Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Devletler Genel Hukuku Final Soruları (2005/06)

Selçuk Hukuk Devletler Genel Hukuku Final Soruları (2005/06)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ (VİZE NOTU:……..)
2005-2006 Öğretim Yılı-Normal ve İkinci Öğretim
Devletler Umumi Hukuku Dönem Sonu İmtihanı

Öğrencinin  07/06/2006
Adı ve Soyadı : ________________________________ Öğrenim Türü
Numarası : ________________________________ N.Ö. ( ) İ.Ö. ( ) Salon: ………. Sıra No: ………Hatırlatmalar : 1. Süre 30 (otuz) dakikadır. 2. Kurşun kalem kullanmayınız. 3. Telefonlarınızı kesinlikle kapalı tutunuz. 4. Soruları aşağıdaki cevap çizelgesi üzerine işaretleyiniz. 5. Her doğru cevap 5 (beş); yanlış cevap ise -2 (eksi iki) puan değerindedir.

S O R U L A R

1. Uluslararası hukuk (UH) disiplini açısından hangisi yanlış değildir? a) UH, kamu hukukunun bir alt dalı olup; Devletler Hususi Hukuku’na çok yakın bir branştır b) UH, günümüzde devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen normları ifade eder c) UH ile ulusal hukuk, ortak ilkelere sahip değildir d) UH, kaynakları, düzenlediği ilişkiler ve kişileri bakımından ulusal hukuktan farklıdır

2. Uluslararası hukukun dayanağı ve mecburiliği ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) UH’un dayanağın ile ilgili ortaya atılan görüşleri esas itibariyle üç grupta toplamak mümkündür: Objektivistler, Sübjektivistler ve İradeciler b) Objektivistler de kendi aralarında Doğa Felsefecileri, Din Felsefecileri ve Rasyonel Felsefeciler olarak sınıflandırılabilirler c) İradeci görüş; Normcular (Saf Hukuk teoricileri) ve Bio-Sosyolojik Yaklaşımcılar diye gruplandırılabilirler d) Hiçbiri

3. UH ile iç hukuk ilişkilerine dair hangisi doğrudur? a) Uh ile İH ilişkilerini inceleyen görüşler: Mo nistler, Düalistler ve Realistler olarak üçe ayrılır b) Realistlere göre aslında UH ve İH aynı bütünün birer parçalarını ifade ederler c) Monistler, İH ve UH’un düzenledikleri ilişkiler bakımından da farklı olduklarını öne sürerler d) Hiçbiri

4. Aşağıdakilerden hangi çağdaş UH ilkesinin gelişiminde İslâm’ın katkısından bahsedilemez? a) Saldırı Savaşına başvurmama b) Pacta Sunt Servanda c) Savaş hukuku kurallarına uyma d) Devletlerin egemen eşitliğine saygı duyma

5. UH’un gelişimiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) 19. yüzyılın başlarında sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte yoğunlaşan ve derinleşen uluslararası ilişkilere paralel olarak UH’ta da önemli gelişmeler gözlemlenir b) 1648 Wesphalia Barışı, ilk defa geniş katılımlık bir antlaşma olması, sürekli elçilik müessesesinin kabulü, din dışı alanlardaki sorunların ele alınışı, İsviçre ve Hollanda’nın bağımsız devletler olarak UA topluma katılmaları bakımlarından önemlidir c) 1789 Fransız İhtilali, sonuçları itibariyle UH’un gelişimini etkilemiştir d) Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler’i de UH’un gelişimi açısından önemli kilometre taşları olarak kaydetmek gerekir

6. UH’un kaynakları ile ilgili olarak yanlış olanı bulunuz. a) Antlaşmalar, teamül, hukuk genel ilkeleri, içtihatlar ve öğreti, UH’un kaynaklarını oluştururlar b) Antlaşmalar, öğreti ve içtihat, UH’un yazılı kaynaklarıdır c) Hukuk genel ilkeleri, antlaşma ve teamülden sonra uygulanabilecek ikinci derecede ve ikâme edilen kurallar olduğu söylenebilir d) Öğreti, teamül ve içtihat, yazılı ve birincil kaynaklardandır

7. Antlaşmalarla ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Türk Hukuku’na göre Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı dışındakilerin bir antlaşmayı imzalayabilmeleri için yetki belgesi gerekir. b) Türk Hukuku’na göre, kural olarak antlaşmaları imzalama onaylama yetkisi yürütmeye tanınmıştır. Bir antlaşmanın onaylanmak üzere TBMM’ye sunulmasını yürütme takdir eder c) TBMM, onaylama anında antlaşmada lüzum gördüğü değişiklikleri yapabilir d) Bir antlaşmanın onaylanmak üzere TBMM’ye sunulmasını yürütme takdir eder.

