Anasayfa / Avukat / Avukatlık Kanunu Değişiyor 7: Barolar ve Organları

Avukatlık Kanunu Değişiyor 7: Barolar ve Organları

İlk ortaya atıldığında gündeme hızlı bir giriş yapan, ancak şu sıralar daha az konuşulan yeni Avukatlık Yasa Taslağı hakkında epeydir yazamamıştım. Taslak hakkında dijital karalamalara devam etmek istiyorum. Nihayetinde Adalet Bakanı’nın, taslağın yasalaşacağını net biçimde belirten açıklamaları da düşünüldüğünde, Avukatlık Kanunu’nun önümüzdeki aylarda değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Taslağın “Meslek Örgütlenmesi” başlığını taşıyan onuncu kısmı Barolar ve organları ile Türkiye Barolar Birliği’nin oluşumu hakkında hükümler içeriyor. Taslak ile getirilmesi öngörülen yeni ve değişik hükümlere ele alacak olursak:

Barolar

 • Taslağın 128. maddesi ile Baroların nitelikleri sıralanmakta ve son yıllarda zaman zaman tartışılan bir husus olarak, Baroların dava açma konusundaki sınırları çizilmektedir. Maddenin ikinci fıkrası, bu sınırı yalnızca mesleki faaliyetlere ilişkin olarak düzenlemektedir. Buna göre, mesleki faaliyetler dışında kalan konularda Baroların dava açma olanağı taslağın yasalaşması ile birlikte bulunmayacaktır.
 • 128/4 maddesi hükmü, Baronun protokolde Cumhuriyet Başsavcısı ile birlikte “yanyana” bulunacağını düzenlemektedir. Mecut yasa “… yanında yer alır” demekte idi.
 • Mevcut yasada, bir ilde baro kurulabilmesi için 30 avukatın olması şartı bulunmakta iken, taslak, gerekli organları oluşturacak sayıya ulaşılmasını yeterli görüyor.
 • Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile görevlerini yerine getirmeyen baro organlarının bu görevlerine hangi sebepler ve usul ile son verileceği, 129. madde ile ayrıntılı biçimde düzenlenmektedir.
 • Türkiye Barolar Birliği ile Baroların faaliyetten men edilebilmelerine ilişkin valinin yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili Yargıtay dairesine devrediliyor.

Ücret ve Huzur Hakkı

 • Yasanın 130. maddesi ile Baro Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve İlçe Temsilcisi için ücret ödeneceğine ilişkin yeni bir hüküm getiriliyor. Ayrıca (başkanlık divanında yer almamış) yönetim kurulu ile denetleme ve disiplin kurulu üyelerine de huzur hakkı getirilmesi öngörülüyor. Ücretler ve huzur hakkı ile bunların ödenme usulü Baro Genel Kurulu tarafından belirlenecek.

Genel Kurul

 • 135. madde, baro seçimlerini dört yıla çıkarmaktadır.
 • Olağanüstü genel toplantıyı düzenleyen 136. madde ile, baroya kayıtlı avukatların beşte birinin de doğrudan olağanüstü toplantıya çağrı yapabileceğini düzenlemekte. Ayrıca, yapılacak olağanüstü toplantıda seçim kararı alınamayacağı da aynı maddede belirtiliyor.
 • 137. madde, toplantıya çağrı usulünü düzenlemekte. Çağrı esnasında e-posta gibi yolların da kullanılabileceği belirtilirken, baroya kayıtlı avukatların onda birinin talebiyle genel kurul toplantısının yapılacağı yılın Ağustos ayında gündeme yeni maddeler eklenebileceği de aynı maddede belirtiliyor.
 • 139. maddeye göre genel kurul, yarının bir fazlasıyla toplanır. Bu sağlanamazsa, ikinci toplantıda bu yeter sayı aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki sayı, kanunda gerekli organlara ilişkin verilen sayıdan az olamaz. Her iki toplantıda da toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa baro kuruluş yeterliliğini yitirir. Bu durumda TBB tarafından en yakın baroya bağlanma ve birleştirme usulü uygulanır.

Yönetim Kurulu

 • Baro yönetiminin kaç kişiden oluşacağı 143. madde ile alternatifli olarak yeniden düzenleniyor. Baroda kayıtlı avukat sayısına göre oluşturulacak baro yönetim kurulu sayısı, alternatef maddelerden birine bağlı olarak yasanın kabulüyle netlik kazanacak.
 • Baro yönetim kurulunun yedekleriyle birlikte istifa etmesi halinde TBB, seçimlerin yapılabilmesi için o baro bölgesindeki en kıdemli avukatı görevlendirecek (m.146)

Baro Başkanlığı

 • Taslağın 149 ve 150. maddelerinde düzenlenmiş olan Baro Başkanına ilişkin bir yenilik bulunmamaktadır. Mevcut yasa hükümleri, taslağa uyarlanmıştır.
 • Başkanlık divanı, Baro başkan yardımcısı, Baro genel sekreteri ve Baro saymanına ilişkin 151 – 155. madde hükümleri değişiklik getirmemekte, mevcut yasanın uyarlanmasıyla yetinilmektedir.

Baro Disiplin Kurulu

 • 156 ve 160. maddeler arasında düzenlenen disiplin kurulu, kurul sayılarına ilişkin yeni düzenleme getirmektedir.
 • Disiplin kurullarının beşer kişilik daireler şeklinde çalışması öngörülüyor. Bu daireler arasındaki işbölümü, sekretarya gibi hizmetlere ilişkin TBB tarafından bir yönetmelik çıkarılacak.

Baro Denetleme Kurulu

 • Mevcut yasada olduğu gibi, taslakta da tek madde halinde düzenlenen denetleme kuruluna ilişkin 161. madde hükmü, biraz daha ayrıntılı bir düzenleme getiriyor.
 • Denetleme kurulunun kaç üyeden oluşacağı, baro levhasına kayıtlı avukat sayısına göre yeniden belirleniyor.
 • Denetleme kurulunun çalışma ve işleyişine ilişkin ayrıntılar konusunda TBB’ye yönetmelik çıkarma yetkisi veriliyor.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Avukatlık Kanunu Değişiyor 4: Faaliyet, Büro, Reklam, Uzman Avukatlık

Yazı dizimizin dördüncü bölümüne geldik. Bu kısımda taslak sistematiği içerisinde avukatlık bürosu, reklam ve tanıtım …