Anasayfa / Eğitim / İdare Hukuku Özet Çalışma Notları II

İdare Hukuku Özet Çalışma Notları II

Word formatında indirmek için tıklayınız.İdareye ilişkin anayasal ilkeler – Hukuk Devleti – İdarenin bütünlüğü–Yeki Genişliği – Laiklik – Merkezden ve yerinden yönetim ilkleridir.

Polis devleti kuralsız devlet demek değildir. Ancak kurallara uymamanın bir yaptırımı ve yönetenlerin yönetilenlere karşı sorumluluğu yoktur.

Hazine teorisi ile polis devlet anlayışı yumuşatılmış devletin verdiği zararlardan mali olarak sorumlu olacağı kabul edilmiştir.

Sağlık, Eğitim, Bayındırlık hizmetleri idari kamu hizmetleri arasında yer alır.

Yerinden Yönetimlerin (YY) hizmetsel kuruluşlar kanadı mal topluluğundan oluşur ve tek bir hizmeti tüm Türkiye’ye verir.(TRT)

Hukuk devletinin maddi unsurları insan onuru, özgürlük, adalet ve eşitliktir.

Anayasa (AY) yetki genişliğini sadece illere vermiştir. Yani yetki genişliğini sadece vali kullanır.

AY YY nin kolu olan hizmetsel kuruluşlar üzerinde idari vesayeti düzenlememiş olsa da var olduğu kabul edilir.

İdari vesayet sadece YY idareleri üzerinde uygulanır. Ayrıca sadece kanunda sayılan konularda idari vesayet uygulanır.

Üniversitelerin kişi topluluğu mu mal topluluğu mu olduğu tartışmalıdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu ile bazı idari kuruluşlar tüzel kişiliklerini kaybetmişlerdir. 1.Başbakanlık yüksek denetleme kurulu2. DSİ Genel Müdürlüğü3. Karayolları GM4. SHÇEK GM,

5. Tarım reformu GM.

Üniversiteler arası kurulun ve fakültelerin kamu tüzel kişilikleri yoktur.

Vakıflar genel müdürlüğünün tüzel kişiliği vardır.

Tüzükleri sadece BK çıkarabilir bu tüzük Danıştay incelemesinden geçmek zorundadır aksi taktirde yok hükmündedir; ancak Danıştay’ın incelemesi BK yı bağlamaz.

Tüzüklerin yargısal denetimini de sadece Danıştay yapar. Bu inceleme yerindelik denetimini de kapsayan geniş bir denetimdir.

Valilikler,kaymakamlıklar yönetmelik çıkaramazlar. Vali genel emir kaymakam kolluk düzenleyici işlemi yapabilir

İdare işlemlerinde gerekçe göstermek zorunda değildir sadece mahkeme isterse gerekçe sunar. Ancak 4982 sayılı BEH kanununa göre gerekçesi sorulursa şahsa da belirtmek zorundadır.

Bakanlıkların çıkardığı yönetmelikler, diğer kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay da yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarının belli bir mahalde uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal denetimi o yer idare Mahkemesinde de yapılır

Bireysel işlem ile Sübjektif işlem aynı şey değil bireysel işlem aynı zamanda şart işlem de olabilir. Subj. İşlem şahıs için özel uygulama içerir kişinin durumuna göre değişir.

Belirli bir kişi-nesnenin önceden hukuk kuralları ile belirli statüye sokulması ve çıkarılması şart işlemdir. (atama, okul kaydı)

Kanunda tüzük çıkarılacağına dair bir hüküm yoksa doğrudan yönetmelik çıkarılabilir.

Görev Gasbı Yürütmenin yargı ve yasamanın görevine giren konuda işlem yapmasıdır.

Yetki gasbı: kişi yönünden yetkisizlik durumudur. O konuda ehil olmayan birinin işlemi yapmasıdır.

Yetki Tecavüzü: Konu yönünden yetkisizlik durumudur. Başka makamın görevine giren konuda karar alınması durumudur.

ÇED raporu alınması yeni kanunda getirilen yeni bir düzenlemedir.

Basit İşlem: tek kamu görevlisinin iradesiyle yapılır. Kollektif İşlem: Aynı anda aynı amaca yönelik belli bir konuda birden çok kamu görevlisinin iradesidir. Karma İşlem: Birden çok iradenin sırayla ortaya konulmasıdır.

Memura uyarma cezası basit, kurul kararları kollektif, Müşterek kararnameler (müsteşar atama) karma işlemlerdir.

İdari işlem tesis edilip ilgilisine tebliğ edilince icrailik kazanır. Her idari işlem icrai işlem değildir. Mesela niyet, tasarı gibi konularda açıklama ve hazırlayıcı işlemler icrai değildir.

İdari işlemlerin hepsi yapıldıkları anda hukuka uygundur ilgililer aksini ileri sürer.

Sadece işlemin özünü etkileyecek şekil eksiklikleri idari işlemi sakatlar.

Yetki devri de imza devri de kısmi olmalıdır. Hepsi devredilemez.

Yetki devrinde işlemin gerçek sahibi yetkiyi devralandır. İmza devrinde ise işlemin sahibi yetkiyi devrededir.

Yetki devrinde devralan başkasına bu yetkiyi devredemez. İmza yetkisini devralan ise açıkça yasaklanmamışsa devredebilir.

Hem yetki devri hem de imza devri için yasal bir dayanak olması gerekir.ancak doktrinde imza devrinin yasal dayanağının olması gerekmediğine ilişkin görüşler bulunmaktadır.

İdari işlem geçmişe etki etmez. İstisnası yargı kararlarının ifa edilmesi ve geri alma işlemleridir.

Geri alma idarenin yaptığı sakat işlemi ve doğurduğu sonuçları idarenin kendisinin bizzat silmesidir; İstisna kesinleşen disiplin cezaları geri alınamaz. İptal davası açılması gerekir.

İdare sakat işlemlerini ancak iptal davası süresi içinde, dava açılmışsa dava sonuçlanıncaya kadar geri alabilir. Ama yanlış İntibak ve terfi işlemleri ancak iptal olur.

İptal davası herkesi bağlar ancak tam yargı davası sadece Tarafları bağlar.

İdarenin verdiği işlemi kaldırması, değiştirmesi geleceğe etkilidir. Düzeltmesi ise hem geleceğe hem de geçmişe etkilidir.

Kamu borçlanma (istikraz) sözleşmeleri ancak kanunla yapılır.

İdari sözleşmede idareye üstün haklar tanınır en önemlisi idare imtiyaz sözleşmelerinin devamı sırasında imtiyazı bütün mevcudu ile satın almaya (Rachat) a karar verebilir.

Bir kamu hizmetinin özel kişi tarafından kurulmasını, işletilmesini ve kurulmuş kamu hizmetinin de belli süre işletilmesini öngören sözleşmelere imtiyaz sözleşmesi denir.

İdare Hukuku Özet Notları

Yazar: Konuk Yazar

Ayrıca bknz.

Ceza Hukuku Özet Çalışma Notları

CEZA GENEL – ÖZEL – USUL HUKUKU İmar Kirliliğine neden olma suçu yayımı tarihinde (26.06.2004)Çevrenin …