Anasayfa / Avukat / Nasıl Avukat Olunur?

Nasıl Avukat Olunur?

Avukat olmanın koşulları ve diğer hususlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre, Türkiye’de avukatlık mesleğini ifa edebilmek için gereken şartlar, kanunun Avukatlığa Kabul Şartları başlıklı 3. maddesinde tek tek sayılmıştır. Buna göre, Türkiye’de avukatlık mesleğini ifa etmek isteyen bir kimsede aşağıdaki özelliklere sahip olmalı ve aynı kanunun 5. maddesinde belirtilen engel hallerden birini taşımamalıdır:

Avukatlığa Kabul Şartları (Avukatlık Kanunu m. 3)
Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,

c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,

d) Mülga

e) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,

f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.(Madde 5)

İstisnalar (Madde 4)

Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda stajını tamamlamış olmak koşulu aranmaz.

Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul edilenlerden yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde hakimlik, savcılık veya avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçe’yi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış olmak kaydıyla, 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşulların dışında tutulurlar.

Birinci ve ikinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilmesi gereklidir.

Avukatlığa Kabule Engeller (Madde 5)

 Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur :

a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,

b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,

c) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

d) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,

e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),

g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.

Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kazırtıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.

Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, avukatlığa alınması isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir.

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin geri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.

Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, avukatlığa kabul şartlarını taşıyan ve 5. maddede sayılan engel hali bulunmayan bir kimse, çalışmak istediği yerin bulunduğu Baro Başkanlığı’na  17. maddede belirtilen belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile başvurur. Baro Yönetim Kurulu, başvuruyu alması sonrasında bir ay içinde değerlendirerek gerekçeli kararını verir. Süre içinde karar verilmezse, başvuru reddedilmiş sayılır. Başvuru sahibinin red yahut reddedilmiş sayılma kararına karşı 15 gün içinde Türkiye Barolar Birliği nezdinde itiraz hakkı vardır.

Başvurunun kabulü sonrasında, 15 günlük ilan aşaması vardır. Başvuru sahibinin baroya yazılma talebi, ilan edilerek duyurulur. İlan süresinin sona ermesinden sonra herhangi bir itirazda bulunulmazsa, Baro Yönetim Kurulu, başvuru sahibinin stajyer listesine yazılmasına karar verir.

Bundan sonra bir yıllık avukatlık stajı başlamış olur. Staj, bir yıl sürer. Bunun ilk altı ayı belirli periyotlarla mahkemelerde geçirilir. İkinci altı ay ise, meslekte en az beş yıllık kıdeme sahip bir avukatın gözetim ve denetiminde tamamlanır. Bir yıllık sürenin sonunda, Avukatlık Kanunu’na uygun biçimde stajını tamamlayan avukat stajyeri, ruhsatını alarak Baro Levhasına yazılmaya hak kazanır.

Yazar: Berk Enes

Berk Enes
Şimdilik hukuk fakültesi öğrencisi. Yarın ne olur bilinmez. Yarına çok var...

Ayrıca bknz.

Söylesem Tesiri Yok, Sussam Gönül Razı Değil…

Konuk yazarımızız Aysuda FİDAN, Adana Barosu’nda serbest avukatlık yapmaktadır. Avukatım. En mutsuz meslekler sıralamasında 1. …

X