Anasayfa / İçtihatlar / Borçlu Tarafın, Vekalet Ücretinin Takas Mahsuba Konu Olamayacağına İlişkin Hakkından Vazgeçebileceği

Borçlu Tarafın, Vekalet Ücretinin Takas Mahsuba Konu Olamayacağına İlişkin Hakkından Vazgeçebileceği

Özet: Her ne kadar vekalet ücreti alacağı, takas-mahsup talebine konu olmaz ise de, vekalet ücreti alacağı olan borçlu taraf, bu hakkından vazgeçerek takas-mahsup talebinde bulunabilir.

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/10195 K: 2015/12566 K.T.: 05.05.2015

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Karar: Alacaklı tarafından borçlu hakkında İcra Müdürlüğü’nün 2011/16584 Sayılı dosyası ile başlatılan genel haciz yolu ile takipte, borçlu icra mahkemesine başvurusunda, takas-mahsup talebinin reddine dair icra müdürlüğü işleminin kaldırılmasını ve takas-mahsup talebinin kabulünü istemiş, mahkemece istem reddedilmiş, hükmü borçlu vekili temyiz etmiştir.

Takip dosyalarının incelenmesinde; borçlu …’nin, borçlu sıfatı ile yer aldığı … İcra Müdürlüğü’nün 2011/16584 Sayılı dosyasındaki talebinde, İcra Müdürlüğü’nün 2009/9082 Sayılı ve . İcra Müdürlüğü’nün 2014/15437 Sayılı dosyaları ile alacaklı olduğunu ve alacaklının alacağını, bu dosyalardaki alacağı ile takas mahsup ettiğini belirterek bakiye miktarın bildirilmesini istediği, bu talebin icra müdürlüğünce reddedildiği, borçlu …’in alacaklı olduğu İcra Müdürlüğü’nün 2009/9082 Sayılı dosyasına konu alacağın ilama dayalı vekalet ücreti alacağı olduğu, İcra Müdürlüğü’nün 2014/15437 Sayılı dosyasına konu alacağın ise, ilama dayalı vekalet ücreti alacağı ile ihtiyati haciz alacağı olduğu görülmüştür.

HGK’nın 12.10.1994 tarih ve 1994/251-593 Sayılı kararında da benimsendiği üzere dar yetkili icra mahkemesinin yargılama usulü göz önünde tutulduğunda takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiası kural olarak;

1-) Takasa konu alacağın İİK’nın 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması,

2-) Bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması, ya da,

3-) Alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabilir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesinde; “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti, avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu sebebiyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez” hükmüne yer verilmiştir. Ancak borçlu taraf, alacaklısı olduğu vekalet ücreti alacağını, takas-mahsuba konu edebilir. Başka bir deyişle, vekalet ücretinin, takas-mahsuba konu edilemeyeceği yönündeki yasal hakkından vazgeçebilir.

Bu durumda, her ne kadar vekalet ücreti alacağı, takas-mahsup talebine konu olmaz ise de, vekalet ücreti alacağı olan borçlu taraf, bu hakkından vazgeçerek takas-mahsup talebinde bulunabilir.

O halde, mahkemece, gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle borçlunun takas-mahsup talebi esastan incelenip, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Ve Sonuçları

Sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda suçunun sabit olması, diğer bir deyişle mahkumiyet hükmü için gerekli …