Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Miras Hukuku Final Soruları (2005/06)

Selçuk Hukuk Miras Hukuku Final Soruları (2005/06)

S.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI

ADI SOYADI        :                                                                                   19.06.2006

NUMARASI         :                                          Salon No:                                Sıra No:
TALİMAT            : Toplam 40 soru olup, süre 80 dakikadır. Kanun kullanmak yasaktır. Yanlış cevaplar puan götürmez. Cevaplarınızı, tablo üzerinde (X) koymak suretiyle yapınız. Sonradan değiştirilen ve iptal edilen cevaplar kesinlikle değerlendirilmeyecektir. BAŞARILAR DİLERİM.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN

SORULAR

S.1) (Aşağıdaki durumların hangisinde kök içinde halefiyet prensibi işlemez?
a) Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) halinde
b) Mirastan yoksunluk (mahrumiyet) halinde
c) Karşılıksız (ivazsız) feragat halinde
d) En akın yasal mirasçıların tümün mirası reddetmeleri halinde
e) Hiçbiri

S.2) Kardeşlerden her biri için saklı pay, yasal miras payının ne kadarıdır?
a) Yarısıdır
b) Dörtte biridir
c) Sekizde biridir
d) Yasal miras payının tamamıdır
e) Kardeşler, saklı paylı mirasçı değildir

S.3) Mirasbırakanın ikinci eşinin ilk kocasından olan çocuğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Zümre mirasçısıdır
b) Cüz’i haleftir
c) Mirastan eşitlik esasına göre pay alır
d) Kök içinde halefiyetten faydalanamaz
e) Mirasçılık sıfatı yoktur

S.4) Aşağıdakilerden hangisi saklı paylı mirasçılardan birisidir?
a) Devlet
b) Evlatlık
c) Murisin yeğeni
d) Murisin büyükannesi
e) Murisin büyük amcası

S.5) Birinci zümre mirasçılarda zümre başı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Muris
b) Murisin çocukları
c) Murisin eşi
d) Murisin anne-babası
e) Murisin kardeşleri

S.6) Uzun süreden beri haber almama sebebine dayanan gaiplik kararında mirasın mirasçılara intikali için öngörülen teminat süresi ne zaman işlemeye başlar?
a) Son haber alma tarihinden itibaren
b) Son ilan tarihinden
c) Gaiplik kararının verildiği andan itibaren
d) Gaiplik kararının ölüm siciline tescili tarihinden itibaren
e) Terekenin mirasçılara tesliminden itibaren

S.7) “(A) ölüme bağlı tasarrufla kızı (B)’yi mirastan çıkardığını (ıskat ettiğini) bildirmiş ancak sebep göstermemiştir”. (B) buna karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?
a) Tenkis davası açarak saklı payının yarısını alabilir
b) Tenkis davası açarak saklı payının tamamını alabilir
c) İptal davası açarak kanuni miras ayını alabilir
d) Miras sebebiyle istihkak davası açarak kanuni miras payını alabilir
e) (B), bu tasarrufa karşı hiçbir hak talep edemez

S.8) Mirasça (A), mirasçı olduğunu gösteren veraset ilamını nereden alabilir?mily: Arial”>
a) Sulh hukuk mahkemesi
b) Asliye hukuk mahkemesi
c) İş mahkemesi
d) Vasiyeti tenfiz memuru
e) Miras şirketi

S.9) Aslında mirasçı olmadıkları halde, sanki mirasçı oldukları zannıyla mirasbırakana ait bir kısım malları hakimiyet altında tutan kişilerin bunları terekeye iade etmelerini sağlamak amacıyla açılan dava hangisidir?
a) İptal davası
b) Tenkis davası
c) Miras sebebiyle istihkak davası
d) Sebepsiz zenginleşme davası
e) Taksim davası

S.10) Aşağıdakilerden hangisi miras ortaklığını sona erdiren hallerden birisi değildir?
a) Mirasçılardan birinin payını devretmesi
b) Taksim
c) Müşterek mülkiyete dönüştürme
d) Denkleştirme
e) Mirasçılardan birinin ölmesi

