Anasayfa / Haber & Güncel / İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

TBMM Genel Kurulu’na 12 Ekim 2017’de 7036 sıra numarası ile kabul edilerek yasalaşan İş Mahkemeleri Kanunu, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, İş Mahkemeleri’nin yapısı, istinaf ve temyiz süreleri ile dava şartı olarak (zorunlu) arabuluculuğa ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Yayımlanan yasa metnini Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasından görebilirsiniz. Yasa ile getirilen yenilikler kısaca şöyle:

 • İşçilik alacakları ile işe iade davalarında, arabuluculuk dava şartı olarak uygulanacak. Ancak arabuluculuk düzenlemesine ilişkin hükümler 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra arabulucuya başvurmadan işçilik alacakları ve işe iade davaları açılamayacak.
 • İş sözleşmesi feshedilen işçi, bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorunda. Arabuluculuk müzakereleri sonunda anlaşmaya varılamaması durumunda, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabileceği gibi, uyuşmazlık taraflarca özel hakeme de götürülebilecek.
 • Yasanın 4. maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce SGK’ya başvurma şartı getiriliyor.
 • HMK’nın kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerinde verilen kararlar hakkında da uygulanacak.
 • Kanun yoluna başvuru süresi, artık tefhim ile değil, ilamın tebliği ile başlayacak.
 • İş mahkemelerinden verilerek kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay tarafından ivedilikle incelenecek.
 • Yasanın 8. maddesinde sayılan hallerde kararlar temyiz yasa yoluna kapalı olacak.
 • İş Kanunu’na eklenen ek madde 3 ile; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, bildirimsiz fesihten kaynaklanan tazminat, kötüniyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın fesihten kaynaklanan tazminat taleplerinde zamanaşımı 5 yıl olarak belirleniyor.

  Ancak geçici madde 8 hükmüne göre yeni zamanaşımı süreleri, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş iş sözleşmelerinden kaynaklanan ücret ve tazminatlar hakkında uygulanacak.

  Ayrıca, maddenin yürürlüğe girmesinden öne işlemeye başlamış olan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam edecek. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı 5 yıldan fazla ise, kalan süre 5 yıl olarak kabul edilecek.

Yasanın TBMM’de görüşülmesinden önce hazırladığımız yazılarımızı inceleyebilirsiniz:

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Ne Getiriyor? 1 – Arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Ne Getiriyor? 2 – Yargılama Usulü, Kanun Yolları, Zamanaşımı

Yazar: Haber Servisi

Haber Servisi

Ayrıca bknz.

Arabuluculuk Sınavına Başvuru İstatistikleri Yayınlandı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 21 Aralık’ta yapılacak ikinci arabuluculuk sınavı öncesi, sınava başvuru istatistiklerini …