Anasayfa / Yazışma Örnekleri (page 5)

Yazışma Örnekleri

her türlü adli yazışma. dilekçe ve hukuki sözleşme örnekleri

Terekenin Paylaştırılması İstemi

…….  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                                        : DAVALILAR                             : 1. 2. 3. 4. 5. KONU                                          : Müteveffa ……………….’nın mallarının paylaştırılması talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR                             1 Müteveffa ………………………, …

Devamını oku

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

T A H L İ Y E    T A A H H Ü T N A M E S İ (KİRACI)                        : (TAAHHÜT EDEN) KİRALAYAN                   : KİRALANANIN ADRESİ    :   AÇIKLAMALAR Kiracısı olarak kullanmakta olduğum ve yukarıda adresi yazılı daireyi 18/11/2009 günü, 01/11/2008 tarihli kira sözleşmesinde devraldığım şekilde …

Devamını oku

Yedieminliği Suistimal Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA   ŞİKAYETÇİ                          : ………………………….. (ŞÜPHELİ)                           : …………………………….. SUÇ                                       : Muhafaza görevini kötüye kullanma (TCK m. 289/1) AÇIKLAMALAR 1 Konya İcra Müdürlüğü’nün 2008/….. Esas sayılı dosyası ile şîkâyetçi müvekkile borçlu ……………………….. hakkında icra takibi yürütülmektedir. 2 Bu takiple ilgili olarak …./…/….. günü bir adet Renault marka araç …

Devamını oku

Çek İptali ve Ödemeden Men Talebi

KADIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE TALEPTE BULUNAN     : …………. …………… KONU                                         : Çekin iptaline ve tedbiren ödemeden men kararı verilmesine ilişkin talebimdir. AÇIKLAMALAR         ………. Bankası ………… Şubesi’nden aldığım çek koçanımda bulunan …

Devamını oku

Süre Tutum Talebi

ÇANAKKALE AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA Dosya No  : 2008/… Esas SANIK : …………….. ………………. KONU: Süre Tutum talebimin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada , aleyhime olarak verilen  kararı temyiz ediyorum. Gerekçeli kararın tarafıma tebliğinden sonra temyiz dilekçemi Sayın Başkanlığa sunacağım. Süre tutum talebimin kabulünü saygılarımla arz ve talep ederim.  …

Devamını oku

Taahhüdü İhlal Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

KARTAL İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI) : ………………………………………………. ŞÜPHELİ / BORÇLU : ………………………………………………. SUÇ : Taahhüdü ihlal AÇIKLAMALAR Şüpheli / Borçlu hakkında Kartal İcra Müdürlüğü’nün 2008/….. E. Sayılı dosyası ile yapılan takibe borçlu itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir. Devamında, borçlu aleyhine …./…./….. günü haciz işlemi uygulanmış ve sanık yapılan hacizde borcun …

Devamını oku

Kira Bedelini Uyarlama Dava Dilekçesi

KONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : …………………………………….. DAVALI : …………………………………….. DAVA    : Kira bedelinin değişen yeni koşullara uyarlanması talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR Davalı taraf, şahsıma ait davaya konu taşınmazında …/…/….. tarihinden bu yana kiracı olarak ikamet etmektedir. Mahkemeye sunduğumuz kira sözleşmesinde de görüleceği üzere yıllık kira artış oranı % 10 olarak belirlenmiş ve uygulanagelmiştir. Mevcut …

Devamını oku