Anasayfa / Haber & Güncel / 45 Yaş Altı Çalışanların Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olmasını Sağlayan Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı

45 Yaş Altı Çalışanların Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olmasını Sağlayan Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı

10 Ağustos’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasa ile 45 yaş altı çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dahil edilmelerinin yolu açılıyor. Değişiklikler, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine eklenen Ek madde 2’ye göre; Türk vatandaşı veya Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasmın (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilecek.

İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilecek.

Çalışan katkı payı, çalışanın prime esas kazancının yüzde %3’ü olarak belirlenirken, Bakanlar Kurulu bu oranı iki katına kadar arttırmaya veya %1’e kadar indirmeye yetkili.

Kesilen bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü işveren tarafından şirkete aktarılacak. Zamanında şirkete aktarma yapılmaz veya geç aktarırsa çalışanın parasal kaybından sorumlu tutulacak.

Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecek. Ayrıca çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilecek.

Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde ise katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecek.

Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacak. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebileceği gibi, talepte bulunmadığı takdirde emeklilik sözleşmesi sonlandırılacak. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorunda.

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden ayrıca Devlet katkısı sağlanacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, ek 1’inci maddedeki Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, 1.000,00 TL tutarında ilave Devlet katkısı sağlanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırabilecek veya yarısına kadar azaltabilecek.

Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5’i karşılığı ek Devlet katkısı ödemesi yapılacak.

Ayrıca, yasaya eklenen geçici 2. madde ile, kanunun yürürlüğe gireceği 01.01.2017 tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecekler.
Yazar: Haber Servisi

Haber Servisi