Anasayfa / Özbay DEMİREL

Özbay DEMİREL

Konuk Yazar

Ocak, 2009

 • 11 Ocak

  İşyerinde Hekim Bulundurma Yükümlülüğü

  Giriş Türkiye’de devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahiplerinin, en az bir işyeri hekimi çalıştırması zorunludur. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 180, Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 114, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 91)Büyük işyerlerinde veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip sürekli olmalıdır. Hastanesi olmayan yerlerde …

 • 11 Ocak

  Fazla Sürelerle Çalışma

  I-Giriş  4857 sayılı İş Kanunu’nda, fazla çalışmalardan farklı olarak fazla sürelerle çalışma kavramına da yer verilmiştir. Fazla sürelerle çalışma, İş Kanunu’nun 41. maddesi ve Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde (Fazla Çalışma Yönetmeliği) düzenlenerek İş Hukukumuza girmiş yeni bir kavramdır. Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde “Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin …

 • 11 Ocak

  İş Hukukunda İspat ve Araçları

  I- GİRİŞ Bir davanın kazanılması veya kaybedilmesi bir tarafın dayanak yaptığı vakıaların doğru olduğunun veya karşı tarafın dayandığı vakıaların doğru olmadığının ispatlanmasına bağlıdır.Dolayısıyla, bir kimse açmış olduğu davada gerçekte ne kadar haklı olursa olsun eğer ispat konusunda kendisine düşeni yerine getirmezse sonuçta davayı kaybeder. İspat yükü ve araçlarına ilişkin hukuksal …

 • 11 Ocak

  Toplu İş Sözleşmesi Türleri

  I- GİRİŞ Nasıl ki bireysel iş sözleşmelerinin türleri olduğu gibi, Toplu iş sözleşmelerinin de türleri vardır. Özellikle hepimizin bildiği üzere, İş Hukuku çok esnek yapıda olup gelişim, değişim ve de siyasi etkenlere açık bir İş Hukuku dalıdır. Dünyadaki ve dolayısı ile ülkemizde ki ekonomik değişimler neticesinde birçok şirkette bu ani …

 • 11 Ocak

  İşyerinde Sigara İçme Nedeniyle Haklı Fesih (Karar İncelemesi)

  Yargıtay 9. H.D. 02.11.2004, E. 2004/1839, K.2005/24692 Karar Özeti: Mahkemece işyerinde keşif yapılmış ve itfaiye görevlisi bilirkişi raporunda, davacının sigara içtiği alanda parlayıcı maddelerin bulunmadığı, ancak sigaranın yakınlardaki straforların bulunduğu bölüme atılması durumunda yangın tehlikesinin olabileceği açıklanmıştır. Yine davacının sigara içtiği yerin yakınlarında gaz odasının bulunduğu bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır. Olay …

 • 11 Ocak

  İşverenin İş Kazası Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluğu

  A. GİRİŞ İş Kanunu madde 2’ye göre işçi; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir. İşveren ise; işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. Avrupa Birliği müktesebatında işçi ve işveren arasındaki hukuki bağı açıklamak üzere “iş sözleşmesi” ve/veya “iş ilişkisi” deyimleri kullanılmaktadır. İşçi ve …