S.11) Aşağıdakilerden hangisi tenkise tâbi sağlararası karşılıksız kazandırmalardan birisi değildir?
a) Miras payına mahsuben yapıldıkları halde denkleştirme dışı kalan karşılıksız kazandırmalar
b) Mirastan feragat sözleşmesinde feragat eden kanuni mirasçıya verilen ivaz
c) Mirasbırakanın, lehine bağış yapılanın kendisinden önce ölmesi durumunda rücu şartıyla yapmış olduğu bağışlamaları
d) Mirasbırakanın ölümünden önceki bir sene içinde yapmış olduğu bağışlamaları
e) Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar

S.12) Paylaşma davası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mirasçılar kısmi taksim talebi ile de mahkemeye müracaat edebilirler
b) Paylaşma davasının açılması bakımından kanuni mirasçılar ile atanmış mirasçılar arasında fark yoktur
c) Paylaşma davasında, hem davacı hem de davalılar açısından mecburi dava arkadaşlığı söz konusudur
d) Paylaşma davasında görevli mahkeme, dava konusu şeyin (müddeabihin) değeri ne olursa olsun, Sulh hukuk mahkemesidir
e) Paylaşma davası herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürü cü süreye tâbi değildir

S.13) Miras sebebiyle istihkak davası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Külli bir davadır
b) Mutlak nitelikte bir davadır
c) Eda davasıdır
d) Ancak terekenin tamamı için açılabilir
e) Görevli mahkeme, dava konusu şeyin (müddeabihin) değerine göre belirlenir

S.14) Aşağıdakilerden hangisi altsoy açısından denkleştirmeye (iadeye) tâbi karşılıksız kazandırmalardan birisi değildir?
a) Çeyiz
b) Kuruluş sermayesi
c) Bir mal varlığının devri
d) Borçtan kurtarmak
e) Evlenme sırasında yapılan geleneğe uygun giderler

S.15) Aşağıdakilerden hangisi için mirasta denkleştirme (iade) yükümlülüğü söz konusudur?
a) Atanmış mirasçıların
b) Kendine belirli mal bırakılmış kimselerin
c) Mirası reddetmiş altsoyun
d) Miras hissesine mahsuben karşılıksız kazandırmada bulunulan mirasbırakanın kardeşi
e) Mirasbırakanın kendisinden önce ölen yeğeni

S.16) Mirasçıların, mirasın açılmasından sonra, miras ortaklığı içindeki taahhüt ve tasarruf işlemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mirasçı kendi payını diğer bir mirasçıya devredebilir
b) Diğer mirasçıya devrin basit yazılı şekilde yapılması yeterlidir
c) Mirasçı kendi payını mirasçılar dışındaki üçüncü bir kişiye de devredebilir
d) Üçüncü kişiye devrin geçerliliği noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır
e) Üçüncü kişiye devir halinde devralan üçüncü kişi mirasçı sıfatını kazanır ve mirasçılıktan kaynaklanan bütün haklara sahip olur

S.17) 19 Haziran 2005 tarihinde vefat etmiş olan mirasbırakan (M)’nin geride kalan mirasçıları eşi (E) ile çocukları (A) ve (B)’dir. Tereke mevcudu 16.000 YTL’dir. (M)’nin (E) lehine 6.000 YTL, (A) lehine 6.000 YTL ve arkadaşı (C) lehine de 4.000 YTL vasiyet ettiği anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kurtarılması gereken saklı pay miktarı 6.000 YTL’dir
b) Tenkise tâbi ölüme bağlı tasarruflar toplamı 10.000 YTL’dir
c) (C) lehine yapılmış ölüme bağlı tasarruftan indirilecek miktar 1.500 YTL’dir
d) (A) lehine yapılmış ölüme bağlı tasarruftan indirilecek miktar 1.000 YTL’dir
e) (E) lehine yapılacak tasarruftan indirilecek herhangi bir miktar söz konusu değildir

S.18) Sağ kalan eşin varlığı aşağıdakilerden hangisini yasal mirasçı olmasını engeller?
a) Amca oğlu
b) Teyze
c) Büyük ana
d) Evlatlık
e) Amca

