması halinde mahkemenin yargılamaya devam ederek dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu …