Anasayfa / İçtihatlar / İŞÇİLİK ALACAĞI – ÜCRETİN BELİRLENMESİ – VASIFLI İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU

İŞÇİLİK ALACAĞI – ÜCRETİN BELİRLENMESİ – VASIFLI İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU

Özet: Davacının ücreti net 1.200,00 TL’dir, fazla çalışma ücreti bu ücret içinde gösterilmiştir. Davacı vasıflı işçidir, asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına aykırı olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti net 1.200,00 TL ücret üzerinden hesaplanmalı, ayrıca fazla mesai ücretleri de hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2015/8125 K: 2017/4471 K.T.: 21.03.2017

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti ve izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı işyerinde şoför olarak çalışmaya başladığını, iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücretinin faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, cevap vermemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti talebinin kabulüne, fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Davacı işçinin ücreti konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut uyuşmazlıkta, davacının imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında fazla çalışma tahakkuklara yer verilerek davacının banka hesabına yatan tutar ile uyumlu bir tahakkuka gidilmiştir. Davalı işveren işçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolarla temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirmiştir. Davacının ücreti net 1.200,00 TL’dir, fazla çalışma ücreti bu ücret içinde gösterilmiştir. Davacı vasıflı işçidir, asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına aykırı olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti net 1.200,00 TL ücret üzerinden hesaplanmalı, ayrıca fazla mesai ücretleri de hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır. Yerel Mahkemece ücretin asgari ücret kabul edilerek alacakların buna göre hesaplanmasıhatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.03.2017gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

TCK 247: Zimmet Suçu

GİRİŞ Zimmet suçu; Türk Ceza Kanunu sistematiğinde, TCK 247 ve devamı maddelerinde olmak üzere; “Özel …

X