Anasayfa / İçtihatlar / İLAMLI TAKİBİN İPTALİ – İŞLETİLECEK FAİZİN MATRAHININ BELLİ OLMAMASI – FAİZ YÖNÜNDEN İLAMIN İNFAZININ MÜMKÜN OLMAMASI

İLAMLI TAKİBİN İPTALİ – İŞLETİLECEK FAİZİN MATRAHININ BELLİ OLMAMASI – FAİZ YÖNÜNDEN İLAMIN İNFAZININ MÜMKÜN OLMAMASI

Özet: Hükümde faiz alacağının ”ay be ay” işletilecek faiz şeklinde belirlendiği görülmektir. Toplam fark alacağı, faiz hesabında matrah alınamaz. Mevcut takip dayanağı ilama göre ”ay be ay” işletilecek faizin matrahı belli değildir. Bu nedenle faiz yönünden ilamın infazı mümkün olmayacağından faiz alacağına yönelik takibin iptali gerekir.

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/17556 K: 2015/20024 K.T.: 09.11.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu Vekili, İcra Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, Uşak 1. İş Mahkemesi’nin 2008/613 Esas, 2012/518 Karar sayılı kesinleşen ilamınına dayalı olarak alacaklı vekili tarafından başlatılan icra takibindeki, takip talebinin dayanak ilama aykırı düzenlendiğini belirterek usul ve yasaya aykırı düzenlenen icra emrinin ve takip talebinin iptalini talep etmiş, mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm Borçlu Vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İlamın hüküm kısmının aynen infazı zorunlu olup dar yetkili İcra Mahkemesi’nce yorum yoluyla hüküm kısmı değiştirilemez. (HGK’nın 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 Esas, 1997/776 Kararı)

Somut olayda; mahkeme ilamında belirtilen 24.146,51 TL, 19.02.2001 tarihinden itibaren belirlenen toplam maluliyet aylığı fark alacağıdır. Hükümde ise faiz alacağının ”ay be ay” işletilecek faiz şeklinde belirlendiği görülmektir. Toplam fark alacağı, faiz hesabında matrah alınamaz. Mevcut takip dayanağı ilama göre ”ay be ay” işletilecek faizin matrahı belli değildir. Bu nedenle faiz yönünden ilamın infazı mümkün olmayacağından faiz alacağına yönelik takibin iptali gerekir.

SONUÇ: Borçlu Vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. ve İİK’nın 366. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nın 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 09.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Avukatlara Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Geliyor

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura ve e-arşiv uygulamalarından sonra, serbest meslek makbuzlarının da elektronik …