8. Çekinceyle ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Bir antlaşmaya çekince koyabilmek için antlaşmada bunun yasaklanmıyor oluşu yeterlidir b) Açık ve anlaşılır olması şartıyla bir antlaşmaya sözlü olarak konmuş çekinceler de geçerlidir c) Kural olarak çekince, antlaşmanın imzalanması, onaylanması ya da katılma anında konabilmektedir d) Konulan bir çekincenin taraflarca kabul edilmesi şart değildir.

9. Antlaşmaların sona ermesi ile ilgili hangisi doğrudur? a) Antlaşmalarda geçerlilik süresi belirtilmiş ya da belirtilmemiş olsa dahi, taraflar antlaşmayı mutabık kalmak kaydı ile diledikleri zaman sona erdirebilirler b) Taraflar koşulsuz olarak fesih, çekilme ve vazgeçme yoluyla da antlaşmayı tek tarflı olarak sona erdirebilirler c) Vazgeçme şeklinde antlaşmayı sona erdirebilmek için bunun antlaşmada düzenleniyor olması şartı aranır d) Eğer şartlarda esaslı değişiklik gerçekleşmişse, taraflar koşulsuz olarak Rebus Sic Stantibus yoluyla antlaşmayı kendileri açısından tek taraflı olarak sona erdirebilirler.

10. UH kişileri ile ilgili doğru olanı bulunuz. a) Yetkileri kısıtlı bir devlet de UH’a göre bir “hukuk kişisi”dir b) Konfederasyon şeklindeki bir UH kişisinden dilerse, konfedere devletler ayrılabilir c) Konfederasyonlarda konfedere devletler ile federasyonlarda federe devletlerin tek başlarına da UH kişilikleri mevcuttur d) Devletler UH’a göre yetki bakımından, üniter devletler ve yetkileri kısıtlı devletler şeklinde tasnif edilebilirler.

11. Devletin ülkesi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Bitişik bölge, balıkçılık bölgesi, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı bölgeleri de geniş anlamda devletlerin münhasır ülkesinin parçaları durumundadırlar b) Devletin hava ülkesi, kara ülkesi ile iç suları ve kara suları üzerindeki atmosferden oluşur c) Deniz ülkesi, iç suları ile kara sularından ibarettir d) Körfezler, tarihi körfezler, akarsu ağızları ve limanlar da iç sular hukuki rejimine tâbi deniz alanlarındandır.

12. Karasuları ile ilgili hangisi doğrudur? a) BMDHS hükümlerine göre karasuları genişliği en fazla 24 mil olabilir b) Karasularında bulunan bir üçüncü devlet savaş gemisine sığınan bir adi suçlu dahi olsa sahildar devlet gemiye girerek bu kişiyi alamaz c) Karasularında sahildar devletin münhasır egemenliği söz konusudur; üçüncü devlet gemileri sahildar devletin izni olmaksızın buraya giremezler d) Karasularında seyretmekte olan bir savaş gemisine sahildar devletin idari ve yasal düzenlemelerine karşı ağır ihlâlde bulunmak suretiyle kıyının barışını, düzenini, güvenliğini, maliyesini etkilemesi durumunda ancak müdahale edip hukuki ve cezai yetkisini kullanabilir.

13. UH’ta tanıma açısından hangisi yanlıştır? a) Tanıma, mevcut bir birimin UH kişiliğinin diğer devletler tarafından kabul edildiğini bildiren tek taraflı ihzari bir hukuki işlemdir b) Tanıma, de facto (yani hukuki) olabileceği gibi, de jure (yani fiili) de olabilen inşai bir hukuki işlemdir c) Devletin tanınması geri alınamaz d) Tanıma, geçmişe etkili olup, devletin kurulduğu andan itibaren sonuçlar doğurur