S.19) MK m.579/II’ye göre “Mirastan yoksun olanın altsoyu, mirasbırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur” hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilebilir?
a) Külli halefiyet prensibi
b) Kök içinde halefiyet ilkesi
c) Cüz’i halefiyet prensibi
d) Zümre sistemi prensibi
e) Kanuni halefiyet ilkesi

S.20) Vasiyet alacaklısının dava hakkının süresi ve bu sürenin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) 1 yıllık hak düşürücü süre
b) 5 yıllık hak düşürücü süre
c) 5 yıllık zamanaşımı süresi
d) 10 yıllık hak düşürücü süre
e) 10 yıllık zamanaşımı süresi

S.21) Mirasın, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunması halinde, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Miras devlete kalır
b) Murisin alacaklılarına kalır
c) Miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir
d) Atanmış mirasçılara kalır
e) Kamuya yararlı dernek ve vakıflara kalır

S.22) Koruyucu çıkarma (ıskat) aşağıdaki mirasçılardan hangisini korumak için uygulanır?
a) Altsoy
b) Kardeş
c) Ana baba
d) Eş
e) Hepsi

S.23) Muris (M), 19.06.2006 tarihinde öldüğünde geride eşi (E), amcası (A) ve halası (H) hayattadır. Buna göre hangisi doğrudur?
a) Mirasın yarısını (E) alır, diğer yarısı (A) ve (H) arasında eşit olarak paylaşılır
b) Mirasın ¼’ü (E)’ye intikal eder, ¾’lük kısım ise (A) ve (H) arasında eşit olarak paylaşılır
c) Mirasın ¾’ünü (E) alır, ¼’lük kısım ise (A) ve (H) arasında eşit olarak paylaştırılır
d) (E) mirasçı olamaz, miras (A) ve(H) arasında eşit olarak paylaşılır
e) (A) ve(H) mirasçı olamaz, mirasın tamamı (E)’ye intikal eder

S.24) Yukarıdaki olayda saklı paylar için hangisi söylenemez?
a) (E)’nin saklı payı 9/16’dır
b) Mirasbırakanın üzerinde tasarruf edebileceği kısım 7/16’dır
c) (A) ve (H)’nin saklı payı, 1/64’tür
d) (A) ve (H) saklı paylı mirasçı değildir
e) (E)’nin saklı payı, yasal miras payının ¾’üdür

S.25) Tenkiste sıra için hangisi yanlıştır?
a) Tenkise öncelikle sağlararası tasarruflardan başlanır
b) Tenkiste hem ölüme bağlı tasarruflar hem de sağlararası tasarruflar aynı anda göz önüne alınır
c) Ölüme bağlı tasarruflarda tenkis, kazandırma tarihine göre yapılır ve tarih itibariyle ölüme en yakın olandan başlanarak geriye doğru giden bir sıra izlenir
d) Sağlararası tasarruflar orantılı bir şekilde tenkise tâbi tutulur
e) Hepsi

S.26) Aşağıdaki davalardan hangisi mirasçının ikametgâhı mahkemesinde açılır?
a) Tenkis
b) Taksim
c) İptal
d) İstihkak
e) Veraset ilamı

S.27) Hile nedeniyle ölüme bağlı tasarrufun iptali için hangisi yanlıştır?
a) Ölüme bağlı tasarrufun iptali için hile ile ölüme bağlı tasarruf arasında illiyet bağının bulunması şarttır
b) Üçüncü şahsın hilesi, ölüme bağlı tasarrufun iptali için yeterlidir
c) Hile ile meydana getirilen yanılmanın, tasarrufu yapmasına sebebiyet verdiğinin ispatı yeterlidir
d) Hile, hileyi yapan açısından mirastan çıkarma (ıskat) sebebidir
e) Hiçbiri

