Anasayfa / İçtihatlar (page 4)

İçtihatlar

ETKİLİ MESAFEDEN İKİ TABANCA İLE ATEŞ ETME – ÖLDÜRME KASTI

Özet: Sanığın etkili mesafeden hedef alarak yan yana duran maktul ve mağdura doğru iki tabanca ile çok sayıda ateş ettiği, bu durumda hem maktul hem de mağdur için neticenin muhakkak olduğu, mağdurdaki yaraların yeri ve niteliği de nazara alındığında, aralarında husumet bulunmasa da sanığın mağdura yönelik eylemini zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlarını …

Devamını oku

KASTEN YARALAMA NETİCESİNDE ÖLÜME NEDEN OLMA – BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEMEYECEK YARALAMA – GÖREVLİ MAHKEME

Özet: Sanık hakkında düzenlenen iddianamede ölendeki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğunun belirtilmesi karşısında; sanığın eylemini “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışılıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu görev ise ağır ceza mahkemesine aittir. Bu nedenle Asliye Ceza mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla hüküm kurulması kanuna …

Devamını oku

İLAMLI TAKİBİN İPTALİ – İŞLETİLECEK FAİZİN MATRAHININ BELLİ OLMAMASI – FAİZ YÖNÜNDEN İLAMIN İNFAZININ MÜMKÜN OLMAMASI

Özet: Hükümde faiz alacağının ”ay be ay” işletilecek faiz şeklinde belirlendiği görülmektir. Toplam fark alacağı, faiz hesabında matrah alınamaz. Mevcut takip dayanağı ilama göre ”ay be ay” işletilecek faizin matrahı belli değildir. Bu nedenle faiz yönünden ilamın infazı mümkün olmayacağından faiz alacağına yönelik takibin iptali gerekir.

Devamını oku

SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE YAPILAN YORUM – İŞ AKIŞININ BOZULDUĞU – İŞ AKDİNİN GEÇERLİ SEBEPLE FESHİ

Özet: Davacının asıl işveren bünyesinde kamu görevlisi olarak çalışan işçiye ”Facebook” adlı sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olarak ekli olmadığı halde ortak arkadaşların olması sebebiyle gördüğü resmini beğenmesi ve ”… çok sade ve güzelsin ” şeklindeki sözü cinsel taciz boyutuna ulaşmamakla birlikte sataşma niteliğinde olup, olayın işyerine yansıdığı ve iş akışının bozulduğu …

Devamını oku

TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ ŞİKAYETİNE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMEDEN UYGULANAMAYACAĞI

Özet: Usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ tarihine göre takip kesinleşmediği için haczin de geçerli olmayacağının söylenebilmesi, tebligat usulsüzlüğü şikayetinin kabulüne dair kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E: 2014/4357 K: 2014/6802 K.T.: 11.03.2014 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tatkiki alacaklı tarafından istenmesi …

Devamını oku

AİLE KONUTUNA DİĞER EŞİN RIZASI OLMADAN İPOTEK KONULMASI – AİLE KONUTU ŞERHİ OLMASA DA İPOTEK ALACAKLISININ DURUMDAN HABERDAR OLMASI – FERİ MÜDAHİL HAKKINDA HÜKÜM KURULAMAYACAĞI

Özet: Taşınmazın tapu kaydında ipotek tesis edildiği tarihte aile konutu şerhi bulunmadığı açıktır. Ancak, ipotek alacaklısı banka taşınmazın bu niteliğini bilerek, ipotek tesisi sırasında taşınmaz maliki olmayan eşin muvafakatini almıştır. Her ne kadar muvafakatnamedeki imza davacı kadına ait olmasa da ipotek tesisi için eşin rızasını alma yönünde girişimi olan Bankanın taşınmazın …

Devamını oku

TARAFLARIN DURUŞMA ÇAĞIRILMADAN KARAR VERİLMEMESİ GEREKLİLİĞİ – HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

Özet: Savunma hakkını güvence altına alan Anayasanın 36. maddesi ile HMK’nın 27. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, mahkemece taraflar dinlenmek, iddia ve savunmalarını sunmak üzere kanuni şekillere uygun olarak davet edilmedikçe hüküm verilmesi mümkün bulunmadığından; mahkemece, davalıya duruşma gününü bildirir tebligat yapılmadan yokluğunda yargılama yapılarak karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Devamını oku