Anasayfa / İçtihatlar / Ayrı Yaşamaya Dayalı Nafaka, MK 169 Anlamında Tedbir Nafakası Değildir

Ayrı Yaşamaya Dayalı Nafaka, MK 169 Anlamında Tedbir Nafakası Değildir

Özet: Ayrı yaşamaya dayalı nafaka, MK m. 169’da düzenlenen tedbir nafakası olmadığından, ayrı yaşama devam ettiği sürece devam edecektir.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E: 2006/18876 K: 2006/22114 K.T.: 24.11.2006
Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dayanak ilamdan anlaşılacağı üzere alacaklı ve borçlunun eş oldukları ancak, alacaklının ayrı yaşaması nedeniyle borçlu aleyhine açmış bulunduğu müstakilen tedbir nafakası davasının daha sonra borçlunun açmış bulunduğu boşanma davası ile birleştirildiği ve ilgili mahkemece boşanma davasının reddine, birleştirilen nafaka davası nedeni ile alacaklı lehine 19.11.2004 tarihinden itibaren aylık 400 YTL nafakaya hükmedildiği görülmektedir. İşbu tedbir nafakası MK’nın 197. maddesine dayanmakta olup, alacaklı ayrı yaşadığı sürece devam edeceği gerek dairemizin, gerekse Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin uygulamaları ile sabittir. Diğer bir anlatımla, mahkemesince hükmedilen işbu nafaka MK’nın 169. maddesinde öngörülen tedbir nafakası olmadığından, mahkemenin aksine görüşünde isabet yoktur. O halde, şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 336 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.