14. Pozitif UH’a göre, savaşta, Türkiye savaşan devlet değilse hangisi doğrudur? a) Savaşa taraf olan devletlerin savaş gemileri boğazlardan ancak gündüz ve Türkiye’nin gösterdiği rotayı izlemek kaydıyla geçebilirler an> b) Savaşa taraf olmayan ve ancak Karadeniz’e sahildar devletlerin ticaret gemileri barış zamanındaki rejime tâbidirler c) Savaşa taraf olmayan ve ancak Karadeniz’e sahildar devletlerin savaş gemileri serbestçe boğazlardan geçebilirler d) Hepsi yanlış

15. Açık denizler için hangisi doğru değildir? a) Seyrüsefer ve petrol boruları ve denizaltı kabloları döşeme serbestliği vardır b) Balık avlama ve uçuş serbestliği vardır c) Bilimsel araştırma yapma ve suni adalar ve tesisler yapma serbestliği vardır d) Bayrak devleti dışındaki gemileri, hiçbir sebeple herhangi bir müdahalede bulunamazlar

16. Birleşmiş Milletler için hangisi doğrudur? a) Genel Kurulu, Güvenlik Sekreterliği, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Parlamentosu, Genel Sekreterlik, Uluslararası Adalet Divanı organlarına sahiptir b) Genel Kurulun 2/3 çoğunlukla aldığı kararlar bağlayıcı niteliktedir c) Genel Kurul ve Genel Sekreterlik, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla görevlidirler d) Güvenlik Konseyi, 9/15 şeklinde oyçokluğu ile karar alır, üyelerin oyları eşit nitelikte değildir

17, Diplomasi temsilcisi için hangisi doğrudur? a) Devletler, gönderecekleri diplomasi temsilcilerinin yetenek ve niteliklerini kendileri tespit ederler, 1961 Viyana Sözleşmesi’ne göre kabul eden devletin gönderilen temsilciye herhangi bir itirazı olamazb) 1961 Viyana Sözleşmesi’ne göre, temsilciyi persona non gratha ilan eden devlet, bunu haklı gerekçelere dayandırmak zorunda değildir c) Gönderen devlet, ancak kabul eden devletin muvafakatini almak (agreement) suretiyle süresi dolmazdan evvel diplomatik temsilcisini geri çağırarak görevini sona erdirebilir d) Savaş durumu, istifa, terfi, emeklilik, ölüm, diplomatik ilişkilerin kesilmesi, devlet başkanlarının çok uzun bir süre için ülke dışına çıkmaları da diplomatik temsilcinin görevini sona erdiren diğer hallerdendir

18. AB bütünleşmesi için hangisi doğrudur? a) AB’nin bir “Avrupa Birleşik Devletleri” olma hedefi yoktur b) AB, esas itibariyle, ekonomik bir entegrasyonu hedeflemektedir c) AB, mevcut haliyle herhangi bir devletler arası örgütten oldukça ileri bir bütünleşmeyi temsil ederken; bir devlet şeklindeki uluslararası hukuk kişisi olmaktan da uzaktır d) AB hukuku, esasında, uluslararası hukuktan farklı bir hukuk değildir

19. AB için hangisi doğrudur? a) AB bütünleşmesi, daha başlangıçta siyasal bütünleşmeyi de hedeflemekteydi b) AB entegrasyon hareketi, 1951 AKÇT Antlaşması’nı yürürlüğe sokmak suretiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kurmuştu c) 1987 Avrupa Tek Senet Antlaşması ile birlikte AB, birliğin kurumsal ve hukuki temelini kurmuş durumdaydı d) AB ilk defa 1992 Maastricht Antlaşması ile birliği parasal ve ekonomik; adalet ve iç işleriyle güvenlik ve dış politika eksenleri üzerine inşa etmeyi kararlaştırmıştır

20. Kıbrıs sorunu için hangisi yanlıştır? a) Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Müdahalesi UH bakımından sağlam bir dayanağa sahip olmasa da; Rumlar, ağır katliam işlemiş olduklarından meşrudur b) 1960’ta iki toplumlu ve toplumların siyasal eşitliği temelinde sınırlı yetkili bağımsız bir Kıbrıs Devleti kurulmuştur c) Türkiye, 1923’ten itibaren ilk defa 1959/60 Zürih, Londra ve Lefkoşe Antlaşmalarıyla Kıbrıs sorununda UH bakımından bir taraf haline gelmiştir d) 1959 Zürih Anlaşması’na Kıbrıs Rumlar’ı taraf değildir

Başarılar ve iyi tatiller dilerim!…
H. Mor

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …

  • seda

    Keşke cevapları da olsaymışşş..