Anasayfa / İçtihatlar / Sanıkların, Mağdurların Bulunduğu Aracın Alt Kısımlarına Ateş Ettiği ve Olay Yerinden Ayrıldıkları Dikkate Alındığında Eylemin Silahla Tehdit Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği

Sanıkların, Mağdurların Bulunduğu Aracın Alt Kısımlarına Ateş Ettiği ve Olay Yerinden Ayrıldıkları Dikkate Alındığında Eylemin Silahla Tehdit Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği

Özet: Suça sürüklenen çocuk ile sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek olay yerine geldikleri,  av tüfeğiyle araçların fiziki niteliği de düşünüldüğünde özellikle mağdurların bulunduğu aracının alt kısımlarına ateş ettiği ve eylemine devam etmeyip olay yerinden ayrıldıkları dikkate alındığında, eylemleriyle ortaya çıkan kasıtlarının tehdite yönelik olduğu, bu nedenle zincirleme şekilde silahla tehdit, ayrıca mağdur H.’ye karşı kasten yaralama suçlarından cezalandırılmaları gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hükümler kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
YARGITAY
1. Ceza Dairesi
E: 2015/5196 K: 2016/249 K.T.: 26.01.2016

Suça sürüklenen çocuk O.K.’nın, mağdur M.’yi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmü müdafii ile Cumhuriyet Savcısının, mağdur H.’yi kasten yaralama suçundan kurulan hükmü müdafiinin, mağdur U.’yu kasten yaralama teşebbüs ve mala zara verme suçundan temyizin reddine dair kararları müdafiinin; sanıklar A.İ., M.C. ve M.A.Ş.’nin mağdur M.’yi kasten öldürmeye teşebbüse yardım, mağdur H.’yi kasten yaralamaya yardım, mağdur U.’yu kasten yaralamaya teşebbüse yardım suçlarından kurulan hükümleri müdafilerinin temyizlerine hasren yapılan incelemede,

1- Suça sürüklenen çocuk O.K. hakkında mağdur U.’yu kasten yaralamaya teşebbüs suçundan doğrudan verilen 2.000 TL ve mala zarar verme suçundan doğrudan verilen 1.320TL adli para cezasına dair hükümler hakkında temyiz isteminin reddine dair verilen ek kararlar usul ve yasaya uygun bulunduğundan ONANMASINA,

2- Suça sürüklenen çocuk O.K.’nın, mağdur M.’yi kasten öldürmeye teşebbüs, mağdur H.’yi kasten yaralama, sanıklar A.İ., M.C. ve M.Ş.’nin mağdur M.’yi kasten öldürmeye teşşebbüse yardım, mağdur H.’yi kasten yaralamaya yardım, mağdur U.’yu kasten yaralamaya teşebbüse yardım suçlarından kurulan hükümler yönünden yapılan incelemede

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, suça sürüklenen çocuk O.K.’nın, mağdurlar M. ve H.’ye karşı, sanıklar A.İ., M.C. ve M.Ş.’in, mağdurlar M., H. ve U.’ya karşı eylemlerinin sübutu kabul, suça sürüklenen çocuk hakkında haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile tümü hakkında takdire ilişen cezayı azaltıcı sebep takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilerek reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, suça sürüklenen çocuk müdafiinin eksik incelemeye, sübuta vesaireye, sanıklar M. ve M. müdafilerinin sübuta, sanık A. müdafiinin eksik incelemeye, sübuta, Cumhuriyet Savcısının suça sürüklenen çocuk yönünden tahrik bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak,

Oluşa ve dosya içeriğine göre, suça sürüklenen çocuk O.’nun kızkardeşi Ç. ile mağdur M. arasında duygusal ilişki bulunduğu, bu nedenle O. ile M.’nin, olay günü birbirlerine kışırtıcı mesajlar attıktan sonra buluşmak için anlaştıkları, O.’nun, arkadaşları A., M. ve M. ile hafif ticari araçla mağdurların bulunduğu yere gittikleri, mağdurların Şahin marka bir aracın içerisinde beklemekte oldukları, suça sürüklenen çocuğun aracın sağ ön camını açarak mağdurların bulunduğu aracın sol tarafından aracın eteklerine doğru 1 metreden av tüfeğiyle 3 el ateş ettği, mağdur H.’nin sol femur bölgesinden basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, diğer mağdurların yara almadığı olayda,

A- Suça sürüklenen çocuk ile sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek olay yerine geldikleri, O.’nun av tüfeğiyle araçların fiziki niteliği de düşünüldüğünde özellikle mağdurların bulunduğu aracının alt kısımlarına ateş ettiği ve eylemine devam etmeyip olay yerinden ayrıldıkları dikkate alındığında, eylemleriyle ortaya çıkan kasıtlarının tehdite yönelik olduğu, bu nedenle TCK’nın 106/2-a-c maddeleri uyarınca zincirleme şekilde silahla tehdit, ayrıca mağdur H.’ye karşı 106/3. maddesi yollamasıyla 86/1-3-e maddeleri gereğince kasten yaralama suçlarından cezalandırılmaları gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hükümler kurulması,

B- 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı Yasanın TCK’nın 53. maddesindeki iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

C- Kabule göre de, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan suça sürüklenen çocuk O. hakkında, mağdur H.’ye karşı eyleminden dolayı verilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, TCK’nın 50/3. maddesi yollamasıyla, aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Yasaya aykırı olup, suça sürüklenen çocuk ve sanık müdafileri ile Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülerek, hükümlerin CMUK’un 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, sanıklar A.İ., M.C. ve M.Ş.’nin aleyhe temyiz bulunmadığından CMUK’un 326/son maddesinin gözetilmesine, 26/01/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

YAĞMA (GASP) SUÇU VE CEZASI

Toplumumuzda ‘’gasp’’ adı ile binilen yağma suçu, ceza hukukumuzda malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde yer …