S.28) Aşağıdakilerden hangisi mirasçılıktan çıkarma (ıskat) ile mirastan yoksunluğu birbirinden ayıran farklardan birisi değildir?
a) Iskat, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile meydana gelirken, yoksunluk, kendiliğinden hüküm ifade eder
b) Iskat sebepleri kanunda örnek babından (tadadi olarak) sayılmışken, mahrumiyet sebepleri ise, sınırlı (tahdidi) olarak sayılmıştır
c) Iskat, kural olarak saklı paylı mirasçılar arasında etkili olmasına karşılık, yoksunluk, her çeşit mirasçı üzerinde etkili olur
d) Iskat sebepleri genel hüküm niteliğinde olarak esnek bir şekilde sayıldıkları halde, yoksunluk sebepleri, daha dar bir çevre içinde düzenlenmiştir
e) Hepsi

S.29) Muris (M), 01.01.2005 tarihinde öldüğünde geride eşi (E) ve kendisinden evvel ölmüş amcası (A)’nın oğlu (O) ile yine kendisinden evvel ölmüş dayısı (D)’nin kızı (K) hayattadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mirasın ¼’ü (E)’ye intikal eder, kalan kısmı (O) ve (K) eşit olarak paylaşırlar
b) Mirasın yarısı (E)’ye intikal eder, kalan yarısını (O) ve (K) eşit olarak paylaşırlar
c) Mirasın ¾’ü (E)’ye intikal eder, kalan kısmı (O) ve (K) eşit olarak paylaşırlar
d) (E), mirasın tamamını alır, (O) ve (K) mirasçı olamaz
e) (E) mirasçı olamaz, (O) ve (K) mirası aralarında eşit olarak paylaşırlar

S.30) Yukarıdaki olaya göre murisin eşi (E)’nin muris (M)’den önce öldüğünü kabul edersek (geride (O) ve (K) hayattadır) aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Miras devlete kalır
b) (O) ve (K), mirasın tamamını eşit olarak paylaşırlar
c) Muris (M), sağlığında terekenin tamamını dilediği gibi tasarruf edebilir
d) (O) ve(K), saklı paylı mirasçılardan değildirler
e) Hiçbirisi

S.31) Mirasbırakanın kendisinin ölümünden sonra, “eşinin başka biriyle evlenmemesi” şartıyla terekenin yarısını ona bırakmasına ilişkin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruf hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Şart ahlâka ve adaba aykırı olduğu için, hem şart hem de ölüme bağlı tasarruf geçersizdir
b) Ahlâka ve adaba aykırı olan bu şart geçersizdir, ancak ölüme bağlı tasarruf geçerliliğini korur
c) Şart kanuna aykırı olduğu için, hem şart hem de ölüme bağlı tasarruf geçersizdir
d) Kanuna aykırı olan bu şart geçersizdir, ancak ölüme bağlı tasarruf geçerliliğini korur
e) Hiçbirisi

S.32) Mirasbırakan terekesindeki birkaç evden birinin ayrısını (A)’ya bırakmakta, (A)’nın ölümünde ise (B)’nin mirasçı olacağını belirtmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mirasbırakanın (A)’ya yönelik beyanı, mirasçı atamadır
b) Mirasbırakanın (A)’ya yönelik beyanı, belirli mal vasiyetidir
c) Mirasbırakanın (A)’ya yönelik beyanı, yüklemedir
d) Mirasbırakanın (A)’ya yönelik beyanı, yedek mirasçı atamadır
e) Mirasbırakanın (A)’ya yönelik beyanı, yüklemedir

S.33) El yazılı vasiyetnamede, üçüncü şahıslar tarafından yapılan ilave değişikliklerin hukuki sonuçları bakımından aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I- 
Üçüncü şahıs, ilaveyi veya değişikliği, vasiyetçinin rızası dışında yapmışsa, bunların vasiyetnameye hiçbir etkisi yoktur. İlave veya değişiklik hiç yapılmamışçasına vasiyetname hüküm ifade eder
II- 
Üçüncü şahıs ilaveyi veya değişikliği vasiyetçinin rızası ile vasiyetname tamamlandıktan sonra yapmışsa, vasiyetname şekil şartına uyulmadığı için iptal ettirilebilir
III- 
Üçüncü şahıs, ilaveyi veya değişikliği, vasiyetçinin rızası ile vasiyetname tamamlanmadan yapmışsa, vasiyetname şekil şartına uyulmadığı için iptal ettirilir
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) Hepsi

