Anasayfa / İçtihatlar / Görev Tanımı İçinde Olmayan Bir İşi Yapması İşçiden Beklenemez

Görev Tanımı İçinde Olmayan Bir İşi Yapması İşçiden Beklenemez

Özet: Davacının görev tanımında yer almayan bir işin yapılmaması kendisinden beklenemeyeceğinden, iş akdinin feshi geçersizdir.

T.C.
YARGITAY

7. Hukuk Dairesi
E: 2013/8355 K: 2013/31242 K.T.: 28.11.2013

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının mikser operatörü olarak çalışırken iş sözleşmesinin haklı bir neden bulunmaksızın feshedildiğini belirterek işe iadesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-ı maddesi uyarınca feshedildiğini, müvekkilinin A. Emlak Konutları İnşaatında hazır beton üretim işini üstlendiğini, bu işin A.şantiyesine kurulan siloda hazırlanan betonun kullanıldığını, zaman zaman yoğunluk nedeniyle mikser operatörlerinin Ömerli şantiyesiden taşıdıkları bedonu döktüklerini, davacının aracıyla dökülen hazır betonun priz almaması üzerine, A. Emlak Konutları proje müdürlüğü meydana gelen işgücü ve zaman kaybı nedeniyle müvekkil şirkete sözleşme hükümleri uyarınca 6.074 TL ceza bedeli tahakkuk ettirdiğini, davacının iş sözleşmesinin işini gereği gibi yapmadığından kontrolsüz ve tehlikeli katkı maddesi kullanması nedeniyle üretilen hazır beton priz almadığından müvekkili maddi zarara uğradığından feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz: Kararı davacı vekilİ temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Somut olayda davacı mikser şoförü olarak çalışmaktadır. Davacının katkı maddesini kendisinin ayarlayacağı konusunda ona tebliğ edilen ir görev tamını bulunmamaktadır. Buna göre davacının görev tanımına uygun davranmadığı kanıtlanmamıştır. Nitekim aynı olayla ilgili başka bir mikser şoförü Ş. isimli işçinin de iş sözleşmesi feshedilmiş, onun açtığı Yargıtay Kararları 311 işe iade davası kabul edilip davalı tarafından temyizi üzerine 22. Hukuk Dairesi’nin 28.09.2012 Tarih, 2012/11568 Esas, 2012/20375 Karar sayılı kararıyla onanmıştır. Fesih nadeni davalı tarafından kanıtlanmadığından davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence sü- resi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yapmış olduğu 417.05 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifiye göre 1.320 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin olarak oybirliği ile 28.11.2013 tarihinde karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Günümüzün Perde Arkası Sorunu ‘’BİLİRKİŞİLİK’

Bilirkişilik kurumunun kökeni çok eski tarihlere dayanmaktadır. Sosyo-ekonomik,toplumsal ve teknolojik gelişmeler neticesinde bilirkişilik kurumuna verilen …