Anasayfa / Haber & Güncel / Yeni Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yeni Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’nin 29957 numaralı bugünkü sayısında dört yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Yeni çıkarılan KHK’ler ile 367 kişi görevinden ihraç edilirken, 24 kişi görevine iade edildi. KHK ile 2 medya kuruluşu da kapatıldı. Ayrıca, OHAL döneminde çıkarılan KHK’ler ile tesis edilen işlemleri incelem icin Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruluyor. İşte 682, 683, 684 ve 685 nolu Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan değişiklikler:

682 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü konusunda çıkarıldı. KHK metnine buradan ulaşabilirsiniz.

683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

683 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlardan 367 kamu personeli görevinden ihraç edilirken; daha önce görevinden ihraç edilen 24 kişi ise görevine iade edildi. 2 televizyon kanalı da kapatıldı. Kanun Hükmünde Kararname metnine buradan ulaşabilirsiniz.

684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

684 sıra numarasıyla kabul edilen Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mevzuatta bazı değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikler şöyle:

 • Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olanlara belli kriterler dahilinde, talepleri üzerine aylık bağlanacak.
 • Kamu İhale Kanunu’nda terör ve güvenlik konularına ilişkin değişiklik yapıldı.
 • Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları belirlemeye BDDK yetkili kılınıyor.
 • Sermaye Piyasası Kurulu, açacağı dava ve takipler ile ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirlerinde harçlardan muaf tutulacak.
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapıldı. Buna göre, ön ödemeli konut satışlarında herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı, sözleşme tarihinden itibaren 24 ayla sınırlandırıldı. Dönme hakkının kullanılması durumunda, tutar ve belgelerin tüketiciye iadesi için maksimum süre 90 günden 180 güne çıkarıldı.
 • Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları arasına şu hüküm de eklendi: “İktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait olan ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından ve Hazineye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenler.”
 • 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun‘da yapılan değişiklik ile gözaltı süresi 7 güne düşürüldü. Bu süre, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet Savcısı tarafından yazılı olarak 7 gün daha uzatılabilecek. Ancak, 684 sayılı KHK’nın yayımından önce Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi yine en çok otuz gün olarak uygulanacak.

684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

684 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruluyor. Komisyonun kuruluş, görev ve yetkileri kısaca şöyle:

 • Komisyon, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak amacıyla kuruluyor.

 • Komisyon, 7 üyeden oluşuyor. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtay’da ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri arasından HSYK tarafından belirlenecek. 

 • Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen şu işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek:

  a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

  b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

  c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

  ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

 • Belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında komisyona başvuru yapılamayacak.

 • Komisyon, iki yıl süreyle görev yapacak. Bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından birer yıllık periyotlarla uzatılabilecek.

 • Başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecek.

 • Bu KHK kapsamında yapılan başvurular hakkında İdari Yargılama Usulü Kanununun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmayacak.

 • Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacak.

 • Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacak, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek
 • Komisyon kararlarına karşı HSYK tarafından belirlenecek Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

Yazar: Haber Servisi

Haber Servisi
X