S.34) Mirasbırakanın ana baba bir kardeşi (C) ile, ana bir baba ayrı kardeşi (D) vardır. Mirasbırakanın babası (B) daha önce ölmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ana, mirasın yarısına hak kazanır
b) (C), mirasın yarısına hak kazanır
c) (B)’nin payı (C)’ye geçer
d) (D)’nin payı ¼’tür
e) (D)’nin yasal miras hakkı yoktur

S.35) Aşağıdakilerden hangisi yasal mirasçı olarak nitelendirilemez?
a) Mirasbırakanın kan hısımları
b) Evlatlık
c) Sağ kalan eş
d) Devlet
e) Mirasbırakanın sıhri hısımları

S.36) Aşağıdakilerden hangisi mirastan yoksunluk sebeplerinden biri değildir?
a) Bir otomobil kazası sonucu mirasbırakanın ölümüne neden olmak
b) Mirasbırakanın hipnotizma veya işkence ile ayırtım gücünü kaybetmesine neden olmak
c) Mirasbırakanı aldatarak onun ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmasını sağlamak
d) Mirasbırakanın ölümünden sonra yapmış olduğu yazılı vasiyetnameyi yakmak
e) Hepsi

S.37) Evlatlığın mirasçılığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Evlatlık, yasal mirasçılar arasında yer almaz
b) Evlatlığın ölümü halinde yasal mirasçıları evlat edinen kimselerdir
c) Evlatlık hem evlat edinenin hem de evlat edinen kimsenin kan hısımlarının yasal mirasçısıdır
d) Evlatlığın, mirasbırakanın tanıdığı evlilik dışı bir çocuğu ile birlikte mirasçı olması halinde, her ikisi de mirastan eşit pay alır
e) Hepsi

S.38) Vasiyetnameden dönme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetten dönme yolundaki irade açıklamasının, dönülen vasiyette seçilen şekilde yapılması zorunludur
b) Mirasbırakanın vasiyetinden dönmeyeceğine ilişkin taahhütleri geçerlidir
c) Vasiyetten dönme vasiyetnamenin tamamı için söz konusu olur. Vasiyetnamenin bir kısmından dönüleceğine ilişkin olarak yapılan beyan geçersizdir
d) Mirasbırakanını (A)’ya vasiyet ettiği Bosna’daki evini, sağlığında (B)’ye bağışlaması, onun vasiyetinden döndüğünü gösterir
e) Mirasbırakanın birbiriyle çelişen ve farklı tarihleri taşıyan iki ayrı vasiyeti varsa sonraki tarihli vasiyet herhangi bir sebeple iptal edilse dahi, vasiyetten dönülmüş kabul edilir

S.39) Muris (M), 17 yaşındaki yeğeni (Y) ile yapmış olduğu miras sözleşmesi ile Meram’daki villasını ona bağışlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Taraflar miras sözleşmesi yapma ehliyetine sahip olmadıkları için sözleşme geçersizdir
b Muris (M), bu tasarrufundan her zaman dönebilir
c) (Y) açısından miras sözleşmesi yapma ehliyeti vardır. Kanuni temsilcisinin işleme izin ya da icazet vermesine gerek yoktur
d) (Y)’nin muris (M)’den önce ölmesi halinde kök içinde halefiyet prensibi gereğince villa (Y)’nin altsoyuna kalır
e) Miras sözleşmesi yapabilmek için resmi bir şekil şartı aranmaz

S.40) Aşağıdakilerden hangisi tasarruf oranının hesaplanabilmesi için tereke bütününden indirilmesi gereken değerler arasında yer almaz?
a) Mirasbırakan ile birlikte yaşayanların üç aylık geçim giderleri
b) Mirasbırakanın yapmış olduğu mal vasiyetleri
c) Terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri
d) Cenaze giderleri
e) Mirasbırakanın borçları

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …

  • Mehmet Ercanbaz

    Cevapları yok mu bu